en
en
Kontakt

ZASADY

 obejmowania Honorowym Patronatem

Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej 

(dalej jako: „Honorowy Patronat”)

Aby wystąpić o Honorowy Patronat należy:

 • Zapoznać się z zasadami obejmowania Honorowym Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej jako: „Zasady”).
 • Wypełnić wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu i wysłać go na adres: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Młynarska 42, piętro 5, 01-171 Warszawa lub złożyć w sekretariacie Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej jako: „POT” lub przesłać w formie elektronicznej na adres: patronaty@pot.gov.pl.

 

 Założenia podstawowe

 1. W celu podniesienia rangi wydarzeń turystycznych odbywających się w Polsce, tj. targów, festiwali, szkoleń, konferencji, kongresów, zlotów, rajdów, warsztatów i innych imprez o charakterze turystycznym przyczyniającym się do promocji Polski na rynku krajowym oraz na arenie międzynarodowej, szeroko rozumianych inicjatyw związanych z turystyką, jej rozwojem i promocją (dalej jako: „Wydarzenia Turystyczne”), Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej jako: „Prezes POT”) może objąć dane Wydarzenie Turystyczne swoim honorowym patronatem, na pisemny wniosek organizatora Wydarzenia Turystycznego.

 2. Honorowy Patronat zostaje przyznany po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego przez organizatora Wydarzenia Turystycznego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zasad. Ocena wniosku dokonywana jest przez Departament Wsparcia Rozwoju Turystyki (dalej jako: „DWRT”, zaś ostateczna decyzja w przedmiocie objęcia danego wydarzenia turystycznego Honorowym Patronatem należy do Prezesa POT.

 3. W każdym przypadku organizatorzy Wydarzeń Turystycznych powinni otrzymać pisemną rekomendację regionalnej organizacji turystycznej (dalej jako: „ROT”) działającej w województwie, na obszarze którego odbywa się dane Wydarzenie Turystyczne. W przypadku, gdy miejsce realizacji Wydarzenia Turystycznego jest wybrane jednorazowo i organizator nie jest znany miejscowej ROT, organizator Wydarzenia Turystycznego powinien otrzymać pisemną rekomendację ROT właściwej ze względu na jego siedzibę.

 4. POT może odstąpić od wymogu przedłożenia rekomendacji, o których mowa w pkt 3 w przypadku Wydarzeń Turystycznych o znaczeniu międzynarodowym lub ogólnopolskim, a także wpisujących się w strategię POT.

 5. Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu zgodny z treścią załącznika nr 1 do Zasad należy przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby POT przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie, 01-171, (5 piętro), lub złożyć osobiście w siedzibie POT, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: patronaty@pot.gov.pl – najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia Turystycznego.

 6. Prośbę o patronat organizator powinien złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.

 7. Termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez POT wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji termin ten może ulec wydłużeniu.

 8. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie wymaga uzasadnienia. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku należy niezwłocznie poinformować wnioskodawcę za pomocą poczty tradycyjnej lub za pomocą poczty elektronicznej na właściwy adres e-mail wskazany we wniosku.

 9. Przyznanie Honorowego Patronatu wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania zawierającego materiał zdjęciowy z przebiegu wydarzenia, który może zostać opublikowany na portalach POT - najpóźniej do 30 dni po zakończeniu Wydarzenia Turystycznego. Sprawozdanie należy przesłać na adres wskazany w pkt 5 cz. II Zasad.

 10. W wydarzeniach objętych Honorowym Patronatem może wziąć udział Prezes POT lub wskazany przez niego przedstawiciel POT.

 11. Honorowego Patronatu nie udziela się przedsięwzięciu, które ma charakter wyłącznie komercyjny, lobbingowy lub reklamowy, chyba że zostanie ono uznane za istotne z punktu widzenia priorytetów promocyjnych POT.

 12. Po otrzymaniu oficjalnej informacji o przyznaniu Honorowego Patronatu, wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczenia logotypu POLSKA POT zgodnie z zasadami księgi znaków POT na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych danego wydarzenia.

 13. Organizator, który otrzymał patronat POT, ma prawo do wykorzystania logo POLSKA POT w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy). Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo POLSKA POT podlegają akceptacji POT.

 14. Organizator Wydarzenia Turystycznego nie może oczekiwać od POT prowadzenia działań promocyjnych na rzecz Wydarzenia turystycznego. Jest to dobrowolna decyzja POT.

Założenia szczegółowe

 1. W przypadku Wydarzeń Turystycznych, stanowiących imprezy o charakterze turystycznym, o przyznanie Honorowego Patronatu mogą się ubiegać ich organizatorzy. Jednakże Organizatorzy targów winni spełniać komplementarnie następujące warunki:

  a) w targach uczestniczy minimum 80 wystawców, z czego co najmniej połowa prezentuje ofertę turystyki przyjazdowej lub krajowej,
  b) w ramach targów organizowane są imprezy towarzyszące typu: seminaria, konferencje, imprezy studyjne, konkursy itp.
  c) skala Wydarzenia Turystycznego ma charakter co najmniej wojewódzki,
  d) Wydarzenie Turystyczne i jego poprzednie edycje o tym samym charakterze są realizowane w każdym roku od co najmniej 3 lat,
  e) Wydarzenie Turystyczne stanowi przedmiot zainteresowania mediów co najmniej o charakterze wojewódzkim, a jego organizator zapewnia oprawę medialną,
  f) Wydarzenie Turystyczne wykorzystuje i promuje walory i atrakcje turystyczne miejsca, w którym się odbywa.

 2. W szczególnych przypadkach Honorowym Patronatem , mogą zostać objęte inne Wydarzenia Turystyczne, wskazane przez Prezesa POT, charakteryzujące się wyjątkowym znaczeniem dla rozwoju i promocji polskiej turystyki.

 3. O objęciu lub odmowie objęcia Honorowym Patronatem lub wyrażeniu zgody na udział w komitecie honorowym wnioskodawca zostaje powiadomiony w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany we wniosku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku.

 4. Informacja o objęciu Honorowym Patronatem jest zamieszczana na stronie internetowej POT.

 5. Świadczenia promocyjne dot. przedsięwzięć objętych patronatem POT są przedmiotem odrębnych ustaleń i będą każdorazowo omawiane z organizatorami.

 6. Udział w wydarzeniu przedstawiciela POT i wygłoszenie prezentacji o aktualnie realizowanych i dostępnych programach oraz /lub na temat zbieżny z tematyką imprezy jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

Założenia dodatkowe

 1. Organizator Wydarzenia Turystycznego, któremu przyznano Honorowy Patronat powinien (nieodpłatnie), podczas trwania Wydarzenia, umożliwić POT przeprowadzenie następujących działań:

  a) seminarium lub prezentacji POT (temat do uzgodnienia),
  b) konkursów promocyjnych,
  c) innych imprez towarzyszących w uzgodnieniu z organizatorami Wydarzenia Turystycznego.

 2. Podczas trwania Wydarzenia Turystycznego POT zastrzega sobie prawo do:

  a) wystąpienia przedstawiciela POT,
  b) dystrybucji materiałów promocyjnych POT,
  c) emisji filmów promocyjnych,
  d) rozstawienia ścianek konferencyjnych, banerów.

 3. Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników Wydarzenia Turystycznego, że zostało ono objęte Honorowym Patronatem oraz do umieszczenia na stronie internetowej Wydarzenia Turystycznego linku do wskazanych przez POT stron internetowych związanych z POT.

 4. Przyznanie Honorowego Patronatu łączy się dla organizatora z obowiązkiem umieszczenia logotypu POT (znak POLSKA, z dopiskiem Polska Organizacja Turystyczna), na materiałach związanych z danym Wydarzeniem Turystycznym, zgodnie z zaleceniami i uprzednią akceptacją POT, o których mowa w ust. 5.

  Organizator Wydarzenia Turystycznego zobowiązany jest przed jego odbyciem do przesłania do POT propozycji graficznych nośników z zaznaczonym miejscem umieszczenia logotypu POT w celu ich akceptacji. Nośnikami mogą być np.: folder, zaproszenie, plakat, film, okładka CD, gadżet, baner, stand, książka, strona www i inne). Dodatkowo wymagana jest informacja o zasadach ich dystrybucji np. nieodpłatnie lub odpłatnie, wersje językowe.

 5. Przyznanie Honorowego Patronatu nie uprawnia organizatora Wydarzenia Turystycznego do uprzywilejowanego traktowania lub do żądania uprzywilejowanego traktowania w relacjach z POT lub innymi organami oraz organami administracji publicznej.

 6. Po zakończeniu wydarzenia objętego patronatem prezesa POT, wnioskodawca jest zobowiązany przekazać (listownie lub pocztą elektroniczną) sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia w terminie 30 dni od jego zakończenia. Niezłożenie sprawozdania oznacza brak możliwości ubiegania się o patronat przy kolejnej edycji wydarzenia.

Do góry