en
en

Zapytanie szacunkowe na usługę opracowania Studium wykonalności dla projektu informatycznego „E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej”

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej” w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące opracowania studium wykonalności.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej” w konkursie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Polska Organizacja Turystyczna kieruje zapytanie szacunkowe dotyczące opracowania studium wykonalności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis założeń projektu „E-turysta – Polski System Informacji Turystycznej” znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Termin realizacji: najpóźniej do 26 kwietnia 2015 roku

Złożona oferta powinna zawierać następujące informacje:

  • Koszt wykonania studium wykonalności - Zamawiający wymaga podania dwóch wariantów cenowych wykonania przedmiotu zamówienia:
    • Cena całkowita brutto płatna w terminie 14 dni od daty przyjęcia przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego
    • Cena uwzględniająca tzw. success fee - płatna w dwóch ratach: rata 1 - w terminie 14 dni od daty przyjęcia przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego; rata 2 – w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania realizacji projektu w ramach konkursu POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15. Wysokość rat należy podać brutto.
  • Termin realizacji

Oferty należy przesyłać mailem na adres: magdalena.ragus@pot.gov.pl oraz agnieszka.tomczyszyn@pot.gov.pl lub pocztą na adres: Polska Organizacja Turystyczna,

00-613 Warszawa,

ul. Chałubińskiego 8,

do dnia 6 marca 2015 roku do godz. 12:00.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę poniżej 30 tys. EUR.

 

Uwaga!

Przesłane oferty służą oszacowaniu wartości zamówienia.

 

Do góry