en
en

Seminarium warsztatowe Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej

Od 29 września do 2 października Przemyśl podejmuje polską branżę turystyczną i polskich turystów biorących udział w programie obchodów Światowego Dnia Turystyki. Ministerstwo Sportu i Turystyki wspólnie z Polską Organizacja Turystyczną zorganizowały seminarium warsztatowe poświęcone zagadnieniom teorii i praktycznym doświadczeniom wprowadzania w gospodarce turystycznej klastrów, służących rozwojowi regionalnemu i innowacyjności. Przemyskie seminarium otworzyli wiceminister Sportu i Turystyki Dawid Lasek i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Wojciech Fedyk. Minister Lasek nawiązał do wyjątkowo udanego dla polskiej branży letniego sezonu turystycznego wyrażając jednocześnie nadzieje, że ta pozytywna tendencja utrwali się w najbliższych latach. W utrzymaniu tego trendu może pomóc skuteczność działania w ramach klastrów. Powinny być one przede wszystkim formą współpracy i elementem budowy turystycznych marek terytorialnych, co podkreślał minister. Prezes POT Wojciech Fedyk przekonywał uczestników do jak najlepszego wykorzystania udziału w seminarium mającego w zamyśle organizatorów służyć dzieleniu się wiedzą i nawiązywaniu partnerskiej współpracy, która jest podstawą gospodarczej idei skuteczności klastrów.

Gospodarka turystyczna należy do sektorów posiadających szczególne predyspozycje do korzystania z potencjału idei klastrów. Oferty usług turystycznych budowane są z wielu elementów, na które składają się między innymi atrakcyjność przyrodnicza, tradycje kulturowe, wiele rodzajów świadczonych turystom usług na przykład przez obiekty noclegowe i gastronomiczne, przewoźników, placówki handlowe, zakłady rzemieślnicze i pamiątkarskie, punkty „it”, przewodników. W tym wypadku skuteczność działania w grupie pozwalająca na stworzenie kompleksowej oferty dla turystów nie podlega dyskusji. W ramach klastra mogą współpracować różni usługodawcy, co pozwala na zaspokajanie oczekiwań klientów, obniżanie kosztów marketingu, obsługi prawnej czy też skuteczności starania się o fundusze zewnętrzne w tym środki unijne. Sektor turystyki posiada też doskonałe możliwości rozwijania wzajemnych relacji i podejmowania wspólnych działań pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i administracją przede wszystkim samorządową tych regionów, dla których turystyka jest ważnym kierunkiem rozwoju. Pomimo przykładów potwierdzonej skuteczności powiązań gospodarczych w sektorze turystyki, idea klastrów nie od razu zdobyła aprobatę branży turystycznej. Jak podkreślał między innymi w podsumowaniu seminarium wiceprezes POT Bartłomiej Walas, istotną przeszkodą jest nadal niezupełnie trafne pojmowanie konkurencji rynkowej pomiędzy przedsiębiorcami, która nie wyklucza współdziałania w osiąganiu wspólnych korzyści. Współczesnym wyznacznikiem sukcesu gospodarczego jest bowiem koopetycja zakładająca właściwie wyważone powiązanie kooperacji i konkurencji pomiędzy firmami. Niezwykle istotną kwestią pozostaje nadal konieczność doprecyzowania roli w klastrach instytucji sektora publicznego. Sporej pracy wymaga także edukacja prawna, wiedza i rozumienie wymagań formalnych, zgodność z przepisami administracyjnymi charakteru podejmowanych działań przez twórców klastrów, co również było jednym z tematów omawianych podczas przemyskiego seminarium, które pokazało duże zainteresowanie problematyką klastringu, ale i potrzebę kontynuowania podobnych spotkań branżowych.

Więcej o seminarium >>

Do góry