en
en

FAQ

Lista najczęściej zadawanych pytań

 

1. Kiedy  jest planowany kolejny nabór/konkurs w ramach Działania 6.4 PO IG?

Odp. Projekty realizowane w ramach Działania 6.4 wyłaniane są wyłącznie w trybie indywidualnym. Całość alokacji finansowej przeznaczona jest dla projektów z listy kluczowej. Ze względu na wyczerpanie środków dla Działania, obecnie nie przewiduje się nowych naborów na listę.

2. Jak uniknąć uchybień w kwestii poświadczania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem?

Odp.  Beneficjent ma możliwość poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w dwojaki sposób.
Na pierwszej stronie kopii należy zamieścić adnotację „Za zgodność oryginałem od str. … do str….”, wraz z podpisem i pieczątką imienną uwierzytelniającej ten materiał osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta. Ponadto jest dopuszczalne zamieszczenie zapisu „Za zgodność oryginałem” oraz podpisu i pieczątki imiennej osoby/osób uwierzytelniającej na każdej ze stron dokumentu.
Istotnym zagadnieniem jest konieczność przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego umocowanie takiej osoby/ osób do dokonywania czynności uwierzytelniających. Często jest to osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta, np. pełnomocnik ds. projektu, posiadający adekwatne umocowanie na mocy np. dokumentów statutowych lub aktu powołania.
Jednakże miewa miejsce również sytuacja, gdy poświadczenia dokonuje ktoś zupełnie inny (np. pracownik kancelarii danej instytucji). Niezbędnym jest wówczas przedstawienie imiennego pełnomocnictwa  dla tej osoby do dokonywania czynności uwierzytelniających.

3. Kiedy można wziąć pierwszą zaliczkę i w jakiej wysokości? Co z kolejnymi?

Odp. Regulacje dotyczące płatności zaliczkowych w ramach projektu przedstawione są w § 4 wzoru umowy o dofinansowanie dla Działania 6.4. Z jego zapisów wynika, że o ich pierwszą transzę Beneficjent może ubiegać od razu po zawarciu umowy, składając wniosek o płatność zaliczkową. Wysokość pierwszej transzy zaliczki nie może być wyższa niż 30% wartości dofinansowania projektu.
Możliwość ubiegania się o drugą transzę Beneficjent zyskuje po rozliczeniu, tzn. przedstawieniu do IW w ramach wniosku o płatność faktur, na kwotę nie niższą niż 70% wartości pierwszej transzy. Aby uzyskać następne transze zaliczki, należy rozliczyć 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz. 
Należy zwrócić uwagę, na wymóg rozliczenia w formie refundacji płatności końcowej, w kwocie co najmniej 10% wartości dofinansowania projektu.

4. Czy możliwe są zmiany wartości kosztów projektu w stosunku do zapisów pre-umowy?

Odp. Modyfikacje wartości kosztów przedsięwzięcia są dopuszczalne przy zachowaniu następujących zasad:
Wzrost kosztów całkowitych i kwalifikowanych w projekcie nie ma wpływu na zwiększenie kwoty dofinansowania, której maksymalna wartość zapisana jest w pre-umowie.  W sytuacji wzrostu ww. kosztów o więcej niż 10%, projektodawca jest zobowiązany do wykazania, iż będzie w stanie sfinansować całość wkładu własnego.
W przypadku zmniejszenia kosztów kwalifikowalnych w projekcie utrzymany zostaje poziom (%) dofinansowania wynikający z pre-umowy, a zatem ograniczenie tych wydatków oznacza  jednocześnie proporcjonalne obniżenie kwoty dofinansowania.

5. Jak można zagospodarować oszczędności poprzetargowe na etapie realizacji projektu?

Odp. W przypadku powstania ewentualnych oszczędności poprzetargowych, pomimo zmniejszenia wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie, zostaje zachowana dopuszczalna kwota dofinansowania. Tym samym zostaje zwiększony poziom (%) dofinansowania. Może on wzrosnąć do maksymalnej wysokości określonej dla poszczególnych grup projektów objętych tym samym programem pomocy publicznej, bądź wyłączonych spod reguł pomocy publicznej.
W sytuacji braku możliwości zwiększenia poziomu dofinansowania projektu, Instytucja Zarządzająca PO IG wyraża zgodę na:
a) przeznaczenie oszczędności na inne zadania w ramach realizowanego zakresu rzeczowego projektu;
b) zwiększenie kosztów kwalifikowanych projektu;
c) rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o nowe zadania.
Ze względu na szczególny charakter projektów w ramach Działania, zastosowanie przedstawionych rozwiązań zostanie poprzedzone w każdym przypadku indywidualną analizą wprowadzanych zmian w konkretnym projekcie.

Do góry