en
en

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi multimedialnej wydarzenia inaugurującego Tydzień Turystyki Polskiej podczas EXPO w Mediolanie w dniu 18 maja 2015 r.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zapewnienia pełnej obsługi multimedialnej w tym nagłośnienie, oświetlenie w tym również aranżacyjne oraz odtwarzanie materiału filmowego, które będzie realizowane podczas wydarzenia promocyjnego inaugurującego Tydzień Turystyki Polskiej w Mediolanie w dniu 18 maja br.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zapewnienia pełnej obsługi multimedialnej w tym nagłośnienie, oświetlenie w tym również aranżacyjne oraz odtwarzanie materiału filmowego, które będzie realizowane podczas wydarzenia promocyjnego inaugurującego Tydzień Turystyki Polskiej w Mediolanie w dniu 18 maja br.

Tydzień Turystyki Polskiej realizowany jest w ramach EXPO w Mediolanie w dniach 18-24 maja we współpracy z wybranymi regionami i miastami. W programie Tygodnia Polskiej Turystyki biorą udział Małopolska, Lubelskie, Podlaskie, Greenvelo, Warszawa oraz Gminy i Miasta Morskie. Każdemu z regionów poświęcone są odrębne, dedykowane aktywności promocyjne.

Inauguracja Tygodnia Polskiej Turystyki odbędzie się 18 maja 2015 r., według scenariusza opracowanego przez POT oraz oferty dot. scenografii, które to dokumenty są załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.

Wydarzenie odbędzie się w obiekcie Magna Pars w Mediolanie pod adresem Via Tortona, 15 – 20144 Milan w godzinach 19:00-23:00. Rzut techniczny sali oraz zdjęcia poglądowe stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania techniczne Zamawiający określa na:
W zakresie nagłośnienia:
• Aktywny system nagłośnienia strefowego QSC K-series, składający się z min. 6 zestawów QCS K-8 oraz 2 x QSC K-SUB, sterowany mikserem umożliwiającym niezależne poprowadzenie sygnałów dźwiękowych z 4 źródeł; kolumny głośnikowe powinny być zamontowane na stabilnej podstawie oraz wkomponowane w scenografię, stanowiąc możliwie jak najbardziej jej jednolity element; dodatkowe ilości sprzętu muszą być ujęte w cenie oferty;
• W celu odpowiedniego nagłośnienia w części pierwszej oficjalnej – 6 linii mikrