en
en
Kontakt

FIT - Tarnów, 19-21/11/2014

W dniach 19-21 listopada 2014 roku w Tarnowie odbyło się posiedzenie Zarządu Forum Informacji Turystycznej oraz Walnego Zgromadzenia Forum Informacji Turystycznej. Program posiedzenia został przedstawiony poniżej:

W dniach 19-21 listopada 2014 roku w Tarnowie odbyło się posiedzenie Zarządu Forum Informacji Turystycznej oraz Walnego Zgromadzenia Forum Informacji Turystycznej. Program posiedzenia został przedstawiony poniżej:

19 listopada 2014 
 15:30-19:00  Obrady, Tarnowskie Centrum Informacji, Rynek 7
• Certyfikacja informacji turystycznej – zmiany
• Konkurs na najlepsze centrum IT – zmiany
• RIT – integracja z regionalnymi bazami danych
20 listopada 2014
 10:00-13:00  Obrady, Tarnowskie Centrum Informacji, Rynek 7
• Turystyczne znaki drogowe
• Inne tematy wg potrzeb

W posiedzeniu Zarządu FIT uczestniczyli:
• członkowie Zarządu FIT: M. Pałach, B. Zięba-Godula, M. Rafał, S. Wiśniewski, S. Mytnik
• przedstawiciele POT: E. Wąsowicz-Zaborek, M. Ragus (Departament e-Informacji), J. Janowski (Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej)

Główny temat obrad Zarządu FIT dotyczył zmian w regulaminie certyfikacji informacji turystycznej oraz konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej. Szczegółowo proponowane i dyskutowane przez FIT zmiany zostały omówione podczas Walnego Zgromadzenia FIT w dniach 20-21 listopada 2014. Sama tematyka wprowadzenia zmian zarówno w regulaminie certyfikacji, jak i konkursie na najlepsze CIT zrodziła się w związku z koniecznością większej koncentracji na jakości funkcjonalnej w stosunku do jakości technicznej oraz weryfikacji kryteriów pod kątem zmian zachodzących na rynku. Zarząd FIT oraz przedstawiciele POT podkreślali, iż w dzisiejszych czasach na informację turystyczną należy patrzeć w dwóch wymiarach. Pierwszy z nich, bardziej tradycyjny, to postrzeganie informacji turystycznych jako miejsca obsługi turystów. Przez ostatnich kilka lat w tym względzie zaszły ogromne zmiany. Dzięki środkom unijnym wiele regionów w Polsce zainwestowało w punkty i centra informacji turystycznej, czyniąc z nich niejednokrotnie atrakcje same w sobie. Wyposażenie informacji turystycznych w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie i konkurowanie tymże wyposażeniem oznacza wprowadzanie kolejnych, nowoczesnych udogodnień, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Centra IT będą niewątpliwie nadal podlegały przeobrażeniom pod kątem ich wyglądu i dostępności, ale inwestując bardziej w tworzenie udogodnień dla turystów (seniorów, dzieci, a nawet psów) oraz w multimedialne elementy wyposażenia. Drugi aspekt to postrzeganie informacji turystycznej jako aktywnego, zaangażowanego uczestnika życia turystycznego i inicjatora nowych projektów. W tym względzie również następują bardzo duże zmiany, ale konkurencja nie jest już tak wyrównana. Niemniej jednak coraz więcej centrów informacji turystycznej decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, i to nie tylko w formie sprzedaży map i publikacji, ale również sprzedaży noclegów, usług przewodników, wypożyczania rowerów, audioguide'ów, pamiątek, a także płatnej promocji (np. podczas organizowanych przez IT imprez, czy też w wydawanych przez IT publikacjach turystycznych). Zasięg i różnorodność usług oferowanych przez centra informacji turystycznej sukcesywnie się zmienia i jest to kierunek jak najbardziej pożądany. Niezwykle istotnym trendem jest także aktywne uczestnictwo centrów IT w rozwijaniu systemu informacji turystycznej. Coraz częściej zdarza się, iż centra IT koordynują prace związane z tworzeniem i rozwijaniem regionalnych baz danych, prowadzeniem portali turystycznych, uczestniczą w większych projektach zarządzanych przez Polską Organizację Turystyczną (jak Contact Center - Infolinia turystyczna czy sieć infokiosków).
Dodatkowo – w czasie obrad zwrócono uwagę na niezwykle ważny element, czyli rolę kadr pracujących w informacji turystycznej, zarówno kierowniczych, jak i informatorów. Ten aspekt wydaje się być cały czas aspektem kluczowym, bo to od ludzi zależy formuła działalności centrów IT, jak i satysfakcja turystów. W tym kontekście należy mieć na względzie proces permanentnego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji.

Poza dyskutowaniem nad zmianami w regulaminie certyfikacji i konkursu oraz funkcjonowania informacji turystycznej jako takiej, Magdalena Ragus przedstawiła:
• stan obecny jeśli chodzi o integrację regionalnych baz danych z Repozytorium Informacji Turystycznej prowadzonym przez POT,
• prace POT w 2014 roku związane z drogowym oznakowaniem turystycznym, w kontekście współpracy z MIiR, GDDKiA i MSiT w sprawie nowelizacji rozporządzeń.

Tematy podjęte i dyskutowane podczas posiedzenia Zarządu były kontynuowane w czasie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Forum Informacji Turystycznej, którego program przedstawiono poniżej. W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 44 osoby reprezentujące punkty i centra informacji turystycznej z całej Polski.

