en
en
Kontakt

Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w latach 2020 - 2022

Raport opracowany przez dr Krzysztofa Cieślikowskiego zawiera analizę rynku turystyki biznesowej w Katowicach w latach 2020 – 2022, wraz z wyliczeniem podstawowych parametrów ekonomicznych, a także odnosi się do perspektyw rozwoju miasta.

Raport-turystyka-biznesowa-katowice-2020-2022-slask-badania-KRZYSZTOF-CIESLIKOWSKI.jpg

Sytuacja w Polsce i na świecie

Okres od 2020 do 2022 był czasem gwałtownych zmian gospodarczych w Polsce i na świecie, głównie spowodowanych czynnikami zewnętrznymi takimi jak pandemia COVID-19 i inwazja Rosji na Ukrainę. W tym czasie nastąpił również wzrost migracji ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki do Unii Europejskiej. Wszystkie te zmiany stanowią wyzwanie dla przedsiębiorstw funkcjonujących na różnych rynkach, a branża turystyczna została szczególnie dotknięta tymi trudnościami.

Pierwsze restrykcje administracyjne mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone w Polsce na początku pandemii. Wprowadzono zakazy zgromadzeń powyżej 50 osób o charakterze publicznym, państwowym i religijnym, a restauracje mogły dostarczać posiłki jedynie „na wynos”. Pierwszy okres pandemii całkowicie zatrzymał działalność przemysłu spotkań. W kolejnych miesiącach wprowadzano przepisy umożliwiające realizację usług na rynku wydarzeń z rygorami bezpieczeństwa uczestników spotkań. Dopiero 1 marca 2022 roku zniesiono wszystkie restrykcje dotyczące działalności turystycznej, w tym także hoteli.

Do tego zawirowania gospodarczego powodowanego różnymi zmieniającymi się regulacjami krajowymi w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19 należy dodać zmienne, niespójne przepisy międzynarodowe. Te czynniki utrudniały organizację wydarzeń biznesowych i spotkań konferencyjnych.

W 2022 roku, gdy wiele podmiotów na rynku wydarzeń liczyło na przełamanie negatywnych trendów, Rosja najechała zbrojnie Ukrainę, a następnie zmiany w gospodarce Polski i na świecie były trudne do przewidzenia.

Porównanie danych z ostatnich trzech lat

Mimo tego, w 2022 roku, liczba wydarzeń biznesowych w Katowicach wzrosła do poziomu 6 426, w porównaniu do 2 033 w roku 2020 i 2 465 w roku 2021. Jest to stopniowy powrót do poziomu z 2019 roku, kiedy zanotowano 6 453 wydarzenia biznesowe. Niestety, liczba uczestników wydarzeń biznesowych w 2022 roku wyniosła 552 849 osób, co stanowi znacznie mniej niż przed pandemią, kiedy liczba przekroczyła 1 milion uczestników.

Odbudowanie rynku turystyki biznesowej do poziomów sprzed pandemii będzie wymagać aktywnych działań i promocji miasta Katowice jako atrakcyjnej destynacji na rynku turystyki biznesowej. Może to przynieść pozytywne efekty synergii i przyspieszyć proces odbudowy i rozwoju turystyki biznesowej oraz innych form ruchu turystycznego w mieście. Przedsiębiorcy, którzy pomimo tych zawirowań gospodarczych dalej funkcjonują na rynku wydarzeń biznesowych dalej rozwijają swoja ofertę (np. hotele, restauracje, organizatorzy wydarzeń, zarządzający miejscami spotkań, i inni) i wydają się dzisiaj bardziej świadomi konieczności współpracy w zakresie rozwoju tego rynku w mieście.

Zawartość raportu z Katowic

Raport ma na celu przedstawienie zmian, jakie nastąpiły na rynku wydarzeń biznesowych i konferencji w Katowicach w latach 2020-2022, ze szczególnym uwzględnieniem popytu w 2022 r. W ramach realizacji tego celu wykorzystano różne metody badawcze, w tym aktywną (uczestniczącą) i bierną analizę oraz źródła wtórne i badania własne. W trakcie badań zliczono ilość spotkań i wydarzeń biznesowych (wraz z liczbą uczestników, dniem trwania, itp.) zrealizowanych w Katowicach w latach 2020-2022, a szczególnie przeanalizowano rok 2022, identyfikując strukturę rynku i sezonowość popytu.

Przeprowadzono także badania ankietowe wśród uczestników wybranych spotkań konferencyjnych z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego jako narzędzia badawczego. Scharakteryzowano aktywność uczestników spotkań (łącznie, w Katowicach, z noclegiem itd.) oraz wskazano trendy uczestnictwa w spotkaniach w porównaniu z poprzednimi latami. W trakcie badań zidentyfikowano również środki transportu i wydatki uczestników spotkań. Na podstawie uzyskanych informacji oszacowano łączne wydatki uczestników spotkań i wydarzeń biznesowych w Katowicach w 2022 r. Raport składa się z wprowadzenia, pięciu części oraz podsumowania.

