en
en

Zamówienia publiczne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity po nowelizacji 

Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych

 

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

 

Rozporządzenie z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Rozporządzenie  z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych

TARYFIKATOR- Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE

- Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej

 

Uchybienia w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zalecenia w zakresie interpretacji niektórych przepisów Pzp dla obecnych beneficjentów i potencjalnych wnioskodawców funduszy eurpejskich (zalecenia audytorów KE)

  

Udzielenie zamówien publicznych w kontekście realizacji działań informacyjno-promocyjnych (ekspertyza na zlecenie MRR)

 

Zob. materiały ze szkolenia organizowanego przez POT.

Zob. wykaz przydatnych stron internetowych.

 

 

Do góry