20 listopada 2014
14:00-15:00 Obiad
15:00-15.20 Otwarcie FIT i przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu FIT za okres 11.2013-11.2014 – Wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Marcin Pałach
15:20-16.20 SITRA - System informacji turystycznej w regionie Rhone-Alpes - Karine Feige
16:20-16:50 Zmiany w regulaminie certyfikacji informacji turystycznej - Magdalena Ragus, Marcin Pałach
16.50-17:00 Przerwa kawowa
17:00-17:40 Zmiany w regulaminie konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej - Magdalena Ragus, Marcin Pałach
17:40-18:20 Turystyczne znaki drogowe, Magdalena Ragus
18:30-20:30 Wieczorny spacer po Tarnowie
20:30-1:00 Kolacja i wieczór integracyjny
21 listopada 2014
08:00-08:45 Śniadanie
08:45-09:30 Obsługa turystów z Chin, Japonii i Indii, Marcin Pałach
09:30-10:00 Obszary problemowe informacji turystycznej, kierunki rozwoju – warsztaty
10:00-10:15 Przerwa kawowa
10:15-11:30 Obszary problemowe informacji turystycznej, kierunki rozwoju – warsztaty
11:30-11:45 Podsumowanie obrad Walnego Zgromadzenia FIT
11:45-13:15 Wycieczka do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
13:15-14:00 Obiad
14:00 Wyjazd

Głównymi tematami Forum Informacji Turystycznej, które w tym roku, w listopadzie obradowało w Tarnowie były sprawy związane z certyfikacją punktów „it", nowym regulaminem konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej Na Najlepsze Centrum „it" oraz stanem prac nad nowymi zasadami oznakowania atrakcji turystycznych wzdłuż dróg szybkiego ruchu i autostrad.
Gościem specjalnym pierwszego dnia obrad była Karine Feige z Lyonu, która przedstawiła projekt SITRA - system informacji turystycznej w Rhone-Alpes, regionie partnerskim Małopolski. Małopolski System Informacji Turystycznej tworzony był między innymi w oparciu o rozwiązania SITRA.
Następnie obrady poświęcono dyskusji nad zmianami w regulaminach certyfikacji i konkursu na najlepsze CIT oraz problematyce drogowych znaków turystycznych. Propozycję przedstawiła Magdalena Ragus z POT.
Drugiego dnia Przewodniczący Zarządu FIT Marcin Pałach przeprowadził krótkie szkolenie z zakresu obsługi turystów z państw azjatyckich, a następnie odbyły się warsztaty. Na zajęciach warsztatowych przygotowanych i prowadzonych przez Barbarę Ziębę-Godulę z Działu Sieci Informacji Miejskiej InfoKraków pod dyskusję poddane zostały problemy najbardziej nurtujące sektor „it". Między innymi te odwieczne, dotyczące źródeł finansowania i wysokości budżetów, które pozwalają na profesjonalne działalnie placówek. Inną, równie trudną kwestią jest ułożenie właściwej współpracy z przedsiębiorcami. Ci bowiem, często z niezrozumiałą nonszalancją, odnoszą się do składanych zobowiązań i nie wyposażają centrów „it" w informacje o świadczonych usługach turystycznych. To dość powszechne przypadki. Na przykład pracownicy informacji turystycznej nie mają wiedzy, że na ich terenie działa firma organizująca wycieczki po okolicy. Niekończącym się tematem dyskusji są kwestie szkolenia kadr, kompetencje pracowników, poziom wynagrodzeń, brak stabilizacji, fluktuacja w zespołach. Czymś, co dla turystów bywa zagadką są na przykład godziny otwarcia placówek "it". Zdarza się, że punkty informacji turystycznej otwarte są w godzinach pracy urzędów. Zamykane są w dni wolne i święta, pomimo że ruch turystyczny akurat wtedy wzrasta. Te i inne problemy będą z pewnością niejednokrotnie omawiane na kolejnych konferencjach. Wymiana doświadczeń pomaga w znalezieniu rozwiązania. Zidentyfikowane zostały zagadnienie problematyczne charakterystyczne dla informacji turystycznej w Polsce, które wspólnie były omawiane.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych problemów dotykających „it”:
•    promocyjne materiały bezpłatne,
•    słaba współpraca z branżą,
•    brak rozpoznawalności u mieszkańców,
•    brak możliwości oznakowania punktu IT,
•    szkolenie kadry, poszerzanie wiedzy,
•    nowe technologie,
•    finanse, działalność gospodarcza,
•    różne wizje rozwoju informacji turystycznej,
•    informacja turystyczna miejska/samorządowa a prywatna,
•    reklama w informacji turystycznej,
•    wspólna polityka informacyjno-promocyjna regionu,
•    brak stałej kadry / rotacja kadr,
•    współprac IT – PTTK,
•    godziny otwarcia,
•    badania ankietowe / statystyki,
•    usługi w informacji turystycznej.
Walne Zgromadzenie FiT zakończyło się krótkim spacerem po Tarnowie, wizytą w Tarnowskim Centrum Informacji oraz Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Patrz również – aktualnosciturystyczne.pl/informacja-turystyczna

A co Państwo sądzicie o zmianach w regulaminach certyfikacji centrów informacji turystycznej i Konkursu na najlepsze centrum IT?. Prosimy o uwagi dotyczące powyższych tematów na adres: jacek.idzikowski@pot.gov.pl oraz anna.ksieznik@pot.gov.pl


Do góry