en
en

Zapytanie ofertowe - stworzenie scenariusza oraz produkcji materiału filmowego EXPO Mediolan

Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia scenariusza oraz produkcji materiału filmowego na potrzeby prezentacji multimedialnej podczas wydarzenia inaugurującego Tydzień Turystyki Polskiej podczas EXPO w Mediolanie w dniu 18 maja 2015 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia scenariusza oraz produkcji materiału filmowego na potrzeby prezentacji multimedialnej podczas wydarzenia inaugurującego Tydzień Turystyki Polskiej podczas EXPO w Mediolanie w dniu 18 maja 2015 r.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania scenariusza materiału filmowego w oparciu o przygotowany scenariusz wydarzenia inaugurującego Tydzień Turystyki Polskiej 18 maja 2015 r. w Mediolanie, w oparciu o scenariusz całego wydarzenia.

Tydzień Turystyki Polskiej realizowany jest w ramach EXPO w Mediolanie w dniach 18-24 maja we współpracy z wybranymi regionami i miastami. W programie Tygodnia Polskiej Turystyki biorą udział Małopolska, Lubelskie, Podlaskie, Greenvelo, Warszawa oraz Gminy i Miasta Morskie. Każdemu z regionów poświęcone są odrębne, dedykowane aktywności promocyjne zarówno na terenie EXPO jak i w przestrzeni miejskiej Mediolanu.

Projekt scenografii stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Charakterystyka wydarzenia:
• Wydarzenie promocyjne 3D z wykorzystaniem rozbudowanej scenografii teatralnej z elementami ruchomymi - rekwizyty
• Scenografia odpowiada promowanym produktom turystycznym, miastom, regionom.
• Światło – subtelne, podkreślające elementy scenografii, dynamiczne – uwypuklające w trakcie prezentacji wybrane promowane na ekranie odpowiednie elementy aranżacji;
• Obraz – przekaz multimedialny HD – prezentacja filmowa dotycząca kolejno każdego z promowanych miast/regionów/produktów; ekran 2 x 3,3 m;
• Dźwięk – surround; na Sali podczas wydarzenia, przed projekcja filmu dyskretny dźwięk lasu; projekcji filmowej promocyjnemu towarzyszą naturalne dźwięki odpowiednie do obrazu np. dźwięki owadów w sadzie, dźwięki wielkiego miasta, krakowskiego rynku podczas prezentacji szopek noworocznych;
• Zapach – przekaz wydarzenia jest dodatkowo podbudowany, wzmocniony, podkreślony zapachem, aromamarketing – zapach świeżo skoszonej trawy.

Struktura wydarzenia:
Wydarzenie jest swoistą „podróżą" do Polski. Ideą nawiązuje do polskiego pawilonu. Przekaz wzmocniony światłem, dźwiękiem i zapachem.
Wydarzenie składa się z 3 części:
1. Rozpoczęcie z udziałem Ministra Sportu i Turystyki oraz Prezesa POT;
2. Część główna – film promocyjno-informacyjny dotyczący regionów/miast/produktów; filmowa podróż po Polsce, której towarzyszą rozmowy dwojga prowadzących – Małgorzata Furdal, dyrektor ZOPOT Rzym oraz współprowadzący Mauricio di Maggio; swobodne rozmowy prowadzącego z uczestnikami i przedstawicielami regionów/miast na tle etiud filmowych, które przedstawiają poszczególne regiony;
3. Zakończenie – koncert, pokaz kulinarny, catering;
Krótka charakterystyka materiału filmowego:
1. Każdy region – osobna etiuda filmowa; czas trwania min. 3 min.;
2. Każda z etiud powinna przedstawiać każdy z regionów jako atrakcyjną, unikatową destynację turystyczną; powinna podkreślać unikatowe miejsca przyrodnicze, obiekty zabytkowe, architektoniczne, zwyczaje i obrzędy czy wreszcie miasta np. Małopolska – Kraków, ICE, Sukiennice, rynek; Gdańsk – starówka, bursztyny, morze;
3. Obrazowi musi towarzyszyć odpowiedni dźwięk DOLBY SURROUND odgłosów związanych z obrazem oraz subtelnej muzyki w tle;
4. Etiudy powinny stanowić całość połączoną ze sobą elementem stałym – obrazem, nawiązującym do przekazu wydarzenia;
5. Materiał filmowy bez narratora; dopuszczalne tytuły/subtytuły w jęz. angielskim i włoskim.

Kryterium wyboru określa się cenę oraz jakość oferty w następujący sposób:
• Cena – maks. 75 pkt
• Jakość scenariusza podkreślająca turystyczną atrakcyjność regionu – maks. 10 pkt
• Niestandardowe techniki filmowania – maks. 15 pkt

Oferty proszę przesyłać na adres: agnieszka.rynecka@pot.gov.pl do 14 kwietnia 2015 r. do godz. 15:30.
Uwagi:
1. Do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
2. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
b) Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) Zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt 3 wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziały w postępowaniu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Do góry