en
en

Zasady przyznawania
Patronatów Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
wydarzeniom z zakresu turystyki odbywającym się w Polsce

I założenia podstawowe

 1. W celu podniesienia rangi wydarzeń turystycznych odbywających się w Polsce, tj. targów, szkoleń, konferencji, warsztatów i innych imprez, projektów, inicjatyw związanych z turystyką, jej rozwojem i promocją (dalej zwanych „Wydarzeniem turystycznym”), Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej („POT”) może objąć dane Wydarzenie turystyczne swoim patronatem, na pisemny wniosek organizatora Wydarzenia turystycznego.
 2. Patronat Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej zostaje przyznany, w drodze rozpatrzenia pisemnego wniosku złożonego przez organizatora Wydarzenia Turystycznego, przy czym wzór wniosku stanowi zał. nr 1 do niniejszych Zasad. Wstępna ocena wniosku dokonywana jest przez Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT („DPTiWR”), zaś ostateczna decyzja w przedmiocie objęcia danego Wydarzenia turystycznego patronatem należy do Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. DPTiWR w przypadkach wątpliwych może zasięgać opinii innych komórek organizacyjnych POT.
 3. W każdym przypadku organizatorzy Wydarzeń turystycznych powinni otrzymać pisemną rekomendację Regionalnej Organizacji Turystycznej („ROT”), działającej w województwie, na obszarze którego odbywa się dane Wydarzenie turystyczne. W przypadku, gdy miejsce realizacji Wydarzenia turystycznego jest wybrane jednorazowo i organizator nie jest znany miejscowej ROT, organizator Wydarzenia turystycznego powinien otrzymać pisemną rekomendację ROT-u właściwego ze względu na siedzibę organizatora Wydarzenia Turystycznego, przy czym uzyskanie rekomendacji ROT działającej w województwie, na obszarze którego odbywa się dane Wydarzenie turystyczne nie jest w tym przypadku wymagane.
 4. POT może odstąpić od konieczności przedłożenia przez organizatora rekomendacji, o których mowa w pkt. 3 w przypadku Wydarzeń turystycznych o znaczeniu międzynarodowym lub ogólnopolskim, a także wpisującym się w strategię POT.
 5. Wniosek o przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej zgodny z treścią załącznika nr 1 do niniejszych Zasad, należy przesłać pocztą na adres siedziby POT, przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, 00-613 (XIX piętro) lub przesłać na adres e-mail: dptiwr@pot.gov.pl najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia turystycznego.
 6. Termin rozpatrywania wniosku wynosi 14 dni roboczych od terminu otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności rekomendacji określonych w pkt. 3. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji termin ten może ulec wydłużeniu.
 7. POT zastrzega możliwość nie przyznania Patronatu Prezesa POT.

II założenia szczegółowe

 1. W przypadku Wydarzeń turystycznych stanowiących imprezy targowe (dalej „Targi”) o przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej mogą się ubiegać ich organizatorzy, jednakże Targi winny spełniać łącznie następujące warunki:
  • w Targach uczestniczy minimum 80 wystawców, z czego duża część prezentuje ofertę turystyki przyjazdowej lub krajowej,
  • Targi są organizowane co najmniej trzeci raz (III edycja),
  • w ramach Targów organizowane są imprezy towarzyszące typu: seminaria, konferencje, imprezy studyjne, konkursy itp.
 2. W przypadku Wydarzeń turystycznych innego rodzaju niż Targi o przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej mogą się ubiegać organizatorzy tych Wydarzeń turystycznych , jeśli spełniają poniższe warunki:
  • skala Wydarzenia turystycznego ma charakter co najmniej regionalny,
  • Wydarzenie turystyczne lub jego inne poprzednie kreacje o tym samym charakterze realizowane jest od co najmniej 3 lat,
  • Wydarzenie turystyczne stanowi przedmiot zainteresowania mediów, co najmniej o charakterze regionalnym, a jej organizator zabezpiecza jednocześnie patronaty medialne,
  • Wydarzenie turystyczne wykorzystuje i promuje walory i atrakcje turystyczne miejsc, w których się odbywa.
 3. W szczególnych przypadkach Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, mogą zostać objęte Targi i inne Wydarzenia turystyczne, wskazane przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, charakteryzujące się wyjątkowym znaczeniem dla rozwoju i promocji polskiej turystyki.

III założenia dodatkowe

 1. Organizator Wydarzenia turystycznego któremu przyznano Patronat Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej powinien (bezpłatnie), podczas jej trwania, umożliwić POT przeprowadzenie następujących działań:
  • seminarium POT (temat do uzgodnienia),
  • konkursów promocyjnych,
  • innych imprez towarzyszących w uzgodnieniu z organizatorami imprez.
 2. Polska Organizacja Turystyczna podczas trwania Wydarzenia turystycznego zastrzega też sobie prawo do:
  • wystąpienia przedstawiciela POT,
  • dystrybucji materiałów promocyjnych,
  • emisji filmów promocyjnych,
  • rozstawienia roll-upów.
 3. Polska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie możliwość nie skorzystania ze wszystkich lub wybranych ww. praw.
 4. Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników Wydarzenia turystycznego, że zostało ono objęte Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz do umieszczenia na stronie internetowej Wydarzenia turystycznego linku do wskazanych przez POT stron internetowych POT.
 5. Przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej łączy się dla organizatora z obowiązkiem umieszczenia logotypu POT (znak POLSKA, z dopiskiem Polska Organizacja Turystyczna), na materiałach związanych z danym Wydarzeniem turystycznym, zgodnie z zaleceniami i uprzednią akceptacją POT.

W związku z powyższym organizator Wydarzenia turystycznego zobowiązany jest przed jej odbyciem, do przesłania do POT, celem akceptacji, propozycji graficznych nośnika(ów) z zaznaczonym miejscem umieszczenia logotypu POT. Nośnikami mogą być np.: folder, zaproszenie, plakat, film, okładka CD, gadżet, baner, stand, książka, strona www i inne). Dodatkowo potrzebna jest informacja o zasadach ich dystrybucji np. bezpłatne lub płatne, wersje językowe.

Do pobrania:

Do góry