en
en
Kontakt

Patronat medialny Narodowego Portalu Turystycznego

REGULAMIN
obejmowania patronatem medialnym
przez Narodowy Portal Turystyczny
wydarzeń i przedsięwzięć w Polsce,
których adresatami są turyści
(zwany dalej „Regulaminem”)

 

 § 1
Wprowadzenie

 1. Patronat medialny Narodowego Portalu Turystycznego (zwany dalej „Patronatem NPT”) prowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną (zwaną dalej „POT), przyznawany jest wydarzeniom i przedsięwzięciom odbywającym się w Polsce, skierowanym do turystów.
 2. Przez Narodowy Portal Turystyczny (zwany dalej „NPT”) rozumie się serwis internetowy prowadzony przez POT pod adresem: polska.travel (wersja polska skierowana dla odbiorców na rynku krajowym).

§ 2
Zasady przyznawania

 1. Patronatem NPT mogą zostać objęte wydarzenia i przedsięwzięcia odbywające się w Polsce (których adresatami są turyści) o charakterze turystycznym, kulturalnym, sportowym i obywatelskim, spełniające warunki Regulaminu.
 2. Patronatem NPT nie będą objęte wydarzenia i przedsięwzięcia skierowane do szeroko rozumianej branży turystycznej i okołoturystycznej typu konferencje, seminaria, targi itp. Tego typu wydarzenia i przedsięwzięcia mogą zostać objęte Honorowym Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 3. Patronatem NPT mogą zostać objęte wydarzenia i przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia i wzmacniania wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości.
 4. Patronatem NPT mogą zostać objęte wydarzenia i przedsięwzięcia wykorzystujące i promujące walory i atrakcje turystyczne miejsc, w których się odbywają.
 5. Patronat NPT zostaje przyznany na podstawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez podmiot ubiegający się o Patronat NPT.
 6. Podmiot ubiegający się o Patronat NPT składa wypełniony wniosek według wzoru załączonego do Regulaminu nie później niż na 14 dni przed terminem planowanego wydarzenia lub przedsięwzięcia poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie NPT: polska.travel lub e-mailem na adres: polska.travel@pot.gov.pl.
 7. W szczególnych przypadkach akceptowane jest złożenie wypełnionego wniosku według wzoru załączonego do Regulaminu w terminie późniejszym niż 14 dni przed terminem planowanego wydarzenia lub przedsięwzięcia.
 8. Otrzymany wniosek zostanie rozpatrzony przez Departament Marketingu POT w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty wpłynięcia wniosku.
 9. Każdy złożony w terminie wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzja o objęciu lub nie objęciu Patronatem NPT może zostać podjęta w oparciu o inne czynniki, których nie można było przewidzieć i zamieścić w Regulaminie.
 10. POT zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku o objęcie Patronatem NPT bez podania przyczyny.
 11. Od decyzji o nie objęciu Patronatem NPT nie przysługuje odwołanie.

§ 3
Zobowiązania Polskiej Organizacji Turystycznej

W ramach przyznanego Patronatu NPT, POT zapewnia promocję wydarzenia lub przedsięwzięcia poprzez:

 • zamieszczenie informacji na NPT (polska.travel) w sposób i w miejscach ustalonych przez POT po uprzedniej konsultacji z organizatorem (przede wszystkim na stronie głównej NPT w dedykowanych do tego celu obszarach);
 • zamieszczenie linku na NPT (polska.travel) przekierowującego do strony internetowej organizatora wydarzenia lub przedsięwzięcia lub/i strony internetowej wydarzenia lub przedsięwzięcia;
 • zamieszczenie informacji na wybranych profilach prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną w mediach społecznościowych (przede wszystkim na https://www.facebook.com/polska.travel).

§ 4
Zobowiązania podmiotu, który jest organizatorem wydarzenia lub przedsięwzięcia objętego Patronatem NPT

Podmiot, który jest organizatorem wydarzenia lub przedsięwzięcia objętego Patronatem NPT zobowiązany jest do:

 • przesłania aktualnych i rzetelnych materiałów w formie elektronicznej z prawami autorskimi i zgodą na ich wykorzystanie zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 3 Regulaminu;
 • zamieszczenia na stronie internetowej organizatora wydarzenia lub przedsięwzięcia lub/i stronie internetowej wydarzenia lub przedsięwzięcia informacji o udzieleniu Patronatu NPT, z tym że w przypadku zamiaru wykorzystania znaku „POLSKA” należy uzyskać odrębną zgodę zgodnie z obowiązującymi zasadami wyrażania zgody na wykorzystanie znaku „POLSKA” w ramach działań POT;
 • zapewnienia możliwości ekspozycji materiałów promocyjnych i reklamowych POT (bannery, roll up’y, foldery itp.) lub/i zapewnienie możliwości wystąpień przedstawicieli POT podczas otwarcia/w trakcie trwania wydarzenia.
 • przyznania co najmniej jednej akredytacji prasowej oraz zapewnienia możliwości udziału przedstawiciela POT w wydarzeniu lub przedsięwzięciu oraz opcjonalnie – w przypadku wydarzeń biletowanych – przekazania POT co najmniej jednego biletu.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Szczegóły współpracy POT z organizatorem wydarzenia lub przedsięwzięcia, które zostało objęte Patronatem NPT, są każdorazowo ustalane w sposób indywidualny.
 2. Patronat NPT oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych i finansowych.
 3. POT zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych przez organizatora wydarzenia lub przedsięwzięcia materiałów, na których takie wykorzystanie organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia udziela POT zgody.
 4. POT  nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane o wydarzeniach lub przedsięwzięciach. Za błędne lub nieaktualne informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadają organizatorzy wydarzenia lub przedsięwzięcia objętego Patronatem NPT, którzy informacje te przekazali.
 5. POT ma prawo odmówić publikacji nadesłanych materiałów, jeśli zawierają nieprawdziwe informacje, godzą w czyjeś dobro lub imię lub w inny sposób mogą negatywnie wpływać na wizerunek NPT i POT.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dalsze sprawowanie Patronatu NPT godziłoby w interesy POT, POT zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze współpracy i cofnięcia decyzji o przyznaniu Patronatu NPT.

Do góry