Turystyka prozdrowotna w Polsce

Kolejne dofinansowanie dla przedsiębiorców. Tym razem pula wynosi 200 mln zł. Od 10 lutego do 13 marca potrwa nabór aplikacji w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Jest to już III nabór w ramach tego poddziałania. Jest to szansa na dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicieli 12 branż objętych Branżowym Programem Promocji, w tym branży usług prozdrowotnych. 

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na :

• Wynajęcie i zabudowę stoiska na targach zagranicznych
• Produkcję materiałów reklamowych
• Przygotowanie i prowadzenie działań promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych
• Przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej
• Produkcję i emisję spotów, filmów informacyjno-promocyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu Konkursu znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: 

https://poir.parp.gov.pl/poddzialanie-333-3-nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-poir-w-2017-r

Realizatorem programu promocji usług prozdrowotnych jest Polska Organizacja Turystyczna na mocy podpisanej z Ministerstwem Rozwoju umowy o partnerstwie w ramach wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pn. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wykaz najważniejszych targów branżowych rekomendowanych dla przedsiębiorców świadczących usługi prozdrowotne

 

Program Promocji Usług Prozdrowotnych

01/02/2017

Polska Organizacja Turystyczna jest realizatorem programu promocji usług prozdrowotnych. Ministerstwo Gospodarki wskazało POT, jako partnera na realizatora w/w programu na podstawie analizy dokonanej m.in. w oparciu o kompetencje i zakres swojej działalności statutowej. Na wybór ten miało również wpływ doświadczenie jakie posiada Polska Organizacja Turystyczna we wdrażaniu m.in. projektów „Promujmy Polskę Razem” i „Lubię Polskę!” finansowanych ze środków unijnych zrealizowanych w okresie 2009 – 2015.

POT operatorem Programu - umowa podpisana

23/09/2016

21 września 2016 roku Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Rozwoju podpisały umowę o partnerstwie przy wspólnej realizacji projektu ”Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe- Marka Polskiej Gospodarki”- Brand. W ramach tej umowy Polska Organizacja Turystyczne, jako Operator Programu Promocji Usług Prozdrowotnych będzie wdrażała kolejny projekt finansowany ze środków unijnych - tym razem jako partner w projekcie Ministerstwa Rozwoju.

Koncepcja Programu Promocji Usług Prozdrowotnych

01/06/2016

Koncepcja programu promocji usług prozdrowotnych została opracowana przez Polską Organizacje Turystyczną w oparciu o konsultację z polskimi przedsiębiorcami świadczącymi usługi prozdrowotne równocześnie potencjalnymi beneficjentami tego programu, organizacjami wspierającymi działalność prozdrowotna na rynku polskim oraz z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Wśród nich znaleźli się m.in. członkowie konsorcjum „Zdrowie, Uroda”, członkowie Forum Turystyki Przyjazdowej współpracujący z Polska Organizacja Turystyczna ramach dużych wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w Polsce i za granicą.

Wyniki konkursu na dofinansowanie działalności promocyjnej dla przedsiębiorstw z branży usług prozdrowotnych!

28/10/2016

Są już wyniki konkursu na dofinansowanie działalności promocyjnej dla przedsiębiorstw z branży usług prozdrowotnych! Na 45 podmiotów, które złożyły aplikacje do PARP 16 otrzymało dofinansowanie.

Wstępne wyniki naboru

25/08/2016

Śpieszymy donieść, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - po zamknięciu okresu składania wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. (05.08.) ogłosiła ich strukturę. Spośród 502 złożonych wniosków, 45 stanowią te z sektora usług prozdrowotnych. Przypominamy, że Polska Organizacja Turystyczna jest operatorem programu promocji usług prozdrowotnych.

Ogłoszenie o konkursie

08/06/2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs wniosków na dofinansowanie udziału w programie promocji 12 branż w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Jedną z 12 branż, które zostały wskazane w opisie konkursu jest sektor usług prozdrowotnych. Nabór wniosków rozpoczyna się 24 czerwca i potrwa do 5 sierpnia 2016 r.