en
en
Kontakt

Zrównoważony rozwój – teoria i praktyka na przykładzie USA oraz Polski

Northstar Meetings Group, wiodąca marka dostarczająca strategie, kreatywne rozwiązania i usługi dla planistów spotkań, na początku sierpnia br. opublikowała raport dotyczący wykorzystania polityki zrównoważonego rozwoju i DEI w przemyśle spotkań pt.: Frist Look Reserch: The Slow Progress of Sustainability in Meetings.

ak art.jpg


Już sama nazwa raportu sugeruje, że klient branży spotkań opóźnia się w wysiłkach na rzecz poprawy efektywności środowiskowej. Czy rzeczony „slow progress” to celowy zabieg marketingowy w celu popularyzacji CSR czy też rzeczywiście dane uzyskane na amerykańskiej próbie nie są tak przekonujące, jakby życzyli sobie eksperci prognozujący światowe trendy? Zajrzyjmy do środka raportu…

Badanie zostało przeprowadzone miedzy 9 maja a 3 czerwca 2022 roku, wśród 352 planistów spotkań z Ameryki Północnej, wśród nich było 30 proc. reprezentantów korporacji, 29 proc. stowarzyszeń, 16 proc. niezależnych planistów i 9 proc. profesjonalnych organizatorów kongresów a także 15 proc. planistów wydarzeń targowych oraz społecznych, wojskowych, rządowych, edukacyjnych, religijnych i braterskich (SMERF).
Planiści spotkań w wielokulturowej Ameryce częściej koncentrują się na „różnorodności, równości i integracji” (w skrócie DEI od „diversity, equity and inclusion”), niż na zajmowaniu się wpływem na środowisko w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, jak stwierdzono w nowym raporcie.

Ponad trzy czwarte planistów (76 proc.) uwzględnia DEI w swojej polityce zrównoważonego rozwoju, a około 70 procent stwierdziło, że próbuje „zmniejszyć swój wpływ na środowisko” w ramach swojej polityki zrównoważonego rozwoju, podczas gdy 75 procent koncentruje się na „inicjatywach społecznych”.
 

a1.jpg


 Co ciekawe wśród najmniej skłonnych do prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju były amerykańskie stowarzyszenia (29 proc.) i korporacje (36 proc). Pod tym względem najlepiej wypadają Profesjonalni Organizatorzy Kongresów, którzy są bardziej świadomi i wykazują 68 proc. zainteresowanie.  

a2.jpg

Być może bardziej niepokojący jest fakt, że tylko czterech na dziesięciu planistów posiada wdrożoną politykę zrównoważonego rozwoju.  Z punktu widzenia marketingu miejsc bardzo istotne wydaje się pytanie o najważniejsze preferencje służące wyborowi miejsca wydarzenia przez planistów amerykańskich.
Trendy zachodzące w ciągu ostatnich kilku lat w turystyce oraz branży spotkań wyraźnie wskazują, że podróżujący przykładają coraz większą wagę do kwestii ekologii i zrównoważonego rozwoju. Destynacje turystyczne, które wykazują troskę we wspomnianych obszarach cieszą się rosnącą popularnością. Hotele oraz centra kongresowe na całym świecie podejmują działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2, redukcji ilości odpadów oraz uzyskania niezależnych certyfikacji.
Badanie przeprowadzone przez Northstar Meetings Group wskazuje grupę czynników, które mają wpływ na finalną lokację spotkania i wydarzenia.


Nadal głównym czynnikiem warunkującym wybór jest lokalizacja i łatwe dotarcie do miejsca spotkania, kolejnym jest prowadzenie polityki zrównoważenia w centrum kongresowym czy hotelu, na równi z efektywnym zarządzaniem mediami (energią, wodą), a wśród bardzo „świadomych” planistów znacznie wzrosło zainteresowanie czy obiekt posiada certyfikat, a miasto prowadzi zrównoważoną politykę.  

a3.jpg


 Certyfikaty, branżowa świadomość i polityka miast kongresowych w Polsce

Corporate Social Responsibility (CSR), to nie moda, lecz obowiązek każdej organizacji czy destynacji, które chcą ochronić naszą planetę dla przyszłych pokoleń. To także dobra droga do budowania ich przewagi konkurencyjnej „tu i teraz”. Cieszy fakt, iż jesteśmy tego coraz bardziej świadomi i mimo trudności i obaw polskie miasta coraz częściej sięgają po dobre przykłady działań podejmowanych w duchu zrównoważonego rozwoju mających na celu zminimalizowanie negatywnego, a zwiększenie pozytywnego oddziaływania na otoczenie i lokalną społeczność.

