Kariera

Naszym celem jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Nasze działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzimy, zarówno w kraju jak i za granicą.

Jeśli chciałbyś dołączyć do misji jaką jest promocja Polski zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w naszej Organizacji, które będą zamieszczane w tej zakładce.

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Wymiar etatu:

pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania.

Wymagania:
Do naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej może przystąpić osoba, która:
1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
2. jest obywatelem polskim,
3. korzysta w pełni z praw publicznych,
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. posiada kompetencje kierownicze,
6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
7. posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystyczne,
8. biegle posługuje się w mowie i piśmie minimum jednym językiem obcym, w tym obowiązkowo językiem angielskim,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kierowanie działalnością Polskiej Organizacji Turystycznej i reprezentowanie jej
na zewnątrz.
2. Organizacja i nadzór nad realizacją zadań ustawowych nałożonych na Polską Organizację Turystyczną, w szczególności:
a. promocja Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie,
b. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,
c. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
d. współdziałanie z regionalnymi organizacjami turystycznymi.
3. Organizacja i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Polskiej Organizacji Turystycznej,
w szczególności na podstawie umów i porozumień, w tym związanych z realizacją programów rozwoju turystyki.
4. Opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej,
a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację tych zadań.
5. Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich działania Polskiej Organizacji Turystycznej.
6. Przedstawianie Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej i właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.
7. Tworzenie jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym jednostek wykonujących zadania za granicą, a zwłaszcza ośrodków informacji turystycznej.
8. Pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej.
9. Współpraca z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowanymi, a także organami samorządu terytorialnego.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:
1. życiorys;
2. list motywacyjny;
3. kopię dowodu osobistego;
4. kopię dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie;
5. kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6‐letni staż pracy, w tym co najmniej
3‐letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia);
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych
w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej;

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa Sportu
i Turystyki w godzinach 8:15 – 16:15 lub przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”.

Termin składnia dokumentów upływa 21 lutego 2017 r. o godzinie 16:15 (decyduje data wpływu)

Informacja o metodach i technikach naboru.

Proces naboru prowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki. Proces naboru kandydatów składa się z czterech etapów:

- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru.
- Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.
- Etap III: sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku. W przypadku, gdy do III Etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, Zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.
- Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki.

Informacje dodatkowe:

- W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
- Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
- Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 244 31 78

2. Ogłoszenie o naborze pracownika na czas określony na stanowisko St. Specjalisty w Departamencie Funduszy Europejskich

Miejsce pracy: Warszawa

Region: Mazowieckie

Zakres wykonywanych zadań:

· weryfikacja wnioskowanych przez Beneficjentów modyfikacji przedsięwzięć

· sporządzanie projektów aneksów do umów o dofinansowanie,

· weryfikacja składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność pod względem poprawności merytorycznej, formalnej i rachunkowej,

·mMonitorowanie procesu realizacji projektów i wykonania zakładanych wskaźników,

· udział w kontrolach przeprowadzanych w miejscu realizacji projektów, trwałości i na dokumentach, w tym sporządzanie dokumentacji pokontrolnej,

· monitorowanie stanu realizacji projektów niefunkcjonujących, przygotowywanie analiz i sprawozdań w tym obszarze,

· udział w procesie monitorowania stanu postępowań administracyjnych zmierzających do odzyskania środków od Beneficjentów,

· realizacja wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zamykania Programu,

· udział w przygotowaniu sprawozdań z realizacji Działania 6.4 PO IG w zakresie obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem,

· wprowadzanie i aktualizacja danych w KSI (SIMIK 2007-2013) w zakresie obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem,

· wsparcie merytoryczne dla Beneficjentów,

· udział w aktualizacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Wdrażającej w odniesieniu do procedur obejmujących obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem pracy,

· gromadzenie i archiwizacja dokumentacji w zakresie realizowanych zadań,

· wykonywanie innych poleceń przełożonego w zakresie Działania 6.4. PO IG.

Wymagania:

-wykształcenie wyższe magisterskie,min. 3 letnie doświadczenie w pracy w instytucji obsługującej fundusze europejskie,

- znajomość ustaw i przepisów związanych z finansami publicznymi oraz funduszami europejskimi,

- biegła, praktyczna znajomość pakietu MS Office,

- terminowość, komunikatywność, rzetelność.

Oferujemy:

Ciekawą pracę pełną wyzwań Umowę o pracę na czas określony od dnia 6 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.Możliwość korzystania z opieki medycznej

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego, na adres:

alicja.grabowska @pot.gov.pl w terminie do dnia 28.02.2017 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nie zakwalifikowane CV zostaną zniszczone.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.poz.2135 z późn. zm..)”.

3.  Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko St. Księgowy w Biurze Finansowym

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Wymagania techniczne i zakres zadań:

· prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów oraz weryfikacja sald kont księgowych dotyczących zdarzeń finansowych;

· współpraca z bankiem;

· prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i pracownikami POT;

· prowadzenie rozliczeń delegacji służbowych;

· realizowanie operacji finansowych w obrocie gotówkowym.

Wymagania:

· wykształcenie wyższe ekonomiczne,

· 3 lata pracy w służbach finansowo-księgowych,

· znajomość ustawy o rachunkowości,

· znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

· umiejętność pracy pod presją czasu,

· umiejętność pracy w zespole,

· komunikatywność

· zaangażowanie w powierzone obowiązki.

Oferujemy:

Ciekawą pracę pełną wyzwań Umowę o pracę i możliwość korzystania z opieki medycznej

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego, na adres:

alicja.grabowska @pot.gov.pl w terminie do dnia 28.02.2017 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nie zakwalifikowane CV zostaną zniszczone.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.poz.2135 z późn. zm..)”.