en
en
Kontakt
45678

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jestPolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, NIP: 525 21 50 196 (dalej jako POT lub Administrator).
 2. W przypadku Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej jako ZOPOT) posiadają one status współadministratorów,z tym, że bez względu na siedzibę ZOPOT przepisy wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej jako RODO) pozostają obowiązujące.
 3. Z uwagi na strukturę organizacyjną POT (niektóre ZOPOTy zlokalizowane poza terenem Unii Europejskiej) Państwa dane osobowe, w przypadku realizacji wspólnych działań promocyjnych mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną politykę ochrony danych lub umowę między POT lub ZOPOT a podmiotem zewnętrznym. Umowa będzie zawierała standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 
 4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez POT i ZOPOT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (Joanna Pisarczyk-Jagielska) w języku polskim i w języku angielskim
  • mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
  • listownie na adres korespondencyjny administratora: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. prawdziwe, kompletne i aktualne ze względu na cel jakiemu mają służyć,
  4. przetwarzane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu,
  5. zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają adekwatne bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, jak i przypadkową ich utratą, zniszczeniem bądź uszkodzeniem.
  6. Administrator zapewnia Państwu prawo dostępu do danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora.
  7. Informujemy także o przysługującym Państwu prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej podstawowe informacje na ten temat.

 

CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe w POT przetwarzane są:
  1. na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
   1. wysłania na adres email podany w formularzu kontaktowym lub przekazany w formie wizytówki informacji dotyczącej działalności POT i ZOPOT, w tym wysyłki newslettera;
   2. odpowiedzi na zapytania kierowane do POT i ZOPOT za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach administrowanych przez Polską Organizację Turystyczną;
   3. planowania wycieczek w aplikacji Planer na Narodowym Portalu Turystycznym pod adresem: https://polska.travel;
   4. wprowadzenia danych do Repozytorium Informacji Turystycznej;
   5. współpracy z blogerami;
   6. bieżącej współpracy partnerskiej;
   7. prowadzenia szkoleń e-learningowych;
   8. prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w POT i ZOPOT;
   9. a w przypadku pracowników POT i ZOPOT w celu obsługi kadrowej i realizacji świadczeń dodatkowych, w tym dodatkowej obsługi medycznej i przyznanych ryczałtów;
   10. prowadzenia profili POT i ZOPOT w mediach społecznościowych. Przez zgodę osoby na przetwarzanie jej danych w związku z tym celem rozumiemy działanie, które wiąże się z ujawnieniem POT danych osobowych np. poprzez polubienie posta, dodanie komentarza, itp.;
   11. wykorzystania na stronach internetowych POT i ZOPOT plików cookies pozwalających nam na działania promocyjne oraz pomiar skuteczności tych działań;
   12. prowadzenia działań promujących Polski Bon Turystyczny, które obejmują przesyłanie poczty elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji przedsiębiorcy turystycznego uprawnionego do przyjmowania płatności za pomocą bonu.
  2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:
   1. wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym również kierowania na ogólnodostępne adresy zaproszeń do składania ofert w zapytaniu ofertowym oraz zapytań o szacowanie ceny;
   2. zlecenia wykonania usług realizowanych w ramach umów w związku z prowadzoną działalnością statutową POT;
   3. wykonania umów związanych z realizacją działania 6.4. POIG i poddziałania 3.3.2 PO IR;
   4. wykonania umów na zarządzanie serwisami i aplikacjami internetowymi POT;
   5. wykonania umów na zarządzanie Repozytorium Informacji Turystycznej;
   6. wykonania umów, której stroną są pracownicy POT i ZOPOT, w tym umów o pracę i umów na świadczenia dodatkowe lub podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub cywilnoprawnej.
  3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:
   1. wypełnienia zobowiązań umownych;
   2. realizacji działań statutowych POT określonych w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 563), w tym: promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie; zapewniania funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie; inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej; inspirowania tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych;
   3. wykonania zadań określonych w ustawie, w tym:
    1. w zakresie promocji Polski - obsługi zgłoszeń do akcji promocyjnych realizowanych przez POT i ZOPOT, w tym akcji "Polska zobacz więcej- Weekend za pół ceny"; konkursu Eden, konkursu na Certyfikowane Produkty Turystyczne, oraz przyznawania patronatów POT i Prezesa POT oraz dzielności Poland Convention Bureau (PCB) odpowiedzialnego za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych;
    2. w zakresie zapewniania funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie - realizacji konkursu na najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce; Certyfikacji Punktów Informacji Turystycznej oraz zarządzania Repozytorium Informacji Turystycznej;
    3. w zakresie inspirowania tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych – zawieranie porozumień partnerskich i realizacja działań promocyjnych wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi;
   4. kontaktów z prasą i branżą w zakresie prowadzonej przez POT działalności statutowej;
   5. zaplanowania działań i sprawozdawczości z wykonania;
   6. wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z kodeksem pracy;
   7. prowadzenia ewidencji i rozliczeń z pracownikami POT i ZOPOT, w tym wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z kodeksu pracy;
   8. przyjmowania i obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
  4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
   1. obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
   2. obsługi zgłoszeń o wysyłkę materiałów promocyjnych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
   3. kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi zgłoszeń na targi, wydarzenia promocyjne i eventy, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
   4. kontaktowania się z Państwem w celu organizacji wyjazdów studyjnych i prasowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
   5. zapewnienia kontaktu z kandydatami aplikującymi na stanowiska pracy w POT oraz obrona przed roszczeniami wynikającymi ze stosunku pracy;
   6. archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem, kontrahentem lub jednostką nadzorującą, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
   7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
   8. wykorzystania na stronach internetowych POT i ZOPOT plików cookies pozwalających zapewnić im sprawne i bezpieczne działanie.
 2. Podanie danych w zakresie:
  1. niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach administrowanych przez POT, w tym przede wszystkim https://www.pot.gov.pl/i jej wszystkie wersje językowe, https://www.polska.travel/ i jej wszystkie wersje językowe, https://aktualnosciturystyczne.pl/https://zarabiajnaturystyce.pl/;
  2. niezbędnym do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na organizowane przez POT imprezy promocyjne, w tym:
   1. targi, warsztaty, eventy, podróże studyjne i podróże prasowe,
   2. konkursy, w szczególności "Polska zobacz więcej- Weekend za pół ceny"; konkurs Eden, konkurs na Certyfikowane Produkty Turystyczne, konkurs na najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce; Certyfikacji Punktów Informacji Turystycznej i innych nie wymienionych oraz
   3. przyznawania patronatów POT i Prezesa POT,
  3. niezbędnym do zamieszczenia informacji w Repozytorium Informacji Turystycznej;
  4. do wysyłki zamówionych materiałów promocyjnych;
  5. do podpisania umów i wykonania usług;
 3. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji usług w zakresie b)-e) nie będą mogli Państwo korzystać z tych usług lub możemy odmówić podpisania umowy.