Dzięki staraniom Kraków Convention Bureau, działającego w ramach Wydziału ds. Turystyki UMK, miasto Kraków przystąpiło w tym roku do wyjątkowej inicjatywy benchmarkingowej Global Destination Sustainability - GDS-Index. Indeks GDS porównuje miasta na podstawie ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, a klasyfikacja dokonywana jest na podstawie siedemdziesięciu kryteriów, podzielonych na cztery główne kategorie:
·       działania miasta w zakresie ochrony środowiska (obejmuje takie zagadnienia jak klimat, jakość powietrza, emisyjność, transport, obszary zielone),
·       działalność społeczna miasta (dostęp do informacji, bezpieczeństwo, inkluzywność),
·       działalność dostawców (hotele, restauracje, lotniska, agencje, obiekty konferencyjne, uniwersytety),
·       działalność w zakresie zarządzania destynacją (strategie i polityki, zarządzanie, certyfikacje, badania i raporty).

Przyłączenie się destynacji do międzynarodowego benchmarkingu jest szansą na dokładną diagnozę stanu obecnego oraz uzyskanie wytycznych i propozycji działań doskonalących. Uczestnikami programu są takie miasta jak m.in. Kopenhaga, Glasgow, Sydney, Helsinki, Belfast, Lyon czy Reykjavik. Autorem Indeksu jest Global Destination Sustainability Movement (GDSM), który skupia pionierów zrównoważonego rozwoju ze świata turystyki biznesowej i wypoczynkowej.
Kraków poprzez udział w GDS-Index pragnie stać się inspiracją dla innych polskich miast, a także liczy na współpracę i zaangażowanie instytucji, dostawców, profesjonalnych organizatorów wydarzeń (PCO i DMC), delegatów oraz mieszkańców. To już kolejna inicjatywa Krakow Convention Bureau, która ma na celu konsekwentne dążenie do budowy reputacji miasta jako świadomego, odpowiedzialnego i dbającego o wprowadzanie standardów zrównoważonego rozwoju w różnych obszarach życia, szczególnie w dziedzinie turystyki.

Dobrze zaplanowane wydarzenie to takie, które oprócz wniesienia wartości merytorycznej i networkingowej pozostawia po sobie tzw. positive impact, czyli trwały pozytywny ślad dla otoczenia, w którym się odbywa. Przy czym pozytywny wpływ wydarzenia postrzegamy w kategoriach nie tylko finansowych, ale szerzej: jako efekty organizacji wydarzenia czy spotkania, wpływające na zmianę świata czy miejsca, w którym realizowany jest dany projekt. Dobre przykłady działań podjętych w Krakowie w duchu zrównoważonego rozwoju mających na celu zminimalizowanie negatywnego, a zwiększenie pozytywnego oddziaływania na otoczenie i lokalną społeczność prezentuje dokument Polityka zrównoważonego rozwoju Centrum Kongresowego ICE Kraków (2022)*.


Nie tylko Kraków

a4.jpg

Drogą zrównoważonego rozwoju podążają też inne miasta Polsce. W 2022 roku Łódź została wyróżniona przez prestiżowe międzynarodowe czasopismo National Geographic Traveler jako jedyne miejsce z Polski mianem Best of the World 2022 w kategorii Zrównoważony Rozwój, co jest docenieniem starań miasta jako miejsca coraz bardziej przyjaznego dla mieszkańców, turystów i środowiska naturalnego

Kolejnym dobry przykładem jest Wrocław, który w swoich strukturach miejskich posiada specjalnie dedykowany departament, zajmujący się koordynowaniem miejskich zadań o charakterze projektowym, programowym lub strategicznym w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Departament Zrównoważonego Rozwoju odpowiada także za kształtowanie infrastruktury zielono-niebieskiej. Convention Bureau – Wrocław do przygotowywanych aplikacji dołącza informacje o alternatywnych w stosunku do samochodu i samolotu środkach transportu, jak również informuje o dostępnych terenach zielonych w mieście.

Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania rynku turystycznego, w tym incentive travel – uważa ponad 46 proc. pytanych w ankiecie przygotowanej przez SITE Polska. Stowarzyszenie zaprezentowało wyniki badania Zrównoważony rozwój w turystyce* podczas tegorocznej sesji Meetings Week Poland poświęconej temu zagadnieniu.
Respondenci uważają, że CSR to bardzo ważny element rozwoju ich firm (39 proc.). 10 proc. podkreśla jednak, że rynek nie jest jeszcze gotowy na rozwiązania z tego zakresu, 12 proc. nie rozumie zagadnienia lub zbyt mało wie na jego temat, a 5 proc. nie interesuje się zrównoważonym rozwojem, gdyż nie ma to większego znaczenia.

Osoby zainteresowane tematyką CSR zapewne znają publikowany od 2002 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu coroczny raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Jest on przeglądem aktywności polskich firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR. Premiera 20. edycji raportu odbyła się 25 maja w ramach części konferencyjnej 9. Targów CSR w EXPO XXI w Warszawie , które są największym wydarzeniem w Polsce poświęconym społecznej odpowiedzialności biznesu. Warto podkreślić, iż działania Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostały dostrzeżone w Europie. CSR Europe, wiodąca europejska sieć biznesowa w obszarze zrównoważonego rozwoju, powołała nowych członków i członkinie zarządu. Wśród nich jest Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Cele postawione przed nowym zarządem dotyczą m.in. wzmocnienia inicjatyw CSR Europe na rzecz sprawiedliwej transformacji, w tym uwzględniania czynników społecznych w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem.

W popularyzację zasad stosowania CSR w branży spotkań od lat aktywnie włącza się także Poland Convention Bureau POT, dążąc do zainteresowania profesjonalistów związanych z organizacją spotkań tematem społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności współpracą z organizacjami wspierającymi funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i pomocą tym placówkom. Przykładem jest zainicjowany przez PCB projekt „Wracamy do Ogrodu” IMEX Challenge, który odbył się w Rodzinnym Domu Dziecka w Wesołej (od 2002 Dzielnica Warszawy) w 2010 r. Celem akcji była rewitalizacja przebudowanego rok wcześniej ogrodu w Rodzinnym Domu Dziecka w Wesołej. W latach 2012-2016 akcja została powtórzona w innych miastach w Polsce, co wpłynęło na edukację i integrację lokalnej branży spotkań.

Obecnie dużo działań branży spotkań ukierunkowanych jest na pomoc Ukrainie. Takich inicjatyw nie zabraknie również podczas 61. kongresu ICCA w Krakowie. Już teraz w momencie rejestracji delegaci ze świata mogą wesprzeć polską pomoc humanitarną na Ukrainie. Dodatkowo 61. Kongres ICCA rzuci światło na to, co naprawdę jest ważne dla naszej branży #TogetherWeCan, nie zabraknie zatem tematów związanych z:
- Różnorodnością, równością i integracja: razem możemy dokonać transformacji i włączyć nowe głosy, które należy wysłuchać.
- Zrównoważonym rozwojem: razem możemy wpłynąć na branżę włączając podejście zrównoważonego rozwoju do wszystkich naszych inicjatyw biznesowych.
- Dziedzictwem (legacy): razem możemy wywierać silny, długotrwały wpływ na społeczności, z którymi współpracujemy.
Program Kongresu zapewni niezrównaną edukację i rozwój dzięki światowej sławy prelegentom, wciągającym formatom i dynamicznym dyskusjom panelowym http://ow.ly/5LOe50K9Mi4

Zarejestruj się teraz➡️ http://ow.ly/1AWv50K9A7l

Źródło: Aneta Książek, zbiór publikacji Konkrety Anety

Do góry