en
en

Pozyskanie partnera dysponującego systemem dystrybucji biletów on-line na wydarzenia o charakterze turystycznym, kulturalnym i sportowym odbywające się w Polsce w celu jego integracji z Narodowym Portalem Turystycznym

Ogłoszenie w sprawie pozyskania partnera dla Polskiej Organizacji Turystycznej dysponującego systemem dystrybucji biletów on-line na wydarzenia o charakterze turystycznym, kulturalnym i sportowym odbywające się w Polsce w celu jego integracji z Narodowym Portalem Turystycznym.

UWAGA: Termin składania ofert przedłużony do 12 grudnia 2014 roku

UWAGA: Termin składania ofert przedłużony do 12 grudnia 2014 roku

Ogłoszenie w sprawie pozyskania partnera dla Polskiej Organizacji Turystycznej dysponującego systemem dystrybucji biletów on-line na wydarzenia o charakterze turystycznym, kulturalnym i sportowym odbywające się w Polsce w celu jego integracji z Narodowym Portalem Turystycznym.

Polska Organizacja Turystyczna (dalej: POT) poszukuje Partnera dysponującego systemem dystrybucji biletów on-line na wydarzenia o charakterze turystycznym, kulturalnym i sportowym odbywające się w Polsce. POT zamierza podjąć z Partnerem współpracę, oferując Partnerowi możliwość wykorzystania jednego z najbardziej skutecznych narzędzi promocyjnych Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, jakim jest Narodowy Portal Turystyczny.

POT realizuje niniejsze przedsięwzięcie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 20 Ustawy o POT (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 ze zmianami).

Do przedsięwzięcia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

POT dysponuje wysoce rozwiniętym narzędziem promocyjnym w postaci Narodowego Portalu Turystycznego www.polska.travel, prowadzonego w 22 wersjach językowo-rynkowych. Narodowy Portal Turystyczny stanowi kompleksowy serwis o profilu promocyjno-informacyjnym dla turystów krajowych i zagranicznych. Adresatami portalu są zarówno turyści poszukujący informacji (funkcja informacyjna), jak i potencjalni turyści (funkcja promocyjna). NPT jest kluczowym elementem w stworzonym przez POT i cały czas rozwijanym Polskim Systemie Informacji Turystycznej. Istotą funkcjonowania serwisu jest informacja (przekazywana w sposób marketingowy) czyli treść (tzw. content), która jest systematycznie dostarczana i aktualizowana w serwisie. W „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020"zapisano, iż „Narodowy Portal Turystyczny jest podstawowym narzędziem informacyjno-promocyjnym Polskiej Organizacji Turystycznej...". O skuteczności i randze Narodowego Portalu Turystycznego świadczą przede wszystkim dane statystyczne. W 2014 roku portal odwiedziło już ponad 16 mln turystów z całego świata.

Oczekiwania POT co do zasad współpracy:

Partner:

 1. Na czas trwania umowy Partner nieodpłatnie udostępni swój system dystrybucji biletów on-line do wykorzystania na NPT.
 2. Partner bez dodatkowego wynagrodzenia opracuje skrypty integracyjne (XML API lub inne) dla NPT i wesprze technicznie integrację modułu służącego do wyszukiwania i zakupu on-line biletów na wydarzenia odbywające się w Polsce. Wyniki wyszukiwania będą prezentowane w szablonie spójnym z wizualizacją graficzną POT oraz będą opatrzone logotypem Partnera.
 3. Partner bez dodatkowego wynagrodzenia opracuje i udostępni projekt graficzny dla wdrażanego modułu systemu oraz wyników wyszukiwania wzorowany na aktualnym projekcie graficznym NPT. Projekt graficzny wymaga zatwierdzenia przez POT.
 4. Partner będzie ponosił odpowiedzialność prawną za jakość opisów wydarzeń biletowanych, aktualność i rzetelność informacji cenowych oraz zdjęcia opisujące wydarzenia biletowane oraz za dostępność i rzetelność oferty.
 5. Zakup biletu na wydarzenie oraz przebieg transakcji odbywać się będzie po stronie systemu transakcyjnego Partnera, a wszelkie błędy, reklamacje oraz utrzymanie prawidłowego działania systemów leżą po stronie Partnera.
 6. Partner będzie ponosił odpowiedzialność prawną i finansową za przebieg i realizację transakcji zakupu on-line od jej rozpoczęcia po jej zakończenie.
 7. Partner będzie zobowiązany do zapewnienia POT dostępu do statystyk transakcji zrealizowanych za pośrednictwem NPT oraz przedstawiania miesięcznego raportu z transakcji zrealizowanych za pośrednictwem NPT.
 8. Partner będzie zobowiązany do przekazania X% prowizji liczonej od wartości transakcji zrealizowanych za pośrednictwem NPT lub liczonej od wartości prowizji, jaką Partner uzyskuje od organizatorów imprez biletowanych znajdujących się w jego systemie.