 1. W przypadku zgody na przesyłanie informacji o działaniach POT i ZOPOT, zaproszeń, newsletterów na podany przez Państwa adres email, podanie danych jest dobrowolne mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjno-promocyjnych nie będziemy mogli wysłać informacji na Państwa adres email lub zadzwonić na Państwa numer telefonu z informacjami.
 3. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ZAKRES DANYCH

 1. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych zależy od określonego celu przetwarzania.
 2. Gwarantujemy dostęp do Państwa danych osobowych oraz pełną informację o zakresie przetwarzanych danych w zależności od określonego celu. Informacji udziela wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować mailowo: dpo@pot.gov.pl lub też listownie na adres korespondencyjny Administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa.

OKRES PRZECHOWYWANI DANYCH

 1. Państwa dane są przechowywane przez okres:
  1. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych lub innych obowiązujących aktów prawnych;
  2. Państwa dane pozyskane na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. Państwa dane pozyskane w procesie rekrutacyjnym przetwarzamy maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku zawarcia umowy o pracę jako część dokumentacji pracowniczej, zgodnie z przepisami prawa pracy regulującymi okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;
  4. Państwa dane przetwarzane Repozytorium Informacji Turystycznej 2 lata od czasu wygaśnięcia współpracy lub po przeglądzie aktualności bazy obiektów, gdy obiekty będą nieaktualne;
  5. Państwa dane przetwarzane w celu wykonania zadań określonych w Ustawie o POT do czasu zakończenia akcji promocyjnej, programów, w przypadku zdezaktualizowania danych, na życzenie, inne określone w regulaminach akcji i programów.
 2. W przypadku złożenia sprzeciwu do czasu rozpatrzenia zgłoszenia, z tym, że w tym okresie dane nie będą przetwarzane.

PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przysługują Państwu prawa wymienione w (art. 15-22 RODO) to jest:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do niepodlegania profilowaniu,
  7. oraz prawo do uzyskania informacji.
 2. Wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać w następujących przypadkach:
  1. żądać sprostowania danych można, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. żądać usunięcia danych można, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z przepisów prawa;
  3. żądać ograniczenia przetwarzania danych można, gdy Państwa dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;
  4. żądać przeniesienia danych mogą Państwo, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 3. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
  1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Państwa szczególną sytuacją,
  2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 4. Informujemy także o przysługującym Państwu prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROFILACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH POT

Prowadząc profile w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) Polska Organizacja Turystyczna wraz z właścicielami (operatorami) tych mediów pełni rolę administratorów w rozumieniu RODO. 

Celem prowadzenia w mediach społecznościowych profili POT są działania promocyjne realizowane przez Polską Organizację Turystyczną. Podstawą prawną zbierania danych osób wchodzących w interakcje z którymś z profili jest zgoda tej osoby wyrażona poprzez działanie (np. zamieszczenie komentarza, wysłanie wiadomości, polubienie posta).

Z uwagi na fakt, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są również operatorzy portali społecznościowych współpracujący z partnerami i podmiotami na całym świecie, Pani/Pana dane mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych i innych państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Operatorzy portali społecznościowych deklarują, że przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów spoza EOG opiera się na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, a w stosownych przypadkach na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do określonych krajów.

Swoje prawa może Pani/Pan również wykonywać wobec każdego z operatorów portali społecznościowych, więcej informacji o sposobach, w jakich można skorzystać z przysługujących praw, znajduje się na poniżej wskazanych stronach:

 1. Facebook - Facebook
 2. Instagram -  Facebook
 3. Twitter - Twitter Privacy Policy
 4. YouTube - Ustawienia prywatności w YouTube

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisów administrowanych przez POT. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 

Do góry