en
en

ZAPYTANIE OFERTOWE – koordynacja i realizacja działań w ramach przeprowadzanych przedsięwzięć z zakresu działalności gospodarczej Polskiej Organizacji Turystycznej, z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i finansów publicznych

W szczególności:

 • potwierdzanie pod względem dopuszczalności realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • kontrolowanie rentowności przedsięwzięcia i zgodności z kosztorysem;
 • zapewnienie przestrzegania terminów i prawidłowości wykonania przedmiotu umowy;
 • monitorowania dokonywanych świadczeń przez nabywców produktów i usług;
 • sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

W szczególności:

 • potwierdzanie pod względem dopuszczalności realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • kontrolowanie rentowności przedsięwzięcia i zgodności z kosztorysem;
 • zapewnienie przestrzegania terminów i prawidłowości wykonania przedmiotu umowy;
 • monitorowania dokonywanych świadczeń przez nabywców produktów i usług;
 • sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu zamówienia przede wszystkim w siedzibie Zamawiającego (siedziba Polskiej Organizacji Turystycznej, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie) 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach umożliwiającym bieżącą współpracę.

Kwotę należy podać, w PLN, w wartości brutto za całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w planowanym zapytaniu ofertowym. Kwota ta powinna obejmować wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy.

Ofertę zawierającą podstawowe informacje o wykonawcy, kwotę szacunkową oraz informacje potwierdzające spełnienie niżej wymienionych warunków, należy przesłać w terminie do 12 grudnia 2014 roku do godz. 16.00 na adres e-mail: mariola.sobolewska@pot.gov.pl

Minimalne warunki konieczne:

 • wykształcenie prawnicze;
 • co najmniej półroczne doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w państwowej osobie prawnej;
 • znajomość przepisów z zakresu działalności gospodarczej, prawa podatkowego i ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość Kodeksu Cywilnego pod kątem zawierania umów dotyczących działalności gospodarczej w jednostkach sektora finansów publicznych;

Termin wykonania usługi: od 01.01.2015 do 30.06.2015 r.

Kryteria wyboru stosowane przez Zamawiającego
Doświadczenie - 60%
Cena - 40%

Do góry