POT:

 1. POT udostępni miejsce na NPT pod moduł zakupu biletów on-line co najmniej w zakładce „kalendarz wydarzeń" na wersji polskiej oraz wersji angielskiej - global (w przypadku wybrania Partnera posiadającego angielską wersję systemu).
 2. POT udostępni Partnerowi wszelkie konieczne informacje potrzebne do realizacji umowy w zakresie w niej określonym.
 3. POT udostępni Partnerowi Księgę Identyfikacji Wizualnej POT (brandbook) oraz aktualny szablon graficzny NPT w celu zaadoptowania do prezentacji wyników wyszukiwania oraz modułu wyszukiwarki.
 4. POT będzie odpowiedzialny za promocję możliwości zakupu biletów on-line w ramach prowadzonych przez siebie kampanii i działań promocyjnych w kraju i za granicą.

Zasady wyboru Partnera:

POT wybierze Partnera, z którym podpisze umowę, w wyniku przeprowadzenia negocjacji z każdym podmiotem, który złoży ofertę oraz spełni określone poniżej warunki:

 

Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny
1 Obecność w systemie wydarzeń w o charakterze turystycznym, kulturalnym i sportowym spełnia / nie spełnia
2 Funkcjonowanie systemu na rynku od co najmniej 5 lat (doświadczenie) spełnia / nie spełnia
3 Wsparcie systemu serwisem telefonicznym spełnia / nie spełnia

Negocjacje będą miały na celu ustalenie szczegółowych warunków współpracy z Partnerem. Do istotnych elementów mających wpływ na ostateczny wybór Partnera należeć będą poniższe kryteria:

 • Kryteria jakościowe

-Średnia roczna ilość wydarzeń w systemie
-Zasięg wydarzeń
-Dostęp systemu rezerwacyjnego w obcych wersjach językowych

 • Kryterium prowizji

-Wysokość prowizji udzielanej POT za transakcje zrealizowane za pośrednictwem NPT

Po zakończeniu negocjacji POT sporządzi zestawienie ofert oraz ustalonych warunków w ramach negocjacji warunków współpracy, które będzie stanowić podstawę do wyboru Partnera.
POT zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania ogłoszenia, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 2. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

W przypadku odwołania ogłoszenia, jego unieważnienia lub rezygnacji przez POT z realizacji przedsięwzięcia oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożonych ofert.

Zainteresowane podmioty prosimy o przesyłanie ofert w formie pisemnej w wersji elektronicznej na adres: sebastian.niewiadomski@pot.gov.pl lub magdalena.ragus@pot.gov.pl, do dnia 8 grudnia 2014 roku, do godz. 12:00. Oferta powinna zawierać następujące informacje:
• Nazwa oferenta: .................................................................................................................................................................................
• Adres strony internetowej systemu zakupu biletów on-line:..................................................................................................
• Adres strony internetowej oferenta (jeżeli inny niż powyżej):.................................................................................................
• Adres siedziby oferenta:....................................................................................................................................................................
• Telefony:.................................................................................................................................................................................................
• E-mail:.....................................................................................................................................................................................................
• Osoba do kontaktu:..............................................................................................................................................................................
• Informacja nt. spełniania warunków:

Lp. Nazwa kryterium Wypełnia Oferent
1 Obecność w systemie wydarzeń w o charakterze turystycznym, kulturalnym i sportowym Proszę zaznaczyć właściwe:
TAK
NIE
2 Funkcjonowanie systemu na rynku od co najmniej 5 lat (doświadczenie) Proszę zaznaczyć właściwe:
TAK
NIE
3 Wsparcie systemu serwisem telefonicznym Proszę zaznaczyć właściwe:
TAK
NIE

POT, do terminu składania ofert, może zmienić warunki postępowania informując o tym na stronie internetowej. W przypadku istotnej zmiany POT może wydłużyć termin do złożenia ofert.

Współpraca z Partnerem odbywać się będzie na podstawie umowy, której przedmiot stanowić będzie zintegrowanie z Narodowym Portalu Turystycznym www.polska.travel i udostępnienie wdrożonego i prawidłowo funkcjonującego ogólnopolskiego internetowego systemu dystrybucji biletów, umożliwiającego zakup biletów on-line do teatrów, na koncerty, imprezy sportowe, imprezy turystyczne i inne wydarzenia odbywające się w Polsce o charakterze turystycznym, kulturalnym i sportowym.

Dodatkowych informacji udziela:

 • Sebastian Niewiadomski, tel.: 22 536 70 70, e-mail: sebastian.niewiadomski@pot.gov.pl
 • Magdalena Ragus, tel.: 22 536 70 70, e-mail: magdalena.ragus@pot.gov.pl

Do góry