en
en
Kontakt
45678

Na mocy podpisanego w dniu 4 kwietnia 2002 r protokołu o współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Czech, Ministerstwem Spraw Gospodarczych Węgier, Ministerstwem Gospodarki Polski i Ministerstwem Gospodarki Słowacji, stworzone zostały podstawy do współdziałania państw Grupy Wyszehradzkiej w sferze współtworzenia i promocji wspólnego dla tych państw produktu turystycznego. Bezpośrednimi wykonawcami tych postanowień są Narodowe Organizacje Turystyczne 3 państw oraz Ministerstwo Transportu i Budownictwa Republiki Słowacji (obecnie turystyka podlega pod ten resort, a narodowa organizacja turystyczna Słowacji uległa likwidacji).

Działania promocyjne na wybranych rynkach realizowane są co roku w oparciu o ustalenia robocze i zatwierdzony plan marketingowy, który jest integralną częścią "Protokołu o współpracy" podpisywanego przez Ministrów krajów V-4 odpowiedzialnych za turystykę.

Aktualnie wszystkie wspólne działania firmowane są sloganem promocyjnym: "Discover Central Europe".

Rynki objęte współpracą Grupy V-4 w 2018 roku to USA i Kraje Wspólnoty Państw Niepodległych, Chiny, Kraje Zatoki Perskiej, Korea Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, Australia.

W ramach prac Grupy V-4 prowadzona i aktualizowana jest strona

http://www.discover-ce.eu 

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) jest organizacją międzynarodową ustanowioną przez rządy krajów Grupy Wyszehradzkiej/V-4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) w dniu 9 czerwca 2000 roku, z siedzibą w Bratysławie.

Celem tego Funduszu jest promocja w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy krajami V-4 poprzez: realizację wspólnych projektów w obrębie kultury, badań naukowych, nauki i edukacji, wymianę młodzieżową, współpracę transgraniczną oraz promocję turystyczną regionu.

Budżet Funduszu składa się z różnych wkładów wniesionych przez państwa członkowskie. Zebrane środki są przeznaczane na wsparcie finansowe w ramach trzech programów grantów oraz szeregu programów stypendialnych. Beneficjentami programów IVF są przede wszystkim organizacje pozarządowe, urzędy miast, samorządy lokalne i regionalne, instytuty, szkoły i wyższe uczelnie, studenci i artyści.

International Visegrad Fund jest zrzeszony przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych oraz przez Radę Ambasadorów. Władzę wykonawczą w ramach Funduszu stanowią dyrektor Funduszu i jego zastępca, a sprawy administracyjne prowadzone są przez Sekretariat Funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Visegrad Fund, jak i samych programów grantów i stypendiów, znajdą się na stronie internetowej pod adresem www.visegradfund.org.

 

 

Do góry