en
en
Kontakt

FIT - WARSZAWA - 4.10.2021

Na wspólnym spotkaniu roboczym Zarządu FIT i POT omówiono najważniejsze przedsięwzięcia w roku 2021. Uzgodniono także dalsze ramy kierunków współpracy głównie na rynku krajowym.

Spotkanie FIT

Prezes POT zwrócił się z prośbą o stworzenie z udziałem informacji turystycznych nowego, wspólnego projektu promocyjnego o charakterze społecznym na rzecz turystów z niepełnosprawnościami. Zachęcił do złożenia propozycji kart projektów na rzecz rozwijania potencjału informacji turystycznych będących wielowymiarowo ambasadorami w miejscowościach, miastach, regionie. Z myślą o turystach z niepełnosprawnościami POT będzie podejmować taki temat podczas Kongresu Turystyki Społecznej w Jeleniej Górze. Przedstawienie nowych rozwiązań dla polskiej turystyki z użyciem know-how członków Zarządu FIT z pewnością wnieść może optymalne warunki do kreowania trendów na przyszłe lata gdy COVID-19 ustąpi w Polsce.

POT oczekuje także na racjonalne pomysły poparte realnymi kosztami i rozwiązaniami wdrożenia digitalizacji regionalnych systemów informacji turystycznej, kodów QR w punktach usługowych, digitalizacji wydawnictw, map, produktów, szlaków, aż po rozważenie szkoleń z nauki języka migowego dla informacji turystycznej. Tutaj POT może przeprowadzić spotkanie inicjujące z Polskim Związkiem Głuchych dla otwarcia nowej odsłony jakości i zasięgu dotarcia do tej grupy turystów w kraju.

Członkowie Zarządu FIT byli zgodni, aby wskutek wydłużającej się pandemii COVID-19 podejmować takie działania z certyfikowaną informacją turystyczną w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, aby niezmiennie podnosić standaryzację obsługi turystów krajowych i zagranicznych on-line i stacjonarnie.

Celem nadrzędnym dla PSIT jest przygotowanie i wdrożenie 2 modułowej aplikacji E-Certyfikacja IT  i Konkurs Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce na 2022 r.

Zdaniem wiceprzewodniczącej Zarządu FIT Joanny Liberadzkiej-Duras należałoby zaktualizować kryteria wypracowanej w ubiegłym roku formuły ww. aplikacji. Zmiany postępu oczekiwań klientów/turystów i nowych technologii na rynku mobilizują do dostosowania kryteriów podnoszenia standaryzacji w funkcjonowaniu współczesnych punktów informacji turystycznej należących do PSIT.

Zarząd FIT i POT spotkają się w trybie online, by wypracować wspólne priorytety do punktacji i kryteriów statusu do procesu certyfikacji informacji turystycznej w Polsce. Dokument ten będzie wiodący do procedury UZP na wyłonienie wykonawcy do opracowanie i realizacji ww. aplikacji w br.

Piotr Kończewski zgłosił postulat, iż nowa certyfikacja Informacji Turystycznej powinna wnosić narzędzia motywujące zainteresowane punkty informacji turystycznej do aplikowania o status certyfikacji.  Zwrócił także uwagę, aby rozważono podjęcie programu ogólnopolskiego pt. Polska Po Drodze przy MOPach na wzór realizowanej akcji w woj. pomorskim w ubiegłych latach. Na tablicach można prezentować mapy regionu z atrakcjami/produktami certyfikowanymi czy szlakami Polskich Marek Turystycznych w danym województwie.

Przewodniczący Zarządu FIT Marcin Pałach przypomniał kwestię przeprowadzenia konsultacji w sprawie zastrzeżenia znaku „i” w ramach planów działania Zarządu FIT w 2021 roku. Znak „i” jest znakiem powszechnie dostępnym i występującym w wykazie polskich drogowych znaków informacyjnych. Udostępniony powszechnie ma zastosowanie w użyciu u wszelkich podmiotów świadczących usługi informacyjne, nie wyłącznie turystyczne. Podmioty branży turystycznej nie posiadające certyfikacji informacji turystycznej POT lub regionalnych systemów informacji turystycznej lub takie, których ważność uległa przedawnieniu, posługują się tym powszechnym znakiem na witrynach, frontalnych banerach. Zatem przedstawiciele Zarządu FIT w celu podniesienia rangi wyłączności i wiarygodnej profesjonalizacji certyfikowanej informacji turystycznej zaproponowali opracowanie nowego wzoru i zasad wizualizacji znaku „i”, kalkulacji szacunkowych kosztów wykonania i instalacji frontalnych kasetonach/banerach, a dalej zastrzeżenia tego znaku ewentualnie przez POT. Prezes POT potwierdził, że aktualnie w POT są prowadzone prace nad nową identyfikacją znaku POLSKA POT i po wypracowaniu powyższego, kwestia wyodrębnienia znaku „i” pozostaje otwarta do podjęcia w stosownej chwili.

Liliana Topolnicka-Waszczuk przedstawiła plany najbliższych 9 szkoleń dla kadr informacji turystycznej organizowanych we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi (woj. małopolskie – zrealizowane, woj. wielkopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. dolnośląskie, woj. łódzkie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. mazowieckie, woj. lubelskie, woj. opolskie). Szacuje się łącznie przeszkolić blisko 300 osób poprzez platformy streamingowe.

Do góry