en
en
Kontakt

Znamy laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską "Teraz Polska Turystyka"

Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską "Teraz Polska Turystyka" rozstrzygnięty! Jury Kapituły Konkursowej wybrało troje laureatów oraz zdecydowało o przyznaniu siedmiu wyróżnień. Organizatorem konkursu były Polska Organizacja Turystyczna oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Wsparcia udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Laureaci konkursu Teraz Polska Turystyka z prezesem POT i wiceministrem sportu i turystyki

Celem przedsięwzięcia była promocja prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski, wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki, promocja młodych talentów oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków.

W konkursie wzięli udział studenci i absolwenci studiów magisterskich, których prace dotyczyły turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski, zostały obronione nie wcześniej niż po 1 stycznia 2020 roku i ocenione co najmniej na stopień bardzo dobry. Analiza nadesłanych prac magisterskich trwała dwuetapowo poprzez półfinał weryfikujący zgłoszenia i prace. Jury Naukowe dwukrotnie spotykało się w celu dyskusji, wymiany poglądów, oceny metodologicznej, poprawności, oryginalności poruszanej w pracach tematyki. Ocenie podlegały także oryginalność, sposób analizy i argumentacji założonej tezy badawczej.

W wyniku prac kapituły ekspertów i Jury Naukowego dokonano oceny i wybrania najciekawszych prac. Wyłoniono troje laureatów z nagrodami za I, II i III miejsce na kwoty odpowiednio 5 tys. zł., 3 tys. zł i 2 tys. zł oraz 7 instytucjonalnych wyróżnień.

Zgłaszane prace dotyczyły głównie turystyki krajowej, prezentującej walory czy diagnozowanie potencjału szlaków, parków narodowych i atrakcji regionalnych oraz turystyki rowerowej i kulturowej. Przedstawiano analizę zachowań, motywacji i preferencji turystów. Prace spełniały wymagania pod względem doboru źródeł informacji, terminologii, spójnego wnioskowania z zebranych danych wtórnych. Prace z obszaru turystyki przyjazdowej do Polski ujmowały analizę procesu kreowania marki na podstawie studium przypadków. Laureaci nagród trafnie założyli hipotezy, które znalazły odzwierciedlenie w treści logicznego ciągu konstrukcji prac. Wyjątkowość wyłonionych prac magisterskich do nagród opiera się poza wysoką notą punktową, przede wszystkich bardzo kompleksowym i spójnym przekazem studium przypadku. Propozycje rozwiązań dla krajowych i zagranicznych turystów w pełni przekonuje o praktycznej stronie wygranych prac. Ich wyniki mogą zostać użyte do komercjalizacji produktów turystycznych czy dalszego zgłębienia zagadnień naukowych.

Laureaci:

 • I miejsce - Aleksandra Werner za pracę "Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień dla Miasta Szczecin na Wybranych Przykładach" (Uniwersytet Szczeciński, promotor: prof. dr hab. Grażyna Rosa)
 • II miejsce - Natalia Czupryńska za pracę "Projekt szlaku filmowego z Wiedźminem po Południowej Polsce jako potencjalny produkt turystyczny" (SGGW, promotor: dr inż. Anna Sieczko
 • III miejsce - Kamila Gromadzka za pracę "Analiza atrakcyjności turystycznej i ocena zaplecza hotelarsko-turystycznego Zamościa i okolic" (Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Marian Panasiewicz)

Wyróżnieni:

 • Natalia Krupka (UAM w Poznaniu) – dyplom MSIT
 • Tomasz Święcicki (SGTiH Vistula) – dyplom POT
 • Weronika Czuchaj (UMCS w Lublinie) – dyplom POT
 • Patrycja Zacharewicz (PK w Koszalinie) – MSIT
 • Martyna Biernacka  (UJ) –  MSIT
 • Magdalena Krysicka (AWF Wrocław) – dyplom Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
 • Anna Mazurek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – dyplom Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

W skład Jury Naukowego i Ekspertów Kapituły Konkursowej weszli:

 • prof. dr hab. zw. Borzyszkowski (WSB w Gdańsku)
 • dr Dominik Borek (DT MSiT)
 • dr Wojciech Fedyk  (AWF we Wrocławiu)
 • dr hab. Jacek Olszewski-Strzyżowski  (AWFiS w Gdańsku)
 • dr hab. Katarzyna Podhorodecka (UW)
 • dr Bartłomiej Walas  (WSTiE)
 • dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek  (SGH)
 • Michał Lipiński (Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego)
 • Magdalena Krucz (POT) – Przewodnicząca Kapituły Ekspertów Konkursu
 • Liliana Topolnicka-Waszczuk (POT)
Do góry