en
en

Zapytanie ofertowe dotyczące pomocy technicznej dla użytkowników systemów informatycznych wdrożonych w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (przede wszystkim urządzenia prezentacyjne – infokioski) oraz wsparcia działań formalno-organizacyjnych

Zaproszenie do składania ofert

Polska Organizacja Turystyczna (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania ofertowego na pomoc techniczną dla użytkowników systemów informatycznych wdrożonych w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (przede wszystkim urządzenia prezentacyjne – infokioski) oraz wsparcia działań formalno-organizacyjnych w tym zakresie w okresie od 11 sierpnia 2014 r. do 10 listopada 2014 r. (3 miesiące).

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu zamówienia przede wszystkim w siedzibie Zamawiającego (siedziba Polskiej Organizacji Turystycznej, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie) 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie.

W ofercie należy podać kwotę brutto wyrażoną w PLN.

Wykonawca nie może zmienić ceny usługi po złożeniu oferty.
Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Oferta winna być złożona do dnia 7 sierpnia 2014 roku do godz. 14.00 na adres e-mail: sebastian.niewiadomski@pot.gov.pl lub w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej, przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Minimalne warunki konieczne:

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży turystycznej,
- umiejętność i praktyka w administrowaniu systemami informatycznymi, w tym szczególnie w szeroko rozumianym sektorze turystyki i promocji turystycznej,
- umiejętność i praktyka w zdalnym wsparciu użytkowników systemów informatycznych,
- umiejętność i praktyka w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną,
- umiejętność i praktyka w organizacji i zarządzaniu projektami, w tym formalnościami z tym związanymi, np. tworzenie, koordynowanie i rozliczanie umów we współpracy z działem prawnym i działem księgowości

Kryteria wyboru oferty:

Cena - 100%

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował spełnieniem wszystkich warunków koniecznych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym biorąc pod uwagę kryterium ceny (100%).

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta spełniająca wszystkie minimalne warunki konieczne w niniejszym zapytaniu ofertowym z całkowitą ceną brutto najniższą w stosunku do pozostałych złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych w ofercie danych, w tym poprzez rozmowę kwalifikacyjną i testy z przedstawicielem składającego ofertę.

Do góry