en
en

Publikujemy raport pn. "Potencjał turystyczny Polski Wschodniej”.

W ramach realizowanego przez POT unijnego projektu z Działania V.1. Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2007-2013 zostal przygotowany raport "Potencjał turystyczny Polski Wschodniej - badanie poprzedzające tworzenie kampanii reklamowej”.

Publikujemy raport pn. "Potencjał turystyczny Polski Wschodniej - badanie poprzedzające tworzenie kampanii reklamowej”.

W ramach realizowanego przez POT unijnego projektu z Działania V.1. Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2007-2013 zostal przygotowany raport "Potencjał turystyczny Polski Wschodniej - badanie poprzedzające tworzenie kampanii reklamowej”.

Material ten zawiera opis wyników wywiadów grupowych i indywidualnych przeprowadzonych w kilku większych miastach Polski nt. opinii i postaw względem atrakcji turystycznych, które oferują objęte tym projektem wschodnie województwa naszego kraju.  

Wyniki badań fokusowych będą pomocne w przygotowywaniu koncepcji i kreacji  kampanii promującej Polskę Wschodnią, czym POT zajmie się wraz z agencją reklamową wyłonioną w ramach obecnie trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (zob. więcej)

Warto zauważyć, że niniejszy raport jest kolejnym krokiem w profesjonalnym zaprojektowaniu przez POT tej kampanii, która potrwać ma do 2012r.  Mamy już bowiem za sobą przygotowanie „Studium uwarunkowań turystycznych Polski Wschodniej (część analityczna)”, stanowiące wszechstronne kompendium wiedzy o produktach turystycznych tego obszaru. (zob. więcej)

 

Pobierz raport z badania jakościowego.

Do góry