Informacja turystyczna wraz z działaniami promocyjnymi jest integralnym elementem działań w zakresie marketingu w turystyce. Polska Organizacja Turystyczna dzięki zaangażowaniu środków statutowych oraz przy bardzo dużym wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.3 PO IG pracuje nad rozbudową i unowocześnieniem Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (PSIT). Całość działania realizowana jest przy ścisłej współpracy z Forum Informacji Turystycznej oraz poszczególnymi regionami, w których ROT-y - zgodnie z założeniem systemu - pełnią funkcję regionalnych koordynatorów.
Polski System Informacji Turystycznej składa się z dwóch części: analogowej (tradycyjnej) i cyfrowej.

Część analogowa PSIT
Informacja turystyczna przekazywana w formie analogowej stanowi w pewnym sensie „informację zmaterializowaną", czyli taką, której przekazanie wymaga kontaktu z drugim człowiekiem bądź materiałami, które on stworzył. Pełni ona następujące funkcje:

  • informacyjną – informacje są przekazywane turystom zarówno przez pracowników jednostek świadczących usługi turystycznej, jak i poprzez drukowane materiały promocyjno-informacyjne oraz oznakowanie drogowe,
  • promocyjną – związaną z dwoma aspektami: kreowania i utrzymywania wizerunku Polski i poszczególnych regionów w kraju i za granicą oraz działaniami podejmowanymi na rzecz zwiększenia skuteczności sprzedaży oferty turystycznej,
  • animacyjną – wykonywaną przez osoby związane z jednostkami świadczącymi usługi informacji turystycznej, zaangażowanymi w aktywne wzbogacanie oferty turystycznej.
  1. Punkty i centra informacji turystycznej – stanowią miejsce bezpośredniego kontaktu turysty z informatorem. Sieć jednostek IT w Polsce to obecnie blisko 400 certyfikowanych punktów i centrów IT oraz jednostki niecertyfikowane.
  2. System oznakowania turystycznego – pozwala na wyróżnienie ciekawych obiektów, zaznaczenie ich unikalności, a także gwarantuje turystom swobodne poruszanie się po regionach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami znaki dla obiektów turystycznych należą do serii E.

Część cyfrowa PSIT
Cyfrowa część PSIT stanowi odpowiedź na stale zmieniające się potrzeby rynku i pojawiające się nowe kanały dystrybucji informacji. Jej sercem jest ogólnokrajowy system bazodanowy, tzw. Repozytorium Informacji Turystycznej, który jest tworzony wspólnie przez POT i ROT-y oraz dostępny w 23 wersjach językowo-rynkowych Narodowy Portal Turystyczny NPT www.polska.travel. Informacja w formie cyfrowej przekazywana jest także przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, jakimi są:

  • planer wycieczek – umożliwiający szczegółowe zaplanowanie pobytu w wybranym miejscu w Polsce, wg określonych indywidualnie przez turystę kryteriów (dostępny na NPT),
  • sieć urządzeń prezentacyjnych (140 infokiosków oraz komputery dla turystów w punktach i centrach IT),
  • aplikacja mobiln a Poland Travel dostępna na systemy Android, iOS i Windows Phone,
  • Contact Center – infolinia turystyczna obsługująca turystów 5 dni w tygodniu.

 Powstało nowe centrum IT, zmieniły się dane - wypełnij ankietę: Ankieta IT

50 lat IT

Praca informatora turystycznego jest bardzo ważna, lecz w wielu przypadkach niedoceniana. Mówi się, że informator jest dla turysty jak lekarz pierwszego kontaktu dla pacjenta.
Czytaj więcej
Do góry