en
en
Kontakt

Nabór kandydatów na członków Rady Polskiej Organizacji Turystycznej

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza do składania zgłoszeń w naborze kandydatów na członków Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VIII kadencji (dalej „Rada POT”).

Logo POT

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563), dalej „ustawa”, uprawnionymi do przedstawiania kandydatów
na członków Rady POT są:

 • administracja rządowa;
 • jednostki lub ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego;
 • samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, a także przewoźnicy.

Rada POT wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawcze określone w ustawie.

Do kompetencji i uprawnień Rady POT, zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy, należy w szczególności:  

 • przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa POT projektów rocznych planów finansowych;
 • przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania POT;
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności POT;
 • przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych POT;
 • opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa i wiceprezesów POT;
 • określanie zasad wynagradzania pracowników POT
  i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników;
 • przedstawianie opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności POT.

W skład Rady POT wchodzi od 12 do 18 członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw turystyki.

Zgłoszenia z wypełnionym formularzem w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz elektronicznej (skan oryginału oraz plik w formie edytowalnej - rozszerzenie *.doc, *.docx), proszę przesłać na adresy:

 • wersję papierową na adres:
  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,
  Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Plac Trzech Krzyży 3/5,
  00-507 Warszawa, z dopiskiem:

„Nabór na członków Rady Polskiej Organizacji Turystycznej – NIE OTWIERAĆ”.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 24 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu wersji papierowej do MRPiT). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone bez otwierania.

Formularz zgłoszenia w wersji edytowalnej w załączniku.

Do góry