en
en

Rada POT

Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy w szczególności:

1) przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej rocznych planów finansowych oraz przedstawianie ich właściwemu ministrowi,

2) przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej,

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej,

4) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Polskiej Organizacji Turystycznej,

5) opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej,

6) określanie zasad wynagradzania pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników.

3. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

Art. 7. 1. W skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzi 12-18 członków, powoływanych przez właściwego ministra, spośród kandydatów przedstawionych przez:

1) administrację rządową,

2) jednostki lub ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego,

3) samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, a także przewoźników.

Podmioty wymienione w pkt 1-3 są reprezentowane w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej w równych proporcjach.

2. Kadencja Rady Polskiej Organizacji Turystycznej trwa 3 lata.

3. Rada powołuje ze swojego składu i odwołuje Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

4. W razie uzyskania równej liczby głosów w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej, rozstrzyga głos jej Przewodniczącego.

5. Ustanie członkostwa w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej może nastąpić z powodu:

1) odwołania na umotywowany wniosek podmiotu, który przedstawił kandydaturę,

2) pisemnej rezygnacji,

3) ograniczenia albo utraty zdolności do czynności prawnych,

4) śmierci.

Do góry