en
en
Kontakt

O Współpracy, Innowacjach i Turystyce Zrównoważonej w województwie Warmińsko-Mazurskim

W środę, 12 czerwca  w Olsztynie odbyła się dziewiąta konferencja w ramach cyklu projektu "Współpraca – Innowacje – Turystyka Zrównoważona", organizowana przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi.

olsztyn10.jpg

Konferencja i warsztaty, współorganizowane z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną, zgromadziły wybitnych ekspertów i znawców zagadnień turystyki zrównoważonej oraz nowych technologii. Dyskutowano m.in. o wykorzystaniu innowacji społecznych i technologicznych w rozwoju turystyki, oczekiwaniach i potrzebach turystów z Czech i Słowacji, podnoszeniu konkurencyjności regionu dzięki programom Błękitna Flaga i Green Key jako narzędzi w zrównoważonym rozwoju, przyszłości regionu jako destynacji uzdrowiskowej oraz zarządzaniu zasobami leśnymi i wodnymi, inwestycjach przy minimalizacji degradacji środowiska.

Wśród gości byli m.in. Katarzyna Sobiech, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marcin Galibarczyk, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego oraz burmistrzowie miast i prezesi największych atrakcji turystycznych w regionie.

Witając gości konferencji Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, podkreśliła znaczenie współpracy między Urzędem Marszałkowskim a Regionalną Organizacją Turystyczną i jej członkami. Podziękowała za te mniej widoczne działania, które przynoszą wymierne korzyści dla regionu w szczególności współpraca z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej.

„Dzisiaj wystąpienie Pana Pavla Trojana pokaże, że współpraca z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej, może wyglądać wzorcowo i dzisiaj też się Państwo przekonacie, że taki rynek jak czeski może być dla nas bardzo dobrym, kolejnym, opłacalnym rynkiem, na który warto zwrócić uwagę.” - mówiła otwierając spotkanie Małgorzata Wilk Grzywna.

Pani wiceprezes zaakcentowała wykorzystanie nowych technologii w tworzeniu zindywidualizowanej oferty turystycznej i skutecznych kampanii promocyjnych w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.  Na zakończenie przedstawiając definicję turystyki zrównoważonej, zaznaczyła że:

"Turystyka zrównoważona powinna opierać się na trzech kluczowych elementach: pełnym wykorzystaniu przyrodniczego i kulturowego potencjału regionu, zaangażowaniu lokalnych społeczności oraz przynoszeniu korzyści społeczno-ekonomicznych. Przykładem mogą być hotele korzystające z odnawialnych źródeł energii, restauracje oferujące regionalną kuchnię oraz sklepy w obiektach hotelarskich sprzedające pamiątki wytwarzane przez lokalnych twórców”.

Jednym z głównych tematów konferencji było wystąpienie Adama Mikołajczyka, prezesa Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, zatytułowane „Człowiek + AI = WNM?”. Mikołajczyk swoją prezentację rozpoczął od wykorzystania nowych technologii do przeprowadzenia quizu o znajomości sztucznej inteligencji. Kontynuując następnie wykład po raz kolejny zaskoczył słuchaczy tym, jak nowe technologie w tym sztuczna inteligencja stają się wszechstronnymi narzędziami, coraz powszechniej stosowanymi w różnych branżach. Zaprezentował, jak sztuczna inteligencja może wspierać usługi w turystyce, promocję atrakcji turystycznych i znacząco skracać czas realizacji działań promocyjnych.

Niezwykle merytoryczną prezentację przedstawił Pavel Trojan  dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Pradze. Omówił potencjał i możliwości turystyczne regionu Warmii i Mazur z perspektywy czeskich turystów. W swoim wystąpieniu zaznaczył również jakie są oczekiwania i potrzeby turysty z Czech i Słowacji, zaproponował jak wykorzystać zrównoważony rozwój regionu, aby przyciągnął on do siebie  jego krajan. Czesi i Słowacy poszukują głównie obszarów wodnych do kąpieli, uprawiania sportów wodnych i aktywnej rekreacji. Interesują się też lokalną kulturą i tradycjami oraz degustacją regionalnej kuchni i słynnych polskich pierogów. Mile widziane jest wprowadzenie ofert i pakietów pobytowych w języku czeskim lub słowackim wśród usługodawców Warmii i Mazur.

Narzędzia, jakie można wykorzystać w zrównoważonym rozwoju regionu zaprezentował uczestnikom konferencji Jarosław Szczygieł – dyrektor Fundacji dla Edukacji Ekologicznej FDEE. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Programu Błękitna Flaga jako magnesu przyciągającego  świadomego turystę. Przedstawił także zalety wdrażania programu Green Key uznanego sposobu zdefiniowania czy oznakowania zrównoważonych destynacji turystycznych. Na bazie jednego z największych portali do rezerwacji noclegów, omówił rosnące w świecie zainteresowanie odbiorców rezerwujących swoje noclegi w obiektach z tymi właśnie certyfikatami.

Nie mogło też zabraknąć „Raportu stanu wdrożenia turystyki zrównoważonej w województwie warmińsko-mazurskim na tle światowych tendencji”. Niezawodny w tym temacie był prowadzący prezentację dr hab. Jacek Olszewski-Strzyżowski  ekspert Travindy, prof. AWFiS. Zaznaczył on jak ważne w promocji regionu jest stałe przeprowadzanie badań rynku.  Raport w sposób kompleksowy zawiera zdefiniowane cele  rozwoju turystyki w regionie. Publikacja zawiera rekomendacje działań do podjęcia w celu promocji turystyki zrównoważonej na Warmii i Mazurach.  Wynikłe zapisy wskazujące zalety i zagadnienia do skorygowania w regionie mogą stanowić podstawę do zwiększenia partnerstwa z różnymi interesariuszami tj. władze lokalne przedsiębiorcy turystyczni, organizacje pozarządowe, lokalna społeczność, uczelnie. Omówiona została efektywność podejmowanych działań oraz identyfikacji obszarów, które wymagają dodatkowej uwagi czy działań poprawiających jakość życia mieszkańców, też zwiększenia ochrony środowiska naturalnego przy budowie kolejnych inwestycji. Raport powstał w oparciu o uprzednio przeprowadzone ankiety sondażowe online z zakresu pytań kryteriów zrównoważonego rozwoju Global Sustianable Toruism Council. Dokument zostanie udostępniony wkrótce tutaj: https://www.pot.gov.pl/pl/wspolpraca-innowacje-turystyka-zrownowazona.

Na zakończenie wystąpień swoją prezentację przedstawił Jarosław Klimczak  prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Opowiedział w niej m.in. o założeniach rozwoju regionu jako destynacji uzdrowiskowej. Wskazał na Lidzbark Warmiński, który w tym roku otrzymał tytuł Cudu Polski 2024 przyznawany przez National Geographic Traveler, jako przykład współpracy, innowacji i turystyki zrównoważonej zdrowotnej.

Całość spotkania zakończyła gorąca debata nt. Aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych w zrównoważonym rozwoju regionu. Mieszkańcy jako źródło przewagi konkurencyjnej destynacji turystycznych w województwie warmińsko-mazurskim. W debacie udział wzięli: Adrzej Dowgiałło – Prezes Grupy Anders, Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Marian Jurak – Prezes PTTK Oddział Warmińsko-Mazuski, Marcin Galibarczyk dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego, Jolanta Wiszniewska ze Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmiii oraz dr hab. Jacek Olszewski-Strzyżowski  ekspert Travindy, prof. AWFiS.

Główne wnioski z konferencji:

  1. Współpraca – Kluczowa jest współpraca na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Lokalne społeczności i właściciele atrakcji turystycznych powinni wspólnie opracowywać strategie rozwoju turystyki zrównoważonej.
  2. Infrastruktura – Należy dbać o istniejącą infrastrukturę i równoważyć nowe inwestycje, aby wykorzystać potencjał regionu bez nadmiernej rozbudowy.
  3. Edukacja – Ważne jest promowanie działań edukacyjnych i podnoszenie świadomości społecznej na temat turystyki zrównoważonej.
  4. Uczestnicy wskutek debaty jednogłośnie stwierdzili, że wszystkim zależy na wydłużeniu sezonu i przyciągnięcia większej liczby turystów z zagranicy np. z Czech i Słowacji poprzez łączenie oferty turystyki aktywnej ze zrównoważoną lub turystyki uzdrowiskowej, regenerującej, spa ze zrównoważoną.
  5. Działania promocyjne mają być wspierane sztuczną inteligencją, nowymi technologiami i środkami z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z turystyką w każdym regionie m.in. przedstawiciele samorządów, naukowcy, gestorzy bazy hotelowo-turystycznej, właściciele certyfikowanych produktów turystycznych, zarządcy lokalnych organizacji turystycznych i inni działacze turystyczni, którym bliski jest rozwój potencjału ekonomicznego regionów.

Patronem medialnym projektu "Współpraca – Innowacje – Turystyka Zrównoważona" jest Dziennik Rzeczpospolita – Serwis Turystyka.

Fot. POT, An-cyk Fotografia

 

Do góry