en
en
Kontakt

Konkurs na najlepsze prace magisterskie TERAZ POLSKA TURYSTYKA

Druga edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka” rozstrzygnięta! Kapituła Konkursu wybrała troje laureatów oraz zdecydowała o przyznaniu siedmiu wyróżnień. Organizatorem Konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, przy wsparciu i pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.


DSC_1262 (2) - 1170_585.JPG

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie młodych utalentowanych osób, które wybrały turystykę jako ścieżkę swojej edukacji i kariery zawodowej, a także promowanie absolwentów wyróżniających się pasją oraz poziomem wiedzy o turystyce.

- Premierowa odsłona konkursu Teraz Polska Turystyka doskonale pokazała, jak wielki potencjał drzemie w młodych pasjonatach turystyki, dlatego naturalnym krokiem była decyzja o kontynuacji tego przedsięwzięcia. Tegoroczna edycja przyniosła wiele interesujących prac magisterskich prezentujących świeże spojrzenie na turystykę oraz dotykających kluczowych kwestii dla tej gałęzi gospodarki, jej rozwoju i przyszłości. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza laureatom. Wierzę, że dysponując wsparciem środowiska akademickiego i cennymi wzorcami mają szansę stać się filarami branży turystycznej oraz stanowić o jej sile – stwierdził prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Tegoroczny konkurs dotyczył prac magisterskich z zakresu rozwoju, zarządzania i marketingu w sferze turystyki krajowej oraz zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski.

W konkursie mogli wziąć udział absolwenci studiów magisterskich, których prace uzyskały oceny bardzo dobre, dlatego prace Kapituły wymagały wysiłku, aby wybrać najlepszych z najlepszych. Kapituły Konkursu wyłoniła troje laureatów, przyznając I, II i III miejsce oraz siedem wyróżniających się prac.

Kapitułę oraz Organizatorów cieszy fakt, że prace absolwentów uczelni są coraz bardziej różnorodne, prezentują walory turystyczne niemalże każdego Regionu Polski. Zgłaszane do tej edycji prace dotyczyły głównie turystyki krajowej, prezentującej walory i diagnozowanie potencjału parków narodowych, obszarów przyrodniczo cennych i atrakcji regionalnych oraz turystyki kulturowej i kulinarnej. Przedstawiano wizerunek marki miejsca, w tym m.in. kształtowanie wizerunku miast poprzez organizację dużych wydarzeń oraz zróżnicowanie usług hotelarskich.

- Promocja polskiej turystyki jest jednym ze sposobów wspierania konkurencyjności kraju. Niewątpliwie jest to dziedzina, która ulega dynamicznym przemianom w ostatnim czasie, a zatem wymaga kompetentnych kadr a także systematycznych badań i analiz. Duże znaczenie ma tu świeże spojrzenie młodych, dobrze wykształconych ludzi pełnych zapału do kontynuowania obranej tematyki. Dzięki Konkursowi chcemy wspierać i promować utalentowane osoby, których poziom wiedzy o turystyce jest ponadprzeciętny i które wybrały turystykę jako ścieżkę swojej edukacji i kariery zawodowej - przyznał prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył.

Laureaci:

 • I miejsce – Marta Rybicka za pracę „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Projekt bazy wypadowej wraz z systemem stanowisk do obserwacji na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego” (Politechnika Gdańska, promotor: dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska)
 • II miejsce - Małgorzata Tokarz za pracę „Turystyka kulinarna na obszarach wiejskich - analiza zachowań konsumentów” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor: prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka)
 • III miejsce - Natalia Oniszczuk za pracę „Charakterystyka i możliwości rozwoju szlaku pieszego Szklarska Poręba - Wałbrzych jako produktu turystycznego Dolnego Śląska” (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz)

Wyróżnieni:

 • Zuzanna Firlik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Patryk Gębica (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Patrycja Kaniewska (Politechnika Koszalińska)
 • Patrycja Alicja Lis (Uniwersytet Łódzki)
 • Oliwia Seklecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Katarzyna Stachura (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Karolina Wiewiórska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

W skład Kapituły Konkursu weszli:

 • dr Wojciech Fedyk  (AWF we Wrocławiu) – Przewodniczący Kapituły
 • dr hab. Jacek Borzyszkowski (prof. Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku) – Wiceprzewodniczący Kapituły
 • dr Dominik Borek (DT MSiT)
 • dr hab. Jacek Olszewski-Strzyżowski  (prof. AWFiS w Gdańsku)
 • dr hab. Katarzyna Podhorodecka (prof. UW w Warszawie)
 • dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek  (SGH w Warszawie)
 • dr Jarosław Górski (UW w Warszawie)

Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską "Teraz Polska Turystyka" rozstrzygnięty! Jury Kapituły Konkursowej wybrało troje laureatów oraz zdecydowało o przyznaniu siedmiu wyróżnień. Organizatorem konkursu były Polska Organizacja Turystyczna oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Wsparcia udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Laureaci konkursu Teraz Polska Turystyka z prezesem POT i wiceministrem sportu i turystyki

Celem przedsięwzięcia była promocja prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski, wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki, promocja młodych talentów oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków.

