en
en
Kontakt

Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona - konferencje 2023

Zmiany dynamicznie zachodzące w dzisiejszym świecie rzutują na globalną gospodarkę i społeczeństwa. Dostosowanie się do nich przez branżę turystyczną, podmioty samorządowe czy przez samych turystów to długofalowy proces. W ramach przygotowania i wywołania dyskusji w tym zakresie Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła cykl konferencji „Współpraca-Innowacje-Zrównoważona Turystyka”, który zadebiutował 23 czerwca 2023 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Wspolpraca_innowacje_turystyka_zrownowazona_nologo_POT_banner_1170x585.jpg

W 2015 roku, gdy wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, weszła w życie Agenda 2030, która zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Polska w tej chwili zajmuje 12 miejsce na świecie pod względem realizacji Agendy 2030, na 195 krajów ONZ. Za mierzenie postępów w realizacji Agendy 2030 w Polsce odpowiedzialny jest Główny Urząd Statystyczny. Zawarte w Agendzie 2030 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju podzielić można na 5 obszarów: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). Łącznie do realizacji jest 169 zadań.

- Konieczność zmiany podejścia do turystyki, ograniczenie działalności negatywnie wpływającej na jej rozwój, a także dbałość o środowisko naturalne, które jest nieodłącznym elementem wypoczynku, stanowią jedne ze składowych dokonującej się transformacji. Niezwykle ważny sektor polskiej gospodarki musi podążać za globalnymi trendami, a takim bez wątpienia jest turystyka zrównoważona. Wyzwania stojące przed branżą do roku 2030 wymagają odpowiedniego przygotowania, co potwierdza głęboki sens organizacji serii konferencji z przedsiębiorcami oraz samorządami - mówi wiceminister sportu i turystyki, Andrzej Gut-Mostowy.

Dwuletni projekt „Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona” realizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Szkolenia i warsztaty mają stanowić wsparcie w umacnianiu pozycji tych podmiotów w systemie zarządzania turystyką w Polsce. Szybko zmieniająca się sytuacja to także konieczność dostosowywania się do trendów po stronie popytu oraz kształtowanie warunków rozwoju po stronie podaży. Z tego powodu projekt przewiduje organizację, w latach 2023-2024, 16 wydarzeń regionalnych i ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt.

Proponowane bloki tematyczne „Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona” to m.in.:

 • Trendy po stronie popytu na tle aktualnej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku usług turystycznych;
 • Charakterystyka wybranych rynków zagranicznych czyli jak zdobyć turystę z danego rynku;
 • Zrównoważony rozwój turystyki;
 • Tworzenie produktów turystycznych w kontekście oczekiwań i potrzeb współczesnego turysty;
 • Dobre praktyki we współpracy.

- Współpraca jest jednym z kluczowych elementów wszystkich działań Polskiej Organizacji Turystycznej, tak w kraju, jak i poza jego granicami. Wraz z partnerami w regionach, placówkami dyplomatycznymi oraz innymi podmiotami możemy osiągnąć znacznie więcej i jeszcze lepiej promować Polskę. Pokładam ogromne nadzieje w rozpoczynającym się cyklu konferencji regionalnych i wierzę, że przyniosą one wiele cennych spostrzeżeń, a przede wszystkim będą potwierdzeniem gotowości branży do zmian, jakie w najbliższych latach czekają turystykę - przyznaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke.

68534860-e12a-49ef-91d9-9313cd3e36d5.jpg

Polska od lat realizuje politykę mającą na celu planowanie, rozwój i zarządzanie zrównoważoną turystyką. W ramach realizowanych działań objęte są:

 • uwzględnienie celów turystyki zrównoważonej w politykach sektorowych,
 • udział władz centralnych, regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych podmiotów, we współpracy międzynarodowej w tym trans granicznej,
 • promowanie regionów transgranicznych
 • rozwój, promowanie i marketing regionalnych produktów, usług i pakietów turystyki zrównoważonej,
 • wypracowanie wspólnych wysokich standardów jakościowych turystyki zrównoważonej,
 • zwiększanie wkładu zrównoważonej turystyki w: rozwój gospodarki lokalnej, ochronę i użytkowanie biologicznej i krajobrazowej różnorodności, ochronę i promowanie dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej społeczności lokalnych, edukację społeczeństwa, a także zrównoważoną gospodarkę rolną,
 • planowanie i zrównoważony rozwój transportu i infrastruktury turystycznej,
 • zarządzanie ruchem turystycznym, wpływem turystyki na biologiczną i krajobrazową różnorodność oraz środowisko, a także społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi skutkami turystyki.

Polska Organizacja Turystyczna zachęca interesariuszy przemysłu turystycznego do dążenia implementacji zrównoważonego rozwoju. Konsekwentnie są prowadzone działania edukacyjne, szkoleniowe, podnoszące świadomość o komunikowaniu i potrzebie tej zmiany na rynku. Coraz większa wrażliwość odwiedzających i turystów w regionach wymaga respektowania zasad zrównoważonego rozwoju przez usługodawców. Poprzez atrybuty korzyści dla otoczenia będzie prowadzona polityka spójności  dla regionów znajdujących się w fazie przejściowej i dla regionów lepiej rozwiniętych.

Każdy region i każde państwo członkowskie UE muszą skoncentrować się co najmniej na bardziej przyjazną dla środowiska i niskoemisyjną transformację w kierunku gospodarki o zerowych emisjach netto i odpornej Europy. Ponadto, w zależności od poziomu ekonomicznego, każdy region i każde państwo członkowskie UE muszą skoncentrować wydatki na bardziej konkurencyjnej i inteligentnej Europie. POT wpisuje w swoje cele strategiczne uwzględnianie tego zagadnienia priorytetowo.

Modelowe przykłady wdrażanych dobrych praktyk w Polsce to:

 • Projekt "Zielona ENERGIA dla Turystyki" realizowany przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • Street View w parkach narodowych Województwa Podlaskiego"
 • Projekt Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona
 • Projekt Konwencja Karpacka i protokół o Zrównoważonej Turystyce.
 • Projekt Eurovelo

Konferencja

w Zielonej Górze

Konferencja

w Nowej Słupi

Konferencja

w Mosznej

Konferencja

w Szczecinie

Konferencja

w Krakowie

Konferencja

w Rzeszowie

zg_konfa_1170.JPG

slupia_konfa_1170.JPG

moszna_konfa-1170.JPG

zrot_konfa_1170.JPG

DSC_0995 — kopia.JPG

podkarpacie_konfa_witz.JPG

Raport "Ocena wdrożenia standardów turystyki zrównoważonej w województwie lubuskim" - LINK. Raport "Ocena wdrożenia standardów turystyki zrównoważonej w województwie świętokrzyskim" - LINK. Raport "Ocena wdrożenia standardów turystyki zrównoważonej w województwie opolskim" - LINK. Raport "Ocena wdrożenia standardów turystyki zrównoważonej w województwie zachodniopomorskim" - LINK. Raport "Ocena wdrożenia standardów turystyki zrównoważonej w województwie małopolskim" - LINK. Raport "Ocena wdrożenia standardów turystyki zrównoważonej w województwie podkarpackim" - LINK.
Do góry