en
en
Kontakt

DYREKTOR Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT)

Polska Organizacja Turystyczna
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą
w  Brukseli, Wiedniu, Rzymie, Londynie, Paryżu.

ogloszenie_zopoty_bruksela_paryz_wieden_londyn_rzym_AKTUALIZACJA.jpg

Główne obowiązki:   Promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranym rynku:

 • Belgii i Luksemburga
 • Austrii i Szwajcarii
 • Włoch
 • Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii
 • Francji

Wymagania konieczne:

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

1.      Posiadać tytuł magistra;

2.      Korzystać z pełni praw publicznych;

3.      Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.      Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

5.      Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka obcego:

 • ZOPOT w Brukseli- język francuski

 • ZOPOT w Wiedniu- język niemiecki

 • ZOPOT w Rzymie- język włoski

 • ZOPOT w Londynie- język angielski

 • ZOPOT w Paryżu- język francuski

6.      Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.  

Wymagania pożądane

1.      Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;

2.      Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;

3.      Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;

4.      Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;

5.      Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;

6.       Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

 

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:

 

 •  Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku ZOPOT) w roku 2024, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej na rynek turystyczny.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.  

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 •  Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

 • ZOPOT w Brukseli- II kwartał 2024 roku

 • ZOPOT w Wiedniu - II kwartał 2024 roku

 • ZOPOT w Rzymie- II kwartał 2024 roku

 • ZOPOT w Londynie- II kwartał 2024 roku

 • ZOPOT w Paryżu – III kwartał 2024 roku

Praca będzie wykonywana w formie stacjonarnej.

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

 1. CV;
 2. Listu motywacyjnego;
 3. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
 4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
 7. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
 8. W przypadku ubiegania się o stanowisko Dyrektora ZOPOT w Londynie kandydat musi załączyć kserokopię dokumentu poświadczającego możliwość podjęcia legalnej pracy na terenie Wielkiej Brytanii;
 9. Kopii dokumentów potwierdzających wymaganą biegłą znajomość języka obcego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;        
 10. Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku ZOPOT) w roku 2024, z uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej na rynek turystyczny”.


 

Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednakże, jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych kandydata do pracy w zakresie wynikającym z tych przepisów. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie wymienione w ogłoszeniu o pracę zamieść w swojej ofercie klauzulę o następującej treści:  

„ Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej POT (www.pot.gov.pl) w zakładce „ Kariera”.              

Oferty prosimy przesyłać na adres:

rekrutacja@pot.gov.pl, w terminie do dnia 13.11.2023 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w  ……. (podać właściwy)” w tytule e-maila.

Do góry