en
en
Kontakt

kariera.jpg

Naszym celem jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Nasze działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzimy, zarówno w kraju jak i za granicą.

Jeśli chciałbyś dołączyć do misji jaką jest promocja Polski zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w naszej Organizacji, które będą zamieszczane w tej zakładce.


Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednakże, jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych kandydata do pracy w zakresie wynikającym z tych przepisów. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego.

Zapewniamy, że dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA POTRZEBY BIEŻĄCEJ REKRUTACJI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA POTRZEBY BIEŻĄCEJ REKRUTACJI

 Poniżej wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze złożeniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul.  Młynarska 42, NIP: 525 21 50 196 (dalej: Administrator lub POT).
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych
# mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
# listownie na adres korespondencyjny administratora Polska Organizacja Turystyczna, ul. Młynarska 42, VI piętro, 01-171 Warszawa.
3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na cele postępowania rekrutacyjnego. W ramach tego postępowania dokonujemy selekcji kandydatów, kontaktujemy się z nimi, aby umówić termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz poinformować o statusie rekrutacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis:
- 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (o pracę lub cywilnoprawnej),
- 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z kodeksem pracy oraz
- 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w ramach realizacji prawie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie kontaktu z kandydatami oraz obrona przed roszczeniami wynikającymi ze stosunku pracy.
5. Co do zasady otrzymujemy dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych bezpośrednio od osoby aplikującej. W procesie rekrutacji nie korzystamy z usług firm rekrutacyjnych, gdyby było konieczne skorzystanie z usług podmiotów zewnętrznych – firm rekrutacyjnych, wówczas przekażemy kandydatom wymaganą informację.
6. Rekrutacja to proces, który ma nam pozwolić na poznanie kandydata i porównanie jego kompetencji z profilem stanowiska, na które prowadzimy rekrutację. Dlatego koniczne w zakresie prowadzonej rekrutacji jest zebranie danych dotyczących wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego kandydata. W związku z powyższym zakres danych, jakie zbieramy w rekrutacji to:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • oraz w celu szybszego kontaktu z kandydatem również nr telefonu lub adres e-mail

Dane, które wykraczają poza ten zakres przekazują nam Państwo w pełni dobrowolnie (np. wizerunek (zdjęcie), zainteresowania) a ich nieprzekazanie nie ma żadnego wpływu na przebieg procesu rekrutacji.

1. Udostępnione nam w procesie rekrutacji dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej, z wyjątkiem procesów rekrutacyjnych prowadzonych na stanowiska w Zagranicznych Ośrodkach Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej ZOPOT) z tym, że bez względu na siedzibę ZOPOT pozostają obowiązujące dla przetwarzania danych osobowych przepisy wynikające z RODO. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną politykę ochrony danych.
2. Okres przechowywania przekazanych nam przez Państwa w procesie rekrutacji danych osobowych jest zależny od zakończenia procesu i tak:

  • w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę, Państwa dane osobowe przechowujemy, jako część dokumentacji pracowniczej, zgodnie z przepisami prawa pracy regulującymi okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
  • dane kandydatów, na zatrudnienie których się nie zdecydowaliśmy, przetwarzamy maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z postępowania rekrutacyjnego.

3. Informujemy również, że podane nam przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
4.
Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do przekazanych nam w procesie rekrutacji danych, mogą je Państwo również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec POT sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt z wyznaczonym w POT inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem: dpo@pot.gov.pl.
5. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

ZGODA NA POTRZEBY PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zatrzymali aplikację na potrzeby przyszłych rekrutacji – proszę pozostawić nam swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ta jest dobrowolna i nie ma wpływu na udział w bieżącym procesie rekrutacji. Zgodę można zawsze cofnąć kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: dpo@pot.gov.pl

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE."

Do góry