en
en
Kontakt

logo_6-3.png

Działanie 6.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Promowanie turystycznych walorów Polski" Projekt Promujmy Polskę Razem 2009-2015

Wartość projektu wynosi 201 778 047,00 zł. (około 48 000 000.00 Euro) i będzie on realizowany do końca 2015 r. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta przez Ministerstwo Gospodarki i POT w dniu 12 sierpnia 2009 r.

Zobacz prezentację dotyczącą projektu.

Celem Projektu jest wsparcie i wzmocnienie działalności promocyjnej Polski we współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz promocji kraju na świecie, zwiększenie skuteczności efektywności działań marketingowych na rzecz promocji polskiej turystyki.
Zaplanowane przedsięwzięcia mają zintensyfikować przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz spowodować wydłużenie sezonu turystycznego w kraju. Służyć mają także zwiększeniu stopnia rozpoznawalności Polski za granicą jako kraju atrakcyjnego dla turystów, oferującego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości.
We wszystkich działaniach wykorzystywane są nowoczesne i skuteczne narzędzia promocji.
Projekt spójny jest z celami operacyjnymi określonymi w trzecim obszarze priorytetowym dokumentu rządowego Ministerstwa Sportu i Turystyki „Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku" pt. „Zwiększenie efektywności działań marketingowych w turystyce".

W tym zakresie projekt przyczynia się do :

  • poprawy wizerunku naszego kraju na rynkach zewnętrznych, wzmacniając tym samym konkurencyjność krajowej oferty;
  • zmiany dotychczas stereotypowego postrzegania Polski, przez turystów i potencjalnych turystów z zagranicy;
  • wzmocnienia wizerunku krajowej oferty turystycznej.

Projekt wyraźnie wpisuje się w realizację celów strategicznych określonych w „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015" opracowanej przez Polską Organizację Turystyczną. Jest to pierwszy w historii działalności tej organizacji zbiór najważniejszych kierunków i form działania, które powinny być podejmowane w celu poprawy międzynarodowej rozpoznawalności Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne o wysokiej jakości. Dokument ten jest podstawą działania Wnioskodawcy w ścisłej współpracy z branżą turystyczną wytyczającym prowadzenie spójnej i długofalowej polityki promocyjnej Polski w sektorze turystyki.
Zgodnie z założeniami dokumentów bazowych najważniejszym celem projektu jest wzrost liczby przyjeżdżających turystów z zagranicy i zwiększanie wydatkowanych przez nich kwot pieniężnych związanych z ich pobytem. W porównaniu z innymi krajami turyści zagraniczni zostawiają wciąż u nas mniej pieniędzy. Wynika to zarówno z relatywnie krótszego okresu pobytu turystów zagranicznych w naszym kraju, jak i niewystarczającej skali prowadzonych działań promocyjnych na rynkach zewnętrznych.

Projekt składa się z trzech podstawowych komponentów, ściśle ze sobą powiązanych:

Komponent A: działania promocyjne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych celem promocji turystycznej marki „POLSKA". W komponencie przewidziano również badania i analizy dotyczące bezpośrednio działań odbywających się w projekcie (w tym m.in. badania typu 'pre-test' oraz wizerunkowe przed i po kampaniach, mające na celu ocenę efektów). Planowane działania marketingowe mają dotrzeć przede wszystkim do grup odbiorców, którzy Polski nie odwiedzali w przeszłości oraz podtrzymać zainteresowanie tych, którzy Polskę już znają.
Kampanie promocyjne prowadzone będą na rynku krajowym i rynkach zagranicznych wskazanych w „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki w latach 2008-2015" . Określono w nich również bardzo precyzyjnie grupy i segmenty docelowe.
Na rynku krajowym zakłada się prowadzenie kampanii produktowych i informacyjnych w celu podniesienia w świadomości Polaków wartości walorów turystycznych własnego kraju. Pozwoli to podróżującym Polakom po całym świecie na lepsze wypełnianie roli ambasadorów polskiej turystyki. Dodatkowym elementem jest stymulacja aktywności turystycznej Polaków na rzecz wypoczynku w kraju.

Dla rynku krajowego grupą docelową będą:

  • B2C: młodzież szkolna, rodziny z dziećmi, grupy przyjacielskie, „puste gniazda"
  • B2B: właściciele i zarządzający atrakcjami i produktami regionalnymi, lokalnymi o zasięgu krajowym. Głównymi narzędziami promocyjnymi dla tych grup będą: reklama ATL ( reklama w mediach tradycyjnych, takich jak prasa, radio, TV, reklama zewnętrzna), BTL ( reklama wspierająca, skierowana do konsumentów i detalistów: materiały promocyjne, Internet, filmy reklamowe); e-marketing, marketing alternatywny i działania PR.

