en
en
Kontakt

FIT - WARSZAWA - 28.01.2021

Z inicjatywy Zarządu Forum Informacji Turystycznej (FIT) w dniu 28 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie Prezesa POT Rafała Szlachty z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także członków Zarządu FIT na temat podejmowanych działań w kontekście znakowania dróg  A i S znakami turystycznymi oraz próby szerszej współpracy przy rozwijaniu znakowania turystycznego w regionach Polski.

W spotkaniu uczestniczyli: Rafał Szlachta – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Jacek Janowski – Dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT, Liliana Topolnicka-Waszczuk – Gł. Specjalista Departament Promocji Turystyki Krajowej POT, Katarzyna Podhorodecka – St. Specjalista Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Aldona Wieczorek – Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, Tomasz Wiśnicki – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, Marcin Nowacki - p.o. Z-cy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Michał Borowiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg w GDDKiA, Marcin Pałach, Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, Przewodniczący Zarządu FIT, Joanna Liberadzka-Duras, Dyrektor Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, Wiceprzewodnicząca Zarządu FIT, Marcin Dąbrowski, Kierownik Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej, Członek Zarządu FIT, Piotr Kończewski, Dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”, Członek Zarządu FIT, Robert Nieroda, Dyrektor Związku Gmin Jurajskich, Członek Zarządu FIT, Mariola Pieńkowska, Kierownik Informacji Turystycznej SBT, Członek Zarządu FIT, Marlena Rogowska, Dyrektor Biura ZLOT, Członek Zarządu FIT i Agnieszka Sikorska – Dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Prezes POT omówił wzajemne ramy wspólnego działania pomiędzy instytucjami pełnomocnymi do umiejscawiania drogowych znaków turystycznych w kraju. W celu zintensyfikowania działań informacyjno-promocyjnych POT, podjęto rozmowy na temat wypracowania zasad funkcjonowania procesu decyzyjnego i operacyjnego pomiędzy GDDKIA oraz lokalnymi oddziałami GDDKiA w kwestii posadawiania znaków turystycznych – objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Warunki infrastrukturalne w każdym regionie kraju oraz przepisy określające warunki poruszania się na autostradach i drogach krajowych, jako absolutny priorytet stawiają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym turystów.

Marcin Pałach Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, Przewodniczący Zarządu FIT wyraził stanowisko, iż w wyniku istniejących różnic zdań ekspertów GGDKIA w Warszawie i oddziałem GDDKiA w Krakowie, rezultat ustawienia  drogowych znaków turystycznych Ratusza w Tarnowie powoduje komplikacje w jego umiejscowieniu na drodze z Krakowa do Tarnowa od 2008 roku. Postulował, aby ujednolicono ocenę trybu decyzyjności ustawiania znaków E 22b na drogach publicznych np. w Małopolsce. Powołanie zespołu ds. zasad standaryzacji weryfikacji i zatwierdzania drogowych znaków turystycznych pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w spotkaniu z pewnością ułatwiłoby drożność tych procedur w innych regionach.

POT zwraca uwagę na istotę znaków turystycznych na mapie kraju, aby informacja do potencjalnych i grupowych turystów docierała szerokimi kręgami. Zasięgi oznakowania najważniejszych atrakcji/obiektów turystycznych są godne informacji na wiodących drogach A i S, aby generować w warunkach bezpiecznych ruch turystyczny w województwach.

Rafał Szlachta zaproponował powołanie zespołu roboczego we współpracy z kapitułą ds. drogowych znaków turystycznych, który wypracuje wspólne zasady ujednolicające proces umiejscawiania znaków turystycznych atrakcji/obiektów turystycznych. W obecnym czasie regionalne oddziały GDDKIA prowadzą różnie interpretowane przepisy i stąd ustawianie znaków turystycznych ma zróżnicowane natężenie ich występowania w skali całego kraju.

Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej zabrała głos jako przedstawicielka regionalnej kapituły przy POT ds. opiniowania projektów drogowych znaków turystycznych, która nie zgodziła się z potrzebą nadmiernego usztywniania czy wprowadzania kolejnych procedur dot. uzgadniania i umieszczania znaków drogowych przy drogach publicznych w Polsce. Powołana kapituła ds. drogowych znaków turystycznych zajmuje się bowiem na poziomie ogólnopolskim (i odpowiednio regionalnym) opiniowaniem wniosków o ustawienie takich znaków, więc procedura uzgadniania takiego znakowania została już prawnie uregulowana. To właśnie przepis rozporządzenia powierzył Kapitułom znaków drogowych (w formie opinii)  kwestie rozstrzygania, czy zasadnym jest oznakowanie danej atrakcji turystycznej i ewentualnie przy jakiej kategorii drogi, biorąc pod uwagę znaczenie danej atrakcji dla turystyki danego regionu, czy kraju. To właśnie kapitułom znaków drogowych działającym przy organizacjach turystycznych, rozporządzenie powierzyło takie kompetencje. Nie jest więc kompetencją zarządców dróg określenie zasadności oznakowania danej atrakcji turystycznej jako takie, a jedynie kwestie związane z organizacją ruchu przy usytuowaniu takiego oznakowania np. odległość od innych znaków. Dyrektor podkreśliła, że rzeczywiście na autostradach są potrzebne wyłącznie znaki z tzw. „top listy obiektów turystycznych” skierowanych do krajowego i zagranicznego turysty, czy mieszkańca danego województwa, ale czy obiekt do takiej top atrakcji należy, decyduje właśnie kapituła znaków drogowych (czy ogólnopolska, czy wojewódzka), której funkcjonowanie ma umocowanie  prawne w stosownych przepisach rozporządzenia.

