en
en
Kontakt

Zasady udostępniania

Zasady korzystania oraz użyczania "POLSKA" w ramach działań Polskiej Organizacji Turystycznej.

Polska Organizacja Turystyczna (POT) jest właścicielem i posiada wszelkie prawa autorskie i pokrewne do znaku POLSKA. Używanie znaku bez zgody POT pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą stosownymi przepisami prawa.

ZASADY wyrażania zgody na wykorzystanie znaku „POLSKA”

w ramach działań Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Założenia podstawowe

 1. Polska Organizacja Turystyczna (dalej jako „POT”) jest wyłącznym zarządzającym turystycznym znakiem POLSKA, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zasad wyrażania zgody na wykorzystanie znaku „POLSKA” w ramach działań Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej jako: „Zasady”). Używanie znaku POLSKA bez uprzedniej pisemnej zgody POT pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą stosownymi przepisami prawa.

 2. Znak POLSKA jest prawnie chroniony. Znak POLSKA jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP.

 3. Znak POLSKA może być wykorzystywany wyłącznie w celach promocji polskiej turystyki na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

 4. Znak POLSKA jest traktowany jako wyróżnienie markowego produktu turystycznego i stanowi potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług.

 5. Znak POLSKA może być wykorzystywany i umieszczany po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody POT, wyłącznie na nośnikach służących promocji turystyki polskiej, takich jak: druki, filmy i inne środki audiowizualne, strony internetowe, plansze, fotogramy, gadżety i inne zgodne z Zasadami

Procedura wnioskowania o użyczenie

 1. Podmiot zamierzający uzyskać zgodę na wykorzystanie znaku POLSKA musi wystąpić do POT z pisemnym wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zasad. Wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Polskiej Organizacji Turystycznej przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie, 01-171, (5 piętro) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: patronaty@pot.gov.pl.

 2. Wniosek powinien zawierać dokładną informację o:

  a) przedmiocie publikacji,

  b) języku, jaki będzie wykorzystany w publikacji,

  c) nośniku, na którym znak POLSKA zostanie umieszczony (np.: folder, plakat, film, okładka CD, zaproszenie, gadżet, strona www, baner, ścianka wizerunkowa),

  d) zasadach dystrybucji nośnika (np.: nieodpłatnie lub odpłatnie, nakład).

 3. Do wniosku powinien być załączony wzór publikacji w formie projektu graficznego lub wydruku komputerowego, z umieszczonym w konkretnym materiale promocyjnym znakiem POLSKA.

 4. Wniosek rozpatrywany jest przez Departament Wsparcia Rozwoju Turystyki w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpływu do POT.

 5. Wnioski niekompletne będą pozostawione bez rozpoznania.

 6. POT zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażenia zgody na korzystanie ze znaku POLSKA.

Zasady korzystania ze znaku

 1. Zgoda POT na korzystanie ze znaku POLSKA udzielana jest nieodpłatnie.

 2. Zgoda na korzystanie ze znaku POLSKA wyrażana jest przez POT w formie pisemnej.

 3. Zgoda na korzystanie znaku POLSKA ma charakter jednorazowy, wydawana jest na czas określony i dotyczy konkretnego materiału promocyjnego.

 4. POT zastrzega sobie prawo kontrolowania zasad wykorzystania znaku POLSKA przez podmiot otrzymujący zgodę oraz odwołania zgody w przypadku niewywiązania się z warunków zawartych w zgodzie lub naruszenia przez podmiot otrzymujący zgodę przepisów prawa lub praw osób trzecich.

 5. Podmiot otrzymujący zgodę na wykorzystanie znaku POLSKA jest zobowiązany do zachowania warunków graficznych (wymiary, kolorystyka, rozmieszczenie, tło, miejsce umieszczenia, pole ochronne itp.) określonych przez POT w księdze znaków oraz do respektowania praw autorskich związanych ze znakiem POLSKA.

 6. Podmiot, który otrzyma zgodę na wykorzystanie znaku POLSKA jest zobowiązany do przesłania projektu materiału określającego gdzie znak POLSKA zostanie użyty, przed produkcją bądź upowszechnieniem tego materiału. Projekt, o którym mowa w zdaniu 1 wymaga akceptacji POT.

 7. Wykorzystywanie logo POLSKA lub innych elementów wizualizacji POT przez inne podmioty, w tym Beneficjentów/Partnerów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnej zgody POT lub na podstawie odrębnych umów.

 8. Korzystanie z logotypu POLSKA lub innych elementów wizualizacji POT nie może być sprzeczne z interesem publicznym i nie może mieć na celu wprowadzenie w błąd odbiorców w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów lub usług świadczonych przez POT.

Księga Identyfikacji Wizualnej - manual POT

Do góry