en
en

Zasady udostępniania

Zasady korzystania oraz użyczania "POLSKA" w ramach działań Polskiej Organizacji Turystycznej.

Polska Organizacja Turystyczna (POT) jest właścicielem i posiada wszelkie prawa autorskie i pokrewne do znaku POLSKA. Używanie znaku bez zgody POT pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą stosownymi przepisami prawa.

ZASADY wyrażania zgody na wykorzystanie znaku „POLSKA”
w ramach działań Polskiej Organizacji Turystycznej

I. Założenia podstawowe

1. Polska Organizacja Turystyczna („POT”) jest wyłącznym zarządzającym turystycznym znakiem POLSKA, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zasad. Używanie znaku POLSKA bez uprzedniej pisemnej zgody POT pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą stosownymi przepisami prawa.
2. Znak POLSKA jest prawnie chroniony. Znak POLSKA jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP.
3. Znak POLSKA może być wykorzystywany wyłącznie w celach promocji polskiej turystyki na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
4. Znak POLSKA jest traktowany jako wyróżnienie markowego produktu turystycznego i stanowi potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług.
5. Znak POLSKA może być umieszczany, za uprzedniej pisemnej zgodą POT, wyłącznie na nośnikach służących promocji turystyki polskiej, takich jak: druki, filmy i inne środki audiowizualne, strony internetowe, plansze, fotogramy, gadżety i inne zgodne z niniejszymi zasadami.
6. Wszystkie podmioty zamierzające wykorzystać znak POLSKA muszą wcześniej uzyskać pisemną zgodę Polskiej Organizacji Turystycznej.

II. Procedura wnioskowania o użyczenie

1. Podmiot zamierzający uzyskać zgodę na wykorzystanie znaku POLSKA musi wystąpić do POT z pisemnym wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. Wniosek należy przesłać pocztą na adres siedziby POT, przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (XIX piętro) lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dptiwr@pot.gov.pl
2. Wniosek powinien zawierać dokładną informację o:
-  przedmiocie publikacji,
- języku, jaki będzie wykorzystany w publikacji,

- nośniku, na którym znak POLSKA zostanie umieszczony (np.: folder, plakat, film, okładka CD, zaproszenie, gadżet, strona www),
- zasadach dystrybucji nośnika (np.: bezpłatne lub płatne, nakład).
3. Do wniosku powinien być załączony wzór publikacji w formie projektu graficznego lub wydruku komputerowego z umieszczonym w konkretnym materiale promocyjnym znakiem POLSKA.
4. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 14 dni roboczych przez Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT( „DPTiWR”). DPTiWR w przypadkach wątpliwych może zasięgać opinii innych komórek organizacyjnych POT.
5. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
6. Polska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na korzystanie ze znaku POLSKA.

III Zasady korzystania ze znaku

1. Zgoda POT na korzystanie ze Znaku POLSKA udzielana jest bez opłat.
2. Zgoda na korzystanie ze znaku POLSKA wyrażana jest przez POT w formie pisemnej.
3. Zgoda na korzystanie znaku POLSKA jest jednorazowa, na określony czas i dotyczy konkretnego materiału promocyjnego.
4. Polska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo kontrolowania zasad wykorzystania znaku POLSKA przez podmiot otrzymujący zgodę oraz odwołania zgody w przypadku niewywiązania się z warunków zawartych w zgodzie lub naruszenia przez podmiot otrzymujący zgodę przepisów prawa lub praw osób trzecich.
5. Podmiot otrzymujący zgodę na wykorzystanie znaku POLSKA jest zobowiązany do zachowania warunków graficznych (wymiary, kolorystyka, rozmieszczenie, tło, miejsce umieszczenia, pole ochronne itp.), określonych przez POT oraz do respektowania praw autorskich związanych ze znakiem POLSKA.

Do pobrania:

1. Wzór wniosku o użyczenie znaku POLSKA
2. Wzór znaku POLSKA

 

Do góry