en
en

Ogłoszenie

270x136_x0kid__131.jpg

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej ogłasza nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.Termin składania dokumentów upływa 5 czerwca 2017 r. o godz.17.00.

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej ogłasza nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Miejsce wykonywania pracy: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Wymiar etatu: Pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
1. Udział w tworzeniu rocznych i wieloletnich planów działania POT.
2.Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w granicach pełnomocnictwa.
3. Występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania Prezesa z jego upoważnienia.

Wymagania konieczne. O stanowisko może ubiegać się osoba:

 • która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  posiada kompetencje kierownicze,
 • posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym preferowany język angielski.

Zespół naboru w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem a także zweryfikować znajomość języka obcego kandydata przez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom),
 • kopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa o dzieło, umowa- zlecenie, kontrakt menadżerski),
 • klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.),
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na jęz. polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie do Kadr Polskiej Organizacji Turystycznej w godzinach 9-17.00 lub przesłać pocztą na adres:

Polska Organizacja Turystyczna
Kadry
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej” wg wzoru załącznika nr 1. Termin składania dokumentów upływa 5 czerwca 2017 r. o godz.17.00 (decyduje data wpływu do POT).

Informacja o metodach i technikach naboru
Proces naboru prowadzi zespół powołany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Proces naboru kandydatów składa się z pięciu etapów:

Etap I: Analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Pierwszy etap procesu naboru polega na weryfikacji, czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.

Etap II: Sprawdzian wiedzy merytorycznej wymaganej na tym stanowisku , wskazanej w ogłoszeniu w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. Zespół może podjąć decyzję o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów najpierw także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).

Etap III: Sprawdzian kompetencji kierowniczych. Kandydaci, którzy osiągną pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji kierowniczych przechodzą do kolejnego etapu procesu naboru. Każdy członek zespołu ma jeden głos.

Etap IV: Przedstawienie 3 kandydatur Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej.

Etap V: Prezes POT w wyniku przeprowadzonego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, powołuje kandydata na stanowisko wiceprezesa POT.

Informacje dodatkowe
W CV należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Dane te, w żadnym przypadku nie powinny znaleźć się na kopercie. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje o toczącym się postępowaniu konkursowym można uzyskać pod numerem telefonu: 22 536 70 09 – Kadry.

Do pobrania: WZORCOWY ZAPIS NA KOPERCIE ZEWNĘTRZNEJ

Do góry