  • W pierwszej części omówiono ogólną charakterystykę miasta Katowice, z uwzględnieniem aktualnych informacji na temat bazy noclegowej w hotelach, zrealizowanych i planowanych inwestycji oraz największych spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych, które miały miejsce w Katowicach w latach 2020-2022.
  • W kolejnej części raportu przedstawiono definicje terminów i pojęć użytych w raporcie. W trzeciej części omówiono przeprowadzone analizy spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych, które odbyły się w Katowicach w latach 2020-2022, poprzedzając te informacje opisem metodologii badań.
  • Czwarta i piąta cześć dotyczyły badania ankietowego uczestników wydarzeń biznesowych w Katowicach. Przedstawiono również strukturę i wielkość wydatków uczestników spotkań konferencyjnych w Katowicach.
  • W podsumowaniu zamieszczono najważniejsze wyniki badań rynku turystyki biznesowej w Katowicach, w tym wyniki badań uczestników spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych, wraz z oszacowaniem całkowitych wydatków uczestników tych wydarzeń w 2022 roku w Katowicach.

Na końcu raportu przedstawiono także perspektywy rozwoju rynku turystyki biznesowej w Katowicach, uwzględniając wyniki badań rynkowych oraz zmiany wewnętrzne i zewnętrzne.

Kilka istotnych danych i wniosków płynących z raportu

W 2022 roku w Katowicach zorganizowano 6 426 spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych. Spośród nich 23,8% (czyli 1 529) trwało dwa dni lub dłużej. Z kolei 5 362 z tych spotkań biznesowych zrealizowano w hotelach (co stanowi 83,4% wszystkich wydarzeń biznesowych w Katowicach), a pozostałą część (1 064) w innych obiektach.

W porównaniu z poprzednimi latami, rynek turystyki biznesowej zaczął powoli wracać do poziomu z roku 2019, gdy zorganizowano 6 453 wydarzenia, ale liczba uczestników wydarzeń w 2022 roku wyniosła 552 849 osób (podczas gdy w 2019 roku było to 1 020 187 osób). Całkowita liczba dni konferencyjnych w Katowicach w 2022 roku wyniosła 7 962, co oznacza, że średni czas trwania konferencji i innych wydarzeń biznesowych wyniósł 1,24 dnia. Najwięcej spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych oraz dni konferencyjnych odnotowano w październiku, a najwięcej uczestników odwiedziło Katowice w maju 2022 roku.

badania-turystyki-biznesowej-w-katowicach-2020-2022.jpg

Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) w Katowicach, będące największą zadaszoną powierzchnią konferencyjną w Polsce, w 2022 roku zorganizowało 301 różnych wydarzeń (biznesowych, sportowych, kulturalnych), w których uczestniczyło łącznie 688 621 osób. Z kolei na 128 spotkaniach konferencyjnych i innych wydarzeniach biznesowych uczestniczyło 234 087 osób (podczas gdy w 2019 roku było to 727 823 osoby).

Spotkania konferencyjne i inne wydarzenia biznesowe w Katowicach generują wydatki uczestników na różne usługi w obiektach konferencyjnych oraz w całym mieście. W 2022 roku ogólne wydatki badanego delegata korzystającego z noclegu w Katowicach wyniosły średnio 837,73 zł na osobę, z czego na nocleg przeznaczono 413,47 zł. Średni czas pobytu osoby nocującej podczas konferencji w Katowicach wynosił 2,04 doby, zatem delegaci nocujący w Katowicach wydali średnio około 409,85 zł dziennie (w porównaniu do 365,39 zł w 2019 roku), a koszt jednej nocy wyniósł około 202,29 zł (w porównaniu do 194,74 zł w 2019 roku).

W roku 2022, uczestnicy spotkań biznesowych i konferencji wydali w sumie ponad 151 milionów złotych (151 266 340,47) w Katowicach. Mimo że liczba uczestników była o prawie połowę mniejsza niż w 2019 roku, indywidualne wydatki uczestników przyczyniły się do tego, że łączna kwota była o tylko 27,9% mniejsza niż w 2019 roku, gdy uczestnicy wydarzeń biznesowych wydali w mieście 209 830 478,70 złotych.

Badania preferencji uczestników konferencji i spotkań biznesowych wskazują, że Katowice są miastem spełniającym oczekiwania delegatów. Plany rozwoju rynku turystyki biznesowej są ambitne, a miasto przyciąga coraz większe międzynarodowe spotkania konferencyjne.

W 2024 roku Katowice mają być Europejską Stolicą Nauki, a trwają inwestycje w infrastrukturę, w tym łączność kolejową między Katowicami a lotniskiem Katowice-Pyrzowice. Baza noclegowa w mieście również się rozwija.

Mimo zawirowań w gospodarce światowej z powodu m.in. konfliktu na Ukrainie, można spodziewać się odbudowy i rozwoju rynku turystyki biznesowej w Katowicach w najbliższej przyszłości.

Szczegółowy raport Rynek turystyki biznesowej w Katowicach W LATACH 2020 - 2022 dr Krzysztofa Cieślikowskiego można pobrać na stronie Miasto Katowice - turystyka biznesowa

Raport-turystyka-biznesowa-katowice-2020-2022-slask.jpg

Źródło: opracowano na postawie raportu

Przeczytaj również:

Do góry