en
en
Kontakt

FIT - Iława 2-4.12.2015


W dniach 2-4 grudnia 2015 w GrandHotel Tiffi w Iławie odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków Forum Informacji Turystycznej.

W dniach 2-4 grudnia 2015 w GrandHotel Tiffi w Iławie odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków Forum Informacji Turystycznej.

W posiedzeniu Zarządu FIT uczestniczyli: M. Pałach, M. Rafał, S. Wiśniewski, S. Mytnik oraz J. Idzikowski. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane ze sprawozdaniem z działalności w trakcie kadencji Zarządu FIT, a także przygotowano wstępny plan pracy na lata przyszłe.

Spotkanie Walne Zgromadzenie Członków Forum Informacji Turystycznej, w którym uczestniczyło łącznie 50 osób w tym 41 członków FIT mających prawo głosu, zostało zorganizowane przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną.

W programie pierwszego dnia WZC Forum była wizyta w dwóch centrach „it” działających na terenie Iławy – Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej (*) zlokalizowanym w Porcie Iława oraz miejskim Biurze Informacji Turystycznej (***).

Po otwarciu obrad przez Elżbietę Wąsowicz - Zaborek Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Jacka Janowskiego Wicedyrektora Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT rozpoczęto blok dyskusyjny dotyczący Polskiego Systemu Informacji Turystycznej - stan obecny i wyzwania przyszłości poprowadzili: Magdalena Ragus Dyrektor Departamentu e-Informacji POT oraz Marcin Pałach Przewodniczący Zarządu FIT, Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji. Dyskusja skupiła się przede wszystkim na tematyce wykorzystywania Social Media w informacji turystycznej, kwestii szkoleń pracowników punktów „it” i pracowników branży hotelarskiej, współpracy na płaszczyźnie informacja turystyczna – branża turystyczna i organizatorzy imprez oraz zagadnieniu komercjalizacji informacji turystycznej.

W przypadku Social Media tematyka wystąpień poszczególnych osób koncentrowała się na zagadnieniu funkcjonowania informacji turystycznej na Facebooku – podały głosy zwolenników i przeciwników tej formy informacyjno – promocyjnej. Aktywność POT m.in. na profilu Facebook przedstawił Jacek Janowski i Magdalena Ragus. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje doświadczenia w zakresie szkoleń dla pracowników punktów informacji turystycznej oraz rekrutacji i kompetencji. Dostrzeżono, że nie tylko szkolenia dla pracowników it są potrzebne, istnieje konieczność organizacji szkoleń dla branży hotelarskiej, sieci taksówkarskich itp. Inicjatywę „Turysta dobrze poinformowany” zaprezentowała Iwona Borowińska z CIT w Łodzi. Podjęto także tematykę współpracy punktów it z branżą turystyczną, organizatorami imprez w kontekście tworzenia kalendarzy imprez. Na temat komercjalizacji wypowiedzieli się m.in. przedstawiciele Katowic, Zawiercia, Krakowa. M. Ragus z Polskiej Organizacji Turystycznej podała przykłady z Dublina i Amsterdamu.

Wnioski z dyskusji:
1. Social Media – istotne narzędzie w działalności it, ważna jest nazwa profilu;
2. Kadry – szkolenia merytoryczne i praktyczne; organizacja szkoleń np. dla pracowników branży hotelarskiej
3. Komercjalizacja – zachowanie równowagi informacja turystyczna – sprzedaż, komercjalizacja zależy od formy własnościowej danego punktu it.

Panel dyskusyjny zakończyła prezentacja wyników badań Mystery Client przeprowadzonych zapytań mailowych (w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim) w kwietniu - maju 2015 roku wśród certyfikowanych jednostek informacji turystycznych. Prezentację z podziałem na poszczególne województwa i kategorie punktów omówiła Wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz – Zaborek.

Po części dyskusyjnej odbyła się część sprawozdawczo - wyborcza FIT. Na Przewodniczącego obrad jednogłośnie wybrano Jacka Janowskiego (POT). Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: Iwona Borowińska (CIT w Łodzi) i Robert Nieroda (Związek Gmin Jurajskich). Komisja Uchwał i Wniosków : Agnieszka Sikorska (Śląska Organizacja Turystyczna) i Jacek Idzikowski (POT). Porządek obrad, regulamin oraz składy komisji przyjęto jednogłośnie.

Sprawozdanie Zarządu omówił Przewodniczący Marcin Pałach. Najważniejsze kwestie poruszane w latach 2013-2015: zmiany w regulaminie certyfikacji punktów it, zmiany w regulaminie konkursu na najlepsze it, turystyczne znaki drogowe przy drogach kategorii A i S. Przewodniczący podkreślił, iż od 2015 roku Zarząd Forum uczestniczy w spotkaniach POT-ROT-LOT.

Uzupełnieniem sprawozdania była informacja dotycząca planowanych zmian w certyfikacji punktów informacji turystycznej przedstawiona przez Magdaleną Ragus Dyrektora Departamentu e-Informacji Polskiej Organizacji Turystycznej. Planowane jest wprowadzenie e-certyfikacji, nowy regulamin musi być zatwierdzony przez Regionalne Organizacje Turystyczne.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków Forum Informacji Turystycznej przyjęli uchwałę w sprawie udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Forum /uchwała przyjęta przy trzech głosach wstrzymujących się/. Kandydaci zgłoszeni do nowego zarządu Forum : Marcin Pałach, Małgorzata Rafał, Wojciech Dziąbek, Jakub Broch, Magdalena Ragus, Szymon Wieczorek, Piotr Kończewski, Sylwia Mytnik, Marek Lawin. Szymon Wiśniewski i Łukasz Magrian– nie wyrazili zgody na kandydowanie.

Przed ogłoszeniem wyników głosowania specjalne podziękowania otrzymał Jacek Idzikowski z Polskiej Organizacji Turystycznej za długoletnią pracę na rzecz funkcjonowania informacji turystycznej i uczestnictwo w Zarządzie Forum z ramienia POT.

W głosowaniu wzięło udział 36 osób na 41 uprawnionych.

Nowy Zarząd Forum na kadencję 2015-2017 :


1. Przewodniczący: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji
2. Z-ca Przewodniczącego: Sylwia Mytnik, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
3. Sekretarz: Magdalena Ragus, Polska Organizacja Turystyczna
4.Członkowie:
• Jakub Broch, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna i Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej w Olsztynie
• Piotr Kończewski, Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”
•Wojciech Dziąbek, Centrala Jurajskiej Informacji Turystycznej
• Szymon Wieczorek, Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu

Drugi dzień obrad przeznaczony był na warsztaty z zakresu obsługi klienta oraz blok merytoryczno – dyskusyjny obejmujący tematykę współpracy informacji turystycznych z przewodnikami turystycznymi, tworzeniem przez informacje turystyczne oraz inne podmioty pakietów turystycznych /Agnieszka Sikorska Dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej/, dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania regionalnego systemu informacji turystycznej /Justyna Szostek Dyrektor Biura Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej/.

Dwudniowe obrady podsumowali: Elżbieta Wąsowicz- Zaborek Wiceprezes POT oraz Marcin Pałach Przewodniczący Zarządu FIT.

Do góry