Mariola Pieńkowska z Zarządu FIT zaakcentowała, aby opracować usystematyzowane najważniejsze atrakcje w skali Polski np. uwzględniając certyfikowane produkty turystyczne czy turystyczne marki Polski w ramach pracy Kapituły ds. drogowych znaków turystycznych. Celem spotkania nie jest przecież wprowadzanie nowych zasad organizacji ruchu, bo to nie są kompetencje FIT czy POT.

Piotr Kończewski z Zarządu FIT zaproponował wypracowanie w ramach gremialnego ciała uczestniczącego w tym spotkaniu oraz w ramach powołania zespołu roboczego ds. drogowych znaków turystycznych na kolejnych możliwie spotkaniach, zestawu dobrych praktyk odnośnie oznakowania na drogach A i S według wypracowanych wzorów w krajach sąsiadujących z UE.

Aldona Wieczorek Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury wypowiedziała się na temat przygotowanej nowelizacji dokumentu tzw. „czerwonej księgi” (ok. 400 stron) przez resort i długofalowych konsultacji instytucjonalnych, iż projekt zmian w rozporządzeniu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 3 lipca 2003 r.  został zgłoszony do komisji sejmowej. Proponowanie jakichkolwiek zmian legislacyjnych na ustawianie znaków wcześniej niż 40 km przed atrakcją turystyczną na drogach A i S (stanowiących 5% całości dróg i autostrad w Polsce) mija się z racjonalnym sensem. Obowiązujące przepisy wskazują na obowiązek ustawiania znaków 50 m od skrzyżowania.

Główne założenia zmian do „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” przedstawiają się następująco:

  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Standaryzacja oznakowywania oraz zapewnienie jego czytelności.
  • Ujednolicenie oznakowania stosowanego w Polsce i w krajach UE.
  • Ograniczenie liczby znaków na drogach.
  • Przywrócenie zaufania kierowców do oznakowania.
  • Proponowane zmiany zostały oparte o informacje ogłoszone przez Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczące rozpoczęcia prac legislacyjnych nad przywróceniem prędkości dopuszczalnych na autostradach (do 130 km/h) i drogach ekspresowych (do 110 km/h) oraz na ujednoliceniu prędkości dopuszczalnej w obszarach zabudowanych zarówno w dzień jak i w nocy – do 50 km/h.

Aldona Wieczorek Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury wyraziła chęć współpracy w ramach proponowanego zespołu roboczego w ścisłej współpracy z GDDKiA pod warunkiem precyzyjnego określenia celu kolejnych spotkań. Jeśli nie ma zasadności ustawiania znaków według opinii ekspertów z regionalnych oddziałów GDDKIA, to MI przychyla się do tych decyzji choć rozumie aspekt znaczenia rozwijania turystyki w Polsce. Próba wypracowania modelowych, ujednoliconych rozwiązań znakowania turystycznego przy drogach A i S dla wszystkich regionów w Polsce jest możliwa, przy spełnieniu pozyskania zagranicznych wzorców np. niemieckich na wniosek GDDKIA. Jednocześnie zwróciła się z zapytaniem do przedstawicieli DT w MRPiT o postęp prac merytorycznych i legislacyjnych w zakresie powołanego w 2017 roku zespołu ds. regulacji oznakowania szlaków turystycznych w kraju, bowiem MI nie posiada aktualnej wiedzy w tym kontekście.

Katarzyna Podhorodecka z Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wyjaśniła, że faktycznie wskutek zmiany resortu dla obszaru turystyki oraz pandemii COVID-19 procedowanie tych zagadnień zostało zawieszone, lecz jest rozważana możliwość powołania nowego składu zespołu ds. regulacji prawnych szlaków turystycznych w Polsce w pierwszej połowie 2021 r.

Marcin Nowacki p.o. Z-cy Dyrektora Generalnego GDDKiA jednoznacznie stwierdził, że jest otwarty na współpracę z POT na rzecz rozwijania drogowych znaków turystycznych. Składane wnioski do oddziałów regionalnych GDDKIA  są na bieżąco rozpatrywane przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami. Najważniejsza w decyzjach jest dbałość o jasność przekazu informacyjno-ostrzegawczego do kierowców na trasie. Generalnie obowiązuje zasada, im wyższa dopuszczalna prędkość, tym trudniej ustawić znaki lokalne, regionalne.

Na zakończenie spotkania Pan Jacek Janowski podziękował uczestnikom spotkania i wyraził deklarację kontynuacji spotkań na rzecz rozwijania współpracy w aspekcie rozwijania ruchu turystycznego w Polsce. Na podstawie konkluzji z obrad będą podejmowane dalsze kroki zmierzające do poprawy procesu postępowań o przyznawanie zgody na rozmieszczanie drogowych znaków turystycznych w Polsce.

 

 

 

Do góry