2008

Ogłoszenie: przetarg nieograniczony (nr sprawy 32/08)

03/12/2008 Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na dostawy usługi sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na 2009 r.

Rozstrzygnięcie: przetargu nr 4/2008

25/11/2008 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udostępnienie wykonanego zgodnie z projektem Polskiego Stoiska Narodowego na miedzynarodowych targach turystycznych Reiseliv w Oslo, Matka w Helsinkach, Ferie w Kopenhadze, Ferie for Alle w Herning odbywających się w styczniu i lutym 2009

Unieważnienie postępowania nr 3/2008 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

14/11/2008 Na podstawie art. 93 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r.) unieważnione zostaje postępowanie nr 3/2008 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udostępnienie wykonanego zgodnie z projektem Polskiego Stoiska Narodowego na międzynarodowych targach turystycznych i przemysłu kongresowego: Reiseliv / Oslo, Matka / Helsinki, Ferie / Kopenhaga, Ferie For Alle / Herning odbywających się w styczniu i lutym 2009 roku albowiem postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów biurowych (nr sprawy 29/08)

14/11/2008 Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy artykułów biurowych na 2009 r. (oznaczenie sprawy 29/08).

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony (nr sprawy: 4/2008)

04/11/2008 Polski Ośrodek Informacji Turystycznej (nazwa używana w Szwecji: Polska Statens Turistbyra) z siedzibą w Szwecji ogłasza przetarg na udostępnienie, wykonanego zgodnie z projektem, polskiego stoiska narodowego na międzynarodowych targach turystycznych i przemysłu kongresowego: Reiseliv/Oslo, Matka/Helsinki oraz Ferie/Kopenhaga odbywających się w styczniu 2009 roku

Rozstrzygnięcie przetargu nr 24/08

14/10/2008 Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 24/08 o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie "Analitycznej części Studium uwarunkowań atrakcyjności Polski Wschodniej, stanowiącego komponent projektu Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki realizowanego w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013"

WEZWANIE do przystąpienia do protestu (nr sprawy: 24/08)

01/10/2008 Polska Organizacja Turystyczna, działając zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), zawiadamia, że w dniu 24 września 2008 r. wpłynął protest złożony na czynności podjęte przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 24/08 w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie "Analitycznej części Studium uwarunkowań atrakcyjności Polski Wschodniej, stanowiącego komponent projektu Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki realizowanego w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013".

Ogłoszenie: Przetarg nieograniczony (nr sprawy 25/08)

23/09/2008 Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na usługi lądowego transportu towarowego.