en
en
Kontakt

Zostań Ambasadorem

E.Penderecka

Elżbieta Penderecka
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
Członek Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w latach 2012 - 2015

"Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku zaowocowało znaczącym wzrostem ilości organizowanych w naszym kraju kongresów, seminariów, sympozjów i konferencji. Usytuowanie Polski w centrum Europy stawia nasz kraj w uprzywilejowanej sytuacji pomostu między Wspólnotą Europejską, a innymi państwami nie należącymi jeszcze do Unii Europejskiej, a zwłaszcza krajami byłej Wspólnoty Niepodległych Państw. Należy tę szczególną pozycję Polski
wykorzystać nie tylko w celu organizacji spotkań związanych z konkretnymi dziedzinami nauki, kultury i turystyki - ale także dla ożywienia regionalnych powiązań polskiej gospodarki. To ambitne zadanie także dla ponad 150 członków Krajowej Izby Gospodarczej - regionalnych, branżowych i bilateralnych izb gospodarczych oraz organizacji i instytucji statutowo wspierających rozwój gospodarczy kraju. Organizacja międzynarodowych spotkań w Polsce, to znakomita promocja naszego kraju i polskiej gospodarki, to szansa na skuteczny rozwój jej innowacyjności i wzrostu konkurencyjności. Jest to także szansa na aktywne uczestnictwo
w procesie budowy gospodarki globalnej, a także na skuteczne wspieranie polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, zwłaszcza na rynku Unii Europejskiej." 

J._Lipkowski Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski
Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w latach 2005-2009, 2009-2011 oraz 2012 - 2014

„Zachęcam wszystkich, którzy rozważają organizację konferencji międzynarodowych w Kraju, do zapoznania się z Programem poprzez skontaktowanie się z Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej.”
J._WoyWojciechowski

Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski
Prezes Honorowy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Członek Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w latach 2012 - 2015

"Nigdy żaden internet, telefon, czy transmisja satelitarna nie zastąpią kontaktu z żywym człowiekiem. Tylko w czasie kongresów, zjazdów, konferencji dochodzi do bezpośrednich rozmów, wymiany doświadczeń i bezpośrednich dyskusji. Tylko w czasie takich spotkań zawiązują się przyjaźnie i możliwość wymiany myśli
a także szansa na międzynarodową współpracę, szkolenie asystentów itd. Można także zapoznać się na miejscu z osiągnięciami organizatorów jak szpitale, pracownie naukowe, obiekty budowlane itd. W czasie międzynarodowych kongresów poznaje się (i najczęściej zaczyna lubić) kraj organizatorów, a tego nie da żaden film, ani folder. Po latach często nie pamięta się „najnowszych osiągnięć” prezentowanych na kongresie, ale wspomina się spotkania towarzyskie, jakiś
ulotny zapach, wieczory przy świecach, fragment koncertu, smak jakiejś narodowej potrawy i ludzi, których chciałoby się ponownie spotkać."
Witkiewicz


Prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz 
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
Członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk 
Ambasador Kongresów Polskich 2009

„Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich jest wyróżnieniem, zaszczytem i dużym zobowiązaniem. Mobilizuje do podejmowania zadań, których celem jest promowanie w świecie wizerunku Polski jej regionów i osiągnięć. Działając w organizacjach naukowych, gospodarczych, kulturalnych i zdrowotnych na płaszczyźnie międzynarodowych spotkań kandydaci nominowani do tego zaszczytnego wyróżnienia rozpowszechniają wiedzę o swoim mieście, regionie i kraju wypełniając społeczną rolę Ambasadora Polski.”

J._Fraczek
Prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Frączek
Profesor Politechniki Warszawskiej  
Kierownik Zakładu Teorii Maszyn i Robotów
Ambasador Kongresów Polskich 2009

„Działalność w świecie nauki wymaga nie tylko prowadzenia badań ale także promocji własnych osiągnięć w środowisku międzynarodowym. Wygodną formą takiej promocji są spotkania naukowe i biznesowe.  Program Ambasadorów Kongresów Polskich znacznie pomaga w planowaniu i organizacji takich spotkań. Program przynosi korzyści nie tylko bezpośrednio organizatorom ale w szerszym znaczeniu promuje i upowszechnia wiedzę o środowisku, kulturze i kraju. Jako Ambasador Kongresów Polskich bardzo zachęcam wszystkich Państwa do integracji działań na rzecz organizacji spotkań naukowych i biznesowych w ramach naszego programu.”

Teodorczyk

Prof.dr hab.inż. Andrzej Teodorczyk
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej
Przewodniczący Zarządu Polskiego Instytutu Spalania
Ambasador Kongresów Polskich 2008

"Pracując w wąskiej dziedzinie nauki o spalaniu jestem na tyle rozpoznawalny w świecie i darzony zaufaniem, że międzynarodowa społeczność powierza mi organizację spotkań i konferencji, które oprócz walorów merytorycznych są doskonałą okazją do promowania Polski. Przynosi to wiele satysfakcji."  

Do góry