W konkursie wzięli udział studenci i absolwenci studiów magisterskich, których prace dotyczyły turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski, zostały obronione nie wcześniej niż po 1 stycznia 2020 roku i ocenione co najmniej na stopień bardzo dobry. Analiza nadesłanych prac magisterskich trwała dwuetapowo poprzez półfinał weryfikujący zgłoszenia i prace. Jury Naukowe dwukrotnie spotykało się w celu dyskusji, wymiany poglądów, oceny metodologicznej, poprawności, oryginalności poruszanej w pracach tematyki. Ocenie podlegały także oryginalność, sposób analizy i argumentacji założonej tezy badawczej.

W wyniku prac kapituły ekspertów i Jury Naukowego dokonano oceny i wybrania najciekawszych prac. Wyłoniono troje laureatów z nagrodami za I, II i III miejsce na kwoty odpowiednio 5 tys. zł., 3 tys. zł i 2 tys. zł oraz 7 instytucjonalnych wyróżnień.

Zgłaszane prace dotyczyły głównie turystyki krajowej, prezentującej walory czy diagnozowanie potencjału szlaków, parków narodowych i atrakcji regionalnych oraz turystyki rowerowej i kulturowej. Przedstawiano analizę zachowań, motywacji i preferencji turystów. Prace spełniały wymagania pod względem doboru źródeł informacji, terminologii, spójnego wnioskowania z zebranych danych wtórnych. Prace z obszaru turystyki przyjazdowej do Polski ujmowały analizę procesu kreowania marki na podstawie studium przypadków. Laureaci nagród trafnie założyli hipotezy, które znalazły odzwierciedlenie w treści logicznego ciągu konstrukcji prac. Wyjątkowość wyłonionych prac magisterskich do nagród opiera się poza wysoką notą punktową, przede wszystkich bardzo kompleksowym i spójnym przekazem studium przypadku. Propozycje rozwiązań dla krajowych i zagranicznych turystów w pełni przekonuje o praktycznej stronie wygranych prac. Ich wyniki mogą zostać użyte do komercjalizacji produktów turystycznych czy dalszego zgłębienia zagadnień naukowych.

Laureaci:

 • I miejsce - Aleksandra Werner za pracę "Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień dla Miasta Szczecin na Wybranych Przykładach" (Uniwersytet Szczeciński, promotor: prof. dr hab. Grażyna Rosa)
 • II miejsce - Natalia Czupryńska za pracę "Projekt szlaku filmowego z Wiedźminem po Południowej Polsce jako potencjalny produkt turystyczny" (SGGW, promotor: dr inż. Anna Sieczko
 • III miejsce - Kamila Gromadzka za pracę "Analiza atrakcyjności turystycznej i ocena zaplecza hotelarsko-turystycznego Zamościa i okolic" (Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Marian Panasiewicz)

Wyróżnieni:

 • Natalia Krupka (UAM w Poznaniu) – dyplom MSIT
 • Tomasz Święcicki (SGTiH Vistula) – dyplom POT
 • Weronika Czuchaj (UMCS w Lublinie) – dyplom POT
 • Patrycja Zacharewicz (PK w Koszalinie) – MSIT
 • Martyna Biernacka  (UJ) –  MSIT
 • Magdalena Krysicka (AWF Wrocław) – dyplom Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
 • Anna Mazurek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – dyplom Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

W skład Jury Naukowego i Ekspertów Kapituły Konkursowej weszli:

 • prof. dr hab. zw. Borzyszkowski (WSB w Gdańsku)
 • dr Dominik Borek (DT MSiT)
 • dr Wojciech Fedyk  (AWF we Wrocławiu)
 • dr hab. Jacek Olszewski-Strzyżowski  (AWFiS w Gdańsku)
 • dr hab. Katarzyna Podhorodecka (UW)
 • dr Bartłomiej Walas  (WSTiE)
 • dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek  (SGH)
 • Michał Lipiński (Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego)
 • Magdalena Krucz (POT) – Przewodnicząca Kapituły Ekspertów Konkursu
 • Liliana Topolnicka-Waszczuk (POT)
Do góry