Zmiany w dokumentacji aplikacyjnej - Działanie 6.4 PO IG

Obejmują one następujące kwestie:

 

Formularz wniosku o dofinansowanie z załącznikami:

  • Rezygnacja z wymogu przedstawiania wyciągów z projektów budowlanych – w zamian wprowadzenie stosownego oświadczenia (załącznika nr 2 do wniosku), w którym pod rygorem odpowiedzialności karnej Beneficjent potwierdza, że posiada komplet projektów budowlanych obejmujących pełen zakres rzeczowy projektu (wzór oświadczenia w załączeniu).

 
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie:

  • Pkt. III.5 - doprecyzowano kwestię zakresu zadań zamieszczanych w harmonogramie realizacji projektu;
  • Pkt. III.7,8,9 – ujednolicono zapisy o formacie kwot (należy podawać je z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku);
  • Pkt. III.10 – doprecyzowano zapis, iż w kolumnie dotyczącej okresu realizacji projektów komplementarnych należy podać lata graniczne;
  • Uwzględniono informację o zmianie załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie (j.w.);
  • Załączniki nr 3 i 4 – wprowadzono wymóg, iż oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oraz otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis muszą przedstawiać Lider i partnerzy, którzy będą ponosić wydatki w ramach projektu oraz otrzymywać środki z dofinansowania;
  • Dokumentacja OOŚ – umożliwiono Beneficjentom składanie do IW kompletu dokumentacji środowiskowej w każdym momencie aplikowania o środki, w tym również wraz z wnioskiem o dofinansowanie;
  • Pozwolenie/a na budowę –zmodyfikowano oświadczenie o decyzjach administracyjnych, stanowiące załącznik do umowy o dofinansowanie. Odstąpiono od wymogu posiadania decyzji pozwalających na prace w ciągu 6 m-cy od zawarcia umowy na rzecz decyzji umożliwiających rozpoczęcie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa prac inwestycyjnych. Zmiana ta zostanie wprowadzona również w opracowywanym obecnie nowym wzorze umowy o dofinansowanie.

Zalecenia do Studium Wykonalności:

  • Zalecenie dot. załącznika A „Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu” - doprecyzowano kwestię zakresu zadań oraz formatu podawanych kwot.

Powyższe dokumenty są do pobrania tutaj.

Do góry