en
en

Procedura środowiskowa

Wykaz dokumentacji niezbędnej do dokonania oceny środowiskowej w projektach indywidualnych z Działania 6.4 PO IG

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowego lub regionalnych programów operacyjnych (dla których wniosek o wydanie decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listaopada 2008 r.)

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowego lub regionalnych programów operacyjnych (przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r.)

Dodatek do ww. Wytycznych MRR - nowa interpretacja pojęcia "zezwolenia na inwestycję" w formularzu 1a

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - ocena przewidywanego wpływu na środowisko (zob. str. 174-178)

Wytyczne w zakresie wdrożenia dyrektywy 2001/42 WE w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

 

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentow środków UE 

 

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG, 2007-2013 (część I ogólna, dot m.in. oceny oddziaływania na środowisko)

 

Prognoza oddziaływania na środowisko PO IG (materiały MRR)

Streszczenie projektu Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Macierze pól konfliktów - cele, cechy, działania

Prezentacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Prezentacja Prognozy Oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów zawartych w załącznikach I oraz II do Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko [Dyrektywa OOŚ]

Wytyczne dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko - Weryfikacja Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko

Wytyczne dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko - scoping

Wytyczne dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko - screening

 

Dodatkowe wytyczne i dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczące oceny oddziaływania projektu na środowisko

Dyrektywa w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne

Dyrektywa w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

Dyrektywa w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Dyrektywa przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzenia niektórych planów i programów w zakresie środowiska

Dyrektywa w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na  środowisko

Dyrektywa w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000

 

Pobierz również materiały ze szkolenia organizowanego przez POT.

Zobacz także serwis Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dot. oceny oddziaływania na środowisko

Do góry