Konkurs na stanowiska dyrektorów ZOPOT w Londynie, Tokio, Rzymie, Nowym Jorku oraz Pekinie

Logo POT

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowiska Dyrektorów Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Londynie, Tokio, Rzymie, Nowym Jorku oraz Pekinie.

Główne obowiązki: Promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranym rynku:

 • Wielkiej Brytanii i Irlandii
 • Japonii
 • Włoch
 • Stanów Zjednoczonych i Kanady
 • Chin

Wymagania konieczne:

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

 1. Posiadać tytuł magistra;
 2. Posiadać obywatelstwo polskie, lub inne, pod warunkiem biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 3. Korzystać z pełni praw publicznych;
 4. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka japońskiego, mandaryńskiego, włoskiego;
 7. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

Wymagania pożądane

 1. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;
 2. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;
 3. Znajomość „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”;
 4. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;
 5. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;
 6. Znajomość ustawy o usługach turystycznych;
 7. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;
 8. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:

 • Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w latach 2019-2021 (na wybranym rynku).

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

 • II połowa 2018 r.

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

 1. CV;
 2. listu motywacyjnego;
 1. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
 2. Kopii dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemca inny dokument określający tożsamość;
 3. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Kopii prawa jazdy, co najmniej kategorii „B” wraz z oświadczeniem o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
 6. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
 1. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka japońskiego, mandaryńskiego, włoskiego, np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;
 2. Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w latach 2019-2021” (na wybranym rynku)
 3. Klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 roku poz. 922).

Oferty prosimy przesyłać na adres:

alicja.grabowska@pot.gov.pl, w terminie do dnia 09.03.2018 roku z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w wybranej placówce” w tytule e-maila.

Do góry