en
en
Kontakt

Zostań Ambasadorem

E.Penderecka

Elżbieta Penderecka
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
Członek Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w latach 2012 - 2015

"Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku zaowocowało znaczącym wzrostem ilości organizowanych w naszym kraju kongresów, seminariów, sympozjów i konferencji. Usytuowanie Polski w centrum Europy stawia nasz kraj w uprzywilejowanej sytuacji pomostu między Wspólnotą Europejską, a innymi państwami nie należącymi jeszcze do Unii Europejskiej, a zwłaszcza krajami byłej Wspólnoty Niepodległych Państw. Należy tę szczególną pozycję Polski
wykorzystać nie tylko w celu organizacji spotkań związanych z konkretnymi dziedzinami nauki, kultury i turystyki - ale także dla ożywienia regionalnych powiązań polskiej gospodarki. To ambitne zadanie także dla ponad 150 członków Krajowej Izby Gospodarczej - regionalnych, branżowych i bilateralnych izb gospodarczych oraz organizacji i instytucji statutowo wspierających rozwój gospodarczy kraju. Organizacja międzynarodowych spotkań w Polsce, to znakomita promocja naszego kraju i polskiej gospodarki, to szansa na skuteczny rozwój jej innowacyjności i wzrostu konkurencyjności. Jest to także szansa na aktywne uczestnictwo
w procesie budowy gospodarki globalnej, a także na skuteczne wspieranie polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, zwłaszcza na rynku Unii Europejskiej." 

J._Lipkowski Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski
Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w latach 2005-2009, 2009-2011 oraz 2012 - 2014

„Zachęcam wszystkich, którzy rozważają organizację konferencji międzynarodowych w Kraju, do zapoznania się z Programem poprzez skontaktowanie się z Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej.”
J._WoyWojciechowski

Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski
Prezes Honorowy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Członek Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w latach 2012 - 2015

"Nigdy żaden internet, telefon, czy transmisja satelitarna nie zastąpią kontaktu z żywym człowiekiem. Tylko w czasie kongresów, zjazdów, konferencji dochodzi do bezpośrednich rozmów, wymiany doświadczeń i bezpośrednich dyskusji. Tylko w czasie takich spotkań zawiązują się przyjaźnie i możliwość wymiany myśli
a także szansa na międzynarodową współpracę, szkolenie asystentów itd. Można także zapoznać się na miejscu z osiągnięciami organizatorów jak szpitale, pracownie naukowe, obiekty budowlane itd. W czasie międzynarodowych kongresów poznaje się (i najczęściej zaczyna lubić) kraj organizatorów, a tego nie da żaden film, ani folder. Po latach często nie pamięta się „najnowszych osiągnięć” prezentowanych na kongresie, ale wspomina się spotkania towarzyskie, jakiś
ulotny zapach, wieczory przy świecach, fragment koncertu, smak jakiejś narodowej potrawy i ludzi, których chciałoby się ponownie spotkać."
Witkiewicz


Prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz 
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
Członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk 
Ambasador Kongresów Polskich 2009

„Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich jest wyróżnieniem, zaszczytem i dużym zobowiązaniem. Mobilizuje do podejmowania zadań, których celem jest promowanie w świecie wizerunku Polski jej regionów i osiągnięć. Działając w organizacjach naukowych, gospodarczych, kulturalnych i zdrowotnych na płaszczyźnie międzynarodowych spotkań kandydaci nominowani do tego zaszczytnego wyróżnienia rozpowszechniają wiedzę o swoim mieście, regionie i kraju wypełniając społeczną rolę Ambasadora Polski.”

J._Fraczek
Prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Frączek
Profesor Politechniki Warszawskiej  
Kierownik Zakładu Teorii Maszyn i Robotów
Ambasador Kongresów Polskich 2009

„Działalność w świecie nauki wymaga nie tylko prowadzenia badań ale także promocji własnych osiągnięć w środowisku międzynarodowym. Wygodną formą takiej promocji są spotkania naukowe i biznesowe.  Program Ambasadorów Kongresów Polskich znacznie pomaga w planowaniu i organizacji takich spotkań. Program przynosi korzyści nie tylko bezpośrednio organizatorom ale w szerszym znaczeniu promuje i upowszechnia wiedzę o środowisku, kulturze i kraju. Jako Ambasador Kongresów Polskich bardzo zachęcam wszystkich Państwa do integracji działań na rzecz organizacji spotkań naukowych i biznesowych w ramach naszego programu.”

Teodorczyk

Prof.dr hab.inż. Andrzej Teodorczyk
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej
Przewodniczący Zarządu Polskiego Instytutu Spalania
Ambasador Kongresów Polskich 2008

"Pracując w wąskiej dziedzinie nauki o spalaniu jestem na tyle rozpoznawalny w świecie i darzony zaufaniem, że międzynarodowa społeczność powierza mi organizację spotkań i konferencji, które oprócz walorów merytorycznych są doskonałą okazją do promowania Polski. Przynosi to wiele satysfakcji."

Prof-dr-hab-inz-Mieczyslaw-Kuczma.jpg

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
Prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu    
Politechnika Poznańska
Członek Komitetu Mechaniki PAN
Ambasador Kongresów Polskich 2020

„Żyjemy w czasach kolejnej rewolucji technologicznej (Przemysł 4.0), u podstaw której leży rewolucja informacyjna. Na naszych oczach sztuczna inteligencja wkracza w coraz to nowe obszary działalności ludzi. Produkowane są humanoidy mogące zastąpić człowieka w pewnym zakresie wykonywania czynności i podejmowania decyzji. Digitalizację różnorodnych procesów przemysłowych należy uznać za pozytywny kierunek rozwoju nie tylko technologii, ale i cywilizacji. Pandemia Covid-19 wymusiła nowe formy kontaktów i współdziałania ludzi: m.in. pracę zdalną oraz konferencje i szkolenia w trybie on-line. Jednak z dużą ostrożnością i rozwagą powinniśmy korzystać z nowych rozwiązań informatycznych w zakresie kontaktów międzyludzkich, aby ich nie zubażać li tylko do wymiany informacji. I właśnie z tych „ludzkich” względów organizowanie kongresów i spotkań bezpośrednich jest niezmiernie potrzebne i ważne, aby zapewnić realny kontakt i uniknąć wirtualizacji więzi międzyludzkich. Gala Ambasadorów 2023 w Gdyni jest świetnym przykładem zastosowania nowych technologii oraz jednoczesnego nawiązywania i umacniania więzi międzyludzkich. Sama idea Program Ambasadorów Kongresów Polskich dodatkowo jeszcze utrzymuje w przekonaniu, iż warto organizować wydarzenia, dzięki którym więzi międzyludzkie są utrwalane”

Prof-dr-hab-inz-Jozef-Modelski.jpg

prof. dr hab. inż. Józef Modelski
Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego URSI
Dyrektor Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Politechnika Warszawska

"Program Ambasadorów Kongresów Polskich prowadzony wspólnie przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP oraz Polską Organizację Turystyczną POT jest niezrównanym narzędziem pomocowym w zdobywaniu praw do organizacji międzynarodowych kongresów w Polsce. A międzynarodowe kongresy to transfer wiedzy, innowacyjność, rozwój ekonomiczny, pozytywny wpływ na społeczność i promocja polskiej nauki oraz naszego kraju. Polscy naukowcy są cenionymi ekspertami w różnych dziedzinach i mamy znaczące osiągnięcia, którymi możemy się chwalić na arenie polskiej i międzynarodowej. Konferencje i kongresy są doskonałym forum do realizacji tego celu i warto podejmować wysiłki, aby jak najwięcej takich wydarzeń odbywało się w naszym kraju. Dzięki współpracy z wyżej wymienionymi organizacjami (SKKP oraz POT) w 2026 roku Polska będzie gospodarzem największego sympozjum naukowego organizowanego przez  Międzynarodową Unię Nauk Radiowych URSI."

Slawomir-Olejnik.jpg

Sławomir Olejnik
Prezes Fundacji Polska Innowacyjna

"Każdemu organizatorowi eventów przyświecają cele i przeświadczenia prywatne, społeczne czy biznesowe. To bardzo miłe móc dołączyć do grona osób wyróżnionych i docenionych przez branżę turystyczną. Cieszy fakt, że prócz tego dlaczego i po co realizuje się swoje projekty, dostrzega to również ogólnopolskie środowisko branży eventowej i turystycznej. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie możliwe poznanie większości wyróżnionych Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich."

Marcin-Wenus-invest-cuffs-2.jpg

Marcin Wemus
Prezes zarządu Fundacji Invest Cuffs

"Invest Cuffs to doroczny kongres inwestycyjny, organizowany od 2013 roku w jednym z najbardziej nowoczesnych centrów konferencyjnych w Polsce ICE Kraków. Co roku Kongres gromadzi coraz większą liczbę  uczestników: inwestorów detalicznych z całej Polski, przedstawicieli domów maklerskich, banków, brokerów, funduszy inwestycyjnych, firm crowdfundingowych, ekspertów rynkowych oraz tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem.  Podczas IX edycji Invest Cuffs w 2023 roku, odwiedziło nas ponad 7000 osób.

Jest to jedyne miejsce, gdzie podczas dwóch dni każda osoba zainteresowana inwestowaniem znajdzie coś dla siebie poprzez udział w licznych wykładach i debatach z czołowymi ekspertami branży finansowej oraz inwestycyjnej. Kongresowi towarzyszą Targi Expo Invest Cuffs, które co roku gromadzą ponad 70 wystawców z całego świata. Invest Cuffs to także uroczysta Gala i nagrody przyznawane najważniejszym podmiotom i osobowościom na polskim oraz międzynarodowym rynku finansowym i inwestycyjnym.

W  maju 2023 roku, jako Prezes Fundacji Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych  miałem ogromny zaszczyt odebrać Statuetkę i Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich nadany mi przez  Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w  Polsce oraz Polską Organizację Turystyczną.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest wyjątkowym projektem wspierającym wysiłki i działania organizatorów konferencji międzynarodowych z każdej dziedziny. Dzięki takim inicjatywom  polskie organizacje, firmy oraz wybitne osobistości mają możliwość zaistnieć na światowej scenie, a Polska w oczach świata i staje się atrakcyjnym rynkiem inwestycji. Już dziś zapraszam na X edycję Kongresu Invest Cuffs  w dniach 5-6 kwietnia 2024, ICE Kraków."  

Do góry