en
en

Rada ds. Kompetencji Sektor Turystyki - Nowa forma współpracy w obszarze turystycznego rynku pracy

7 lutego 2017 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się I posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki. Podczas tego inauguracyjnego posiedzenia Pan Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu wręczył nominacje członkom Rady. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Grupa Sterująca Radą oraz prasa branżowa.

System Rad ds. Kompetencji to projekt opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ideą działania PARP-u było utworzenie na poziomie branż samoregulującego się systemu, angażującego środowisko biznesu, edukację oraz administrację. Bazą tego systemu są doświadczenia tych środowisk i wyniki badań rynku pracy. Natomiast celem tego przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań zmierzających do dopasowania systemu kształcenia do zapotrzebowania danego sektora, branży, sytuacji na rynku pracy.

Minister Dawid Lasek powiedział, że powołanie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Turystyki to projekt jednoczący całe środowisko turystyczne w działaniu na rzecz zapewnienia kompetentnych kadr dla turystyki, kadr mających przed sobą perspektywę nawet kilkukrotnego przeorientowania zawodowego w ciągu kariery zawodowej oraz potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji i rozwijania swoich kompetencji.

Rada ds. Kompetencji dla Sektora Turystyki jest jedną z 6 Sektorowych Rad wyłonionych w Konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( dalej PO WER).
Dla uściślenia warto dodać, że Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach priorytetu inwestycyjnego 10III cel szczegółowy 3 (tj. zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno – zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki) zakłada stworzenie, a następnie wsparcie w zakresie funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji (działanie 2.12).

Sektorowe Rady ds. Kompetencji wchodzą w skład systemu składającego się z 3 elementów tj.:
• Rady Programowej ds. Kompetencji ( dalej RPr)
• Sektorowych Rady ds. Kompetencji ( dalej RS)
• Bilansu Kapitału Ludzkiego (dalej BKL) i bilansów kompetencji dla każdego sektora w którym funkcjonuje Rada.

Powołanie Rady Programowej ds. kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji ma celu zapewnienie lepszego dopasowania kompetencji do aktualnych potrzeb przedsiębiorców. W skład Sektorowych Rad wchodzą przedstawiciele głównych grup interesariuszy.


Podobnie jak w przypadku pozostałych Sektorowych Rad nadrzędnym celem SRT jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do aktualnych potrzeb przedsiębiorców z poszczególnych branż turystycznych. Wyniki prowadzonych badań kapitału ludzkiego wskazują na potrzebę wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu współpracy interesariuszy w obszarze rynku pracy. Świadczą o tym następujące dane (BKL 2015 r.) :
• 75% przedsiębiorców deklarowało problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających ich potrzebom,
• 30% przedsiębiorców nie inwestuje w rozwój swoich pracowników - jednym z powodów – jest brak oferty odpowiadającej ich oczekiwaniom.

Badanie wykazało, że powodem braku zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w rozwój zawodowy pracowników były w szczególności takie czynniki jak:
• nieporównywalność ofert szkoleniowych utrudniająca dokonanie właściwego wyboru (ustalenie jaką wiedzę i umiejętności nabędą uczestnicy szkolenia);
• brak gwarancji uzyskania przez uczestników szkolenia kompetencji przedstawianych w ofercie
– na skutek braku lub niewłaściwej weryfikacji wiedzy i umiejętności przekazanych w czasie szkolenia (brak weryfikacji przez podmiot zewnętrzny).

Przytoczone wyżej wyniki badania potwierdzają istnienie potrzeby wprowadzenia zmian w istniejącym modelu współpracy między przedsiębiorcami, a jednostkami zajmującymi się edukacją (kształceniem, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym) kadr. Zmiany te powinny się koncentrować na:
• zapewnieniu większego oddziaływania przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych zarówno
w sferze edukacji formalnej jak i pozaformalnej. Należy zauważyć, że chociaż szkoły od lat zabiegają
o większe zaangażowanie się pracodawców w proces kształcenia – efekt tych starań nie przynosi oczekiwanych rezultatów - okazuje się ,że pracodawcy nie są zainteresowani taką współpracą;
• zbudowaniu partnerstwa z instytucjami rynku pracy (zakłada się, że dostarczanie danych
o potrzebach kwalifikacyjnych danego sektora - pozwoli na poprawę skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa edukacyjno-zawodowego).

Osiągnięcie założonego celu wymaga wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu współpracy między interesariuszami turystycznego rynku pracy – poprzez stworzenie ogólnopolskiej platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy jednostkami zajmującymi się kształceniem, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym, a przedsiębiorcami działającymi w danym sektorze. W obszarze turystyki taką platformą współpracy i wymiany informacji będzie Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki.

Należy dodać, że w przypadku sektorów wielobranżowych – takich jak turystyka – Rady dodatkowo stwarzają możliwość wymiany informacji i współpracy pomiędzy branżami wchodzącymi w skład sektora.

Rada koncentrować się będzie na problematyce rynku pracy branż wchodzących w skład sektora turystyki. W szczególności przewiduje się prowadzenie działań w następujących obszarach:
1. rynek pracy – w ujęciu branżowym;
2. kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe w obszarze turystyki;
3. kreowanie nowych kompetencji zgodnych z aktualnymi potrzebami turystycznego rynku pracy;
4. monitorowanie, aktualizacja i rozwój Sektorowej Ramy ds. Kwalifikacji w Turystyce.


Przyjęto założenie, że Rada w pierwszym okresie funkcjonowania będzie się składała z 20-25 członków. Wielobranżowość sektora turystyki zadecydowała o złożonej strukturze Rady, którą stanowić będą: Komitet Sterujący składający się z przewodniczącego Rady, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza oraz przewodniczących i następujących Zespołów branżowych:
• Zespół ds. Hotelarstwa
• Zespół ds. Gastronomii
• Zespół ds. Organizacji Turystyki (biura podróży)
• Zespół ds. Pilotażu, Przewodnictwa i Animacji

Więcej informacji w załączniku: Rada ds. Kompetencji Sektor Turystyki - Nowa forma współpracy w obszarze turystycznego rynku pracy

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Do góry