en
en

Walne Zgromadzenie Członków Forum Informacji Turystycznej w Poznaniu (24-25.11.08)

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków Forum Informacji Turystycznej
z dnia 25 listopada 2008r.
Zgromadzenie odbyło się w Hotelu IBB Andersia w Poznaniu. W dniu 24 listopada członkowie FIT uczestniczyli w IV Gremium Ekspertów Turystyki.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Forum Informacji Turystycznej (lista obecności - zał. nr 1). Otwarcia obrad dokonał Pan Jacek Idzikowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym został wybrany Pan Stanisław Turski (Lublin), a Sekretarzam obrad Pan Jacek Idzikowski.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek zebrania:
• otwarcie obrad,
• wystąpienie Dyrektora Departamentu Współpracy Regionalnej POT,
• przyjęcie regulaminu obrad,
• wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,
• przyjęcie porządku obrad,
• wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków,
• sprawozdanie z działania Zarządu Forum,
• absolutorium dla Zarządu Forum,
• wybory nowego Zarządu Forum,
• ukonstytuowanie się nowego Zarządu Forum,
• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działania na 2009 r.
• wnioski, dyskusja, podsumowanie obrad, zakończenie obrad.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez głosowanie.

Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT przedstawił plan działania Departamentu na 2009r.

Do Komisji Uchwał i Wniosków , Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej zaproponowano następujące osoby:

Komisja Uchwał i Wniosków
1. Barbara Tekieli - przewodnicząca
2. Agnieszka Sobańska – sekretarz
3. Ewa Felikowska - członek

Komisja mandatowo- skrutacyjna
1. Katarzyna Motławska - przewodnicząca
2. Joanna Rosłońska - członek
3. Adrian Bogusłowicz - członek

Składy Komisji zatwierdzono jednogłośnie.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2006/2008 (w załączeniu) przedstawił Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków FIT Pan Stanisław Turski.
Przez głosowanie jawne, jednogłośnie przyjęto sprawozdanie oraz udzielono absolutorium Zarządowi (w załączeniu Uchwała nr 1/2008).

Przyjęto wniosek aby kandydaci do władz przedstawili swoje dokonania. Jednogłośnie przyjęto propozycję Przewodniczącego aby Pan Jacek Idzikowski wszedł do Zarządu jako przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej.
Do władz FIT zostali zgłoszeni i w głosowaniu tajnym otrzymali następującą ilość głosów:


1. Idzikowski Jacek (Warszawa) - 31 głosów
2. Turski Stanisław (Lublin) - 29 głosów
3. Pałach Marcin (Tarnów) - 24 głosów
4. Barbara Tekieli (Warszawa) - 20 głosów
5. Dziąbek Wojciech (Zawiercie) - 17 głosów
6. Sobańska Agnieszka (Włocławek) - 20 głosów
7. Rafał Małgorzata (Biała Podlaska) - 16 głosów
8. Wnorowski Jarosław (Zielona Góra) - 21 głosów
9. Felikowska Ewa (Szczecin) - 9 głosów
10. Gawroń Janusz ( Wadowice) - 15 głosów
11. Łobza Monika (Słubsk) - 13 głosów
12. Barski Adam (Kraków) - 6 głosów

W skład Zarządu weszli: Idzikowski Jacek (Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie), Turski Stanisław (Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej), Pałach Marcin (Tarnowskie Centrum Informacji Turystycznej), Sobańska Agnieszka (Włocławska Informacja Turystyczna), Tekieli Barbara (Stołeczne Biuro Promocji i Informacji w Warszawie), Wnorowski Jarosław (Zielonogórskie Centrum Informacji Turystycznej), Dziąbek Wojciech (Centrala Jurajskiej Informacji Turystycznej, Zawiercie)- (w załączeniu Uchwała nr 2/2008).

Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
1. Pałach Marcin - przewodniczący
2. Turski Stanisław– zastępca przewodniczącego
3. Idzikowski Jacek - sekretarz
4. Sobańska Agnieszka– członek
5. Tekieli Barbara - członek
6. Wnorowski Jarosław - członek
7. Dziąbek Wojciech - członek

W dalszej części obrad dyskutowano nad działalnością Forum Informacji Turystycznej na najbliższe lata.
Pan Jan Paweł Piotrowski podkreślił duże znaczenie szkolenia pracowników. Zaproponował uczestnikom posiedzenia przesyłanie aktualnych informacji na adres e-mail: jpp@almamer.pl.
Pani Barbara Tekieli zadeklarowała pomoc w zorganizowaniu zagranicznych wyjazdów szkoleniowych. Z ramienia Zarządu będzie zajmowała się public relations.
Pan Stanisław Turski zwrócił uwagę na poprawne tłumaczenia wydawanych publikacji.
Własnymi doświadczeniami podzielili się: Pani Beata Pawlikowska z Żagania oraz Pan Leszek Hawryszczak z Włodawy.
Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT zadeklarował większą współpracę z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi oraz podkreślił konieczność pozyskiwania środków z UE.

Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków przedstawiła Pani Barbara Tekieli:

1. Zorganizowanie szkoleń dla pracowników informacji turystycznej (informatorów) – w tym jednego wyjazdu studyjnego zagranicznego dla pracowników wybranych, nagrodzonych w konkursie POT najlepszych placówek „it” (przy współpracy POT, AOIT z siedzibą w Warszawie (Austriacki Ośrodek Informacji Turystycznej) i POIT w Wiedniu).
2. Przygotowanie Poradnika pracownika „it” oraz wydanie go w formie książkowej przy wsparciu POT. Podręcznik jest niezbędny w perspektywie planowanej kategoryzacji oraz stworzenie newslettera Forum Informacji Turystycznej i nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi placówkami „it” w Polsce w tym zakresie (newsletter powinien znaleźć się na stronie POT oraz Aktualności Turystycznych).
3. Kontynuowanie prac nad stworzeniem zintegrowanego ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej, z uwzględnieniem jednolitego oznakowania „i” oraz zasad, które będą odpowiadały normom systemu.
4. Zorganizowanie w I połowie 2009 roku posiedzenia wyjazdowego szkoleniowego Forum Informacji Turystycznej połączonego z prezentacją wybranych centrów i punktów „it” nagrodzonych w konkursie POT w 2008 roku oraz wkładami merytorycznymi.
5. Stała współpraca z Polską Organizacją Turystyczną w zakresie szkolenia nt. możliwości pozyskiwania funduszy UE na kształcenie pracowników „it” (w tym podnoszenie kwalifikacji językowych) oraz rozbudowę i rozwój zintegrowanego systemu informacji turystycznej.
6. Zwiększenie roli Forum Informacji Turystycznej w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej oraz stała współpraca z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi w zakresie rozbudowy zintegrowanego systemu informacji turystycznej. Stały monitoring rozwoju systemu IT w regionach.
7. Aktywny udział członków Forum Informacji Turystycznej w zwracaniu uwagi na jakość merytoryczną oraz językową promocyjnych wydawnictw książkowych informacyjnych oraz multimedialnych poprzez właściwy dobór tłumaczy sprawdzonych i wysokokwalifikowanych.
8. Czynny udział członków Forum Informacji Turystycznej w promocji zintegrowanego systemu informacji turystycznej w swoich regionach oraz w działaniach POT.
Wnioski zostały jednogłośnie przyjęte przez głosowanie jawne.

Marcin Pałach i Agnieszka Sobańska w imieniu całego FIT podziękowali i wręczyli kwiaty Panu Stanisławowi Turskiemu za wkład włożony w pracę Zarządu Forum na stanowisku Przewodniczącego.

Organizatorzy podziękowali gościom za przybycie i przekazali deklaracje dalszej współpracy.
Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków FIT

Stanisław Turski

Sporządziła: Agnieszka Sobańska
Do góry