Na rynku zagranicznym zakłada się budowę wizerunku atrakcyjności turystycznej Polski jako kraju, celu krótkich i długich wyjazdów wspierających tworzenia marki „POLSKA" poprzez markowy produkt turystyczny generujący w ruchu turystycznym największą wartość dodaną.

Tu grupami docelowymi będą:

  • B2C: turyści i potencjalni turyści,
  • B2B: touroperatorzy i agencje podróży; organizatorzy segmentu MICE; środowiska opiniotwórcze i polonijne, dziennikarze.

Głównymi narzędziami promocji będą: reklama ATL i BTL, podróże dziennikarskie i studyjne, działania PR, targi turystyczne, marketing alternatywny na rynkach emisji turystyki do Polski, e-marketing.

Komponent B: dotyczy stworzenia zintegrowanego systemu informacji turystycznej w Polsce, który stanowi podstawowe narzędzie promocyjne w pozyskiwaniu wiedzy o turystycznych walorach kraju, zarówno w miejscu zamieszkania przed podróżą (poprzez narodowy portal turystyczny www.polska.travel, który dostępny będzie w 17 wersjach językowych, tj. 22 wersjach językowo-rynkowych) jak i po przyjeździe do Polski (poprzez sieć certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej). Narodowy portal informacji turystycznej funkcjonuje obecnie w 14 zagranicznych wersjach językowych, obejmując zarówno rynki priorytetowe, jak i drugoplanowe („Marketingowa Strategia..." s.62), charakteryzujące się przede wszystkim największą dynamiką wzrostu potencjału turystycznego. Są to następujące wersje językowe: angielski, belgijski, flamandzki, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, węgierski, holenderski, rosyjski, szwedzki, japoński, hebrajski i ukraiński.

Komponent C: obejmuje organizację szkoleń, warsztatów i konferencji dla wszystkich uczestników i potencjalnych beneficjentów projektu. Ich tematyka będzie ściśle związana z przedmiotem kampanii i wydarzeń, które będą odbywać się w ramach całego projektu.
W części tej zaplanowano również badania i promocję samego projektu (m. in. opracowanie i zarządzanie stworzoną specjalnie stroną internetową).
Projekt jest ściśle związany z dotychczasową działalnością Polskiej Organizacji Turystycznej, rozpoczętą w 2000 roku. Do tej pory jej działania na rynku polskim i międzynarodowym odbywały się głownie w oparciu o kierunki i założenia pochodzące z rządowych dokumentów strategicznych w sektorze turystyki. System rocznego planowania działalności POT oraz niskie środki budżetowe na realizację tych planów ograniczały bardzo dobór skutecznych instrumentów i narzędzi promocyjnych, których wykorzystanie zwiększyłoby konkurencyjność turystyczną Polski w świecie. Od 2008 roku, kiedy po raz pierwszy Polska Organizacja Turystyczna opracowała „Marketingową Strategię Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015", planowanie działań promocyjnych Polski w świecie może odbywać się w sposób spójny i długofalowy w oparciu o środki budżetowe i unijne.

Projekt przedstawia spójność wszystkich trzech komponentów (A, B i C), których realizacja jest komplementarna. Poprzez zaplanowane w projekcie na wiele rynków zewnętrznych działania promocyjne (w postaci m.in. zróżnicowanych kampanii multimedialnych), należy się spodziewać zwiększenia zainteresowania naszym krajem ze strony turystów zagranicznych. Będzie to możliwe dzięki stworzeniu zintegrowanego nowoczesnego systemu informacji turystycznej (w wersji informatycznej oraz w wersji sieci certyfikowanych punktów i centrów na terenie całej Polski) oraz organizacji szkoleń, mających na celu transfer wiedzy koordynujący popyt i podaż produktów i usług turystycznych wśród wszystkich potencjalnych interesariuszy projektu, tj. od gestorów/twórców lokalnych produktów turystycznych poprzez ich promotorów i sprzedawców do bezpośredniego klienta, jakim jest turysta krajowy i zagraniczny. Najważniejszymi uczestnikami szkoleń i warsztatów będą przedstawiciele regionów/miast, pracownicy Polskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele Lokalnych i Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz branży turystycznej odpowiedzialnej za zapewnienie turystom wysokiego standard usług zgodnie z ich oczekiwaniami.
Dzięki projektowi możliwe jest również skorzystanie z profesjonalnych badań i analiz turystycznych, które stanowią bazę w podejmowaniu decyzji m.in. o ekspansji rynków zbytu dla polskich produktów turystycznych.

Więcej informacji na temat projektu oraz planowanych i zrealizowanych w jego ramach działań promocyjnych znajdą Państwo na stronie www.promujmypolskerazem.pl

Kontakt:
Dyr. Anna Zabłocka-Sztyber
tel. 022 536 70 77, fax 022 536 70 04
e-mail: anna.zablocka@pot.gov.pl

Do góry