en
en

Na mocy podpisanego w dniu 4 kwietnia 2002 r protokołu o współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Czech, Ministerstwem Spraw Gospodarczych Węgier, Ministerstwem Gospodarki Polski i Ministerstwem Gospodarki Słowacji, stworzone zostały podstawy do współdziałania państw Grupy Wyszehradzkiej w sferze współtworzenia i promocji wspólnego dla tych państw produktu turystycznego. Bezpośrednimi wykonawcami tych postanowień są Narodowe Organizacje Turystyczne wszystkich 4 państw.

Działania promocyjne na wybranych rynkach realizowane są co roku w oparciu o ustalenia robocze i zatwierdzony plan marketingowy, który jest integralną częścią "Protokółu o współpracy" podpisanego przez Ministrów odpowiedzialnych za turystykę krajów V-4.

Wszystkie wspólne działania firmowane były sloganem promocyjnym: "European Quartet - One melody".

Rynki objęte współpracą Grupy V-4 w 2009 roku to Rosja, Chiny, USA i Japonia.

W ramach prac Grupy V-4 prowadzona i aktualizowana jest strona

www.european-quartet.com

Informacja z realizacji zadań obejmujących lata 2002-2008 w ramach współpracy Grupy Wyszehradzkiej

 

 

International Visegard Fund jest organizacją międzynarodową ustanowioną przez rządy krajów Grupy Wyszehradzkiej/V-4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) w dniu 9 czerwca 2000 roku, z siedzibą w Bratysławie.

Celem tego Funduszu jest promocja w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy krajami V-4 poprzez: realizację wspólnych projektów w obrębie kultury, nauki i edukacji, wymianę młodzieżową, współpracę przygraniczną oraz promocję turystyczną regionu.

Budżet Funduszu, który w roku 2007 wynosi 5 milionów EUR, składa się z różnych wkładów wniesionych przez państwa członkowskie. Zebrane środki są przeznaczane na wsparcie finansowe w ramach trzech programów grantów oraz szeregu programów stypendialnych. Beneficjentami programów IVF są przede wszystkim organizacje pozarządowe, urzędy miast, samorządy lokalne i regionalne, instytuty, szkoły i wyższe uczelnie, studenci i artyści.

International Visegrad Fund jest zrzeszony przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych oraz przez Radę Ambasadorów. Władzę wykonawczą w ramach Funduszu stanowią dyrektor Funduszu i jego zastępca, a sprawy administracyjne prowadzone są przez Sekretariat Funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Visegrad Fund, jak i samych programów grantów i stypendiów, znajdą się na stronie internetowej pod adresem www.visegradfund.org.

 

Do góry