en
en

Branża dyskutowała o zmianach w ustawie o POT

Drugi dzień Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych organizacji wypełniły spotkania warsztatowe. Przedstawiciele ROT oraz urzędów miast skupili się na zagadnieniach związanych ze współpracą przy prowadzeniu promocji z uwzględnieniem specyfiki krajów, w których działają Zagraniczne Ośrodki POT. Dominującym wątkiem obu dni Forum były istotne kwestie dotyczące opracowywanej nowelizacji ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

2_dzien_forum.jpg

Ożywiona, konstruktywna, niekiedy emocjonalna dyskusja w sesji plenarnej, do której zaprosili obecnych wiceminister sportu i turystyki Dariusz Rogowski i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk, kontynuowana była podczas warsztatów dla lokalnych organizacji turystycznych, prowadzonych przez prof. Jacka Borzyszkowskiego. Podczas dyskusji wybrzmiało wspólne stanowisko, że Ustawa o POT, system promocji i zarządzanie narodową turystką wymagają udoskonalenia i wprowadzenia instytucjonalnych korekt. Kwestią podstawową jest ustalenie jak głęboko zmiany powinny sięgać.

System przez niemal osiemnaście lat rozwijał się nie zawsze zgodnie z intencją ustawodawcy, pragmatyką gospodarczą i oczekiwaniami branży turystycznej. Krytykowanym zjawiskiem jest przede wszystkim brak precyzyjnych reguł dotyczących zasad finansowania i podziału kompetencji pomiędzy lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi a instytucjami samorządowymi. Choć konieczność przebudowy systemu widzą wszystkie strony zaangażowane w rozwój polskiej turystyki, istnieją rozbieżności w proponowanych rozwiązaniach. Członkowie lokalnych organizacji turystycznych w większości są dalecy od zasklepiania się w rutynie. Podkreślają, że są otwarci na zmiany i rozumiejący konieczność dostosowania działań do wymogów rynku.

Autorzy nowelizacji stoją przed trudnym zadaniem znalezienia rozwiązań kompromisowych. Alternatywnym rozwiązaniem jest przygotowanie zupełnie nowego projektu w oparciu o sprawdzone rozwiązania w innych krajach. Jednym z nich jest dobrze funkcjonujący system opracowany i wprowadzony w życie przez narodową organizację turystyczną Chorwacji. Tomasz Koralewski, prezes lokalnej organizacji turystycznej w Łodzi zgłosił propozycję, aby polski system oprzeć właśnie na rozwiązaniach chorwackich. Sugestia zyskała wstępną aprobatę uczestników Forum.

Wszystkie wnioski płynące z dwudniowej dyskusji, zostaną w krótkim czasie opracowane przez prof. Jacka Borzyszkowskiego i przedstawione pod ocenę Ministerstwu Sportu i Turystyki, tak aby mogły uzupełnić tok prac legislacyjnych. Stosowny dokument przygotuje również Ogólnopolskie Porozumienie Lokalnych Organizacji Turystycznych , co zadeklarował prezes Jarosław Lichacy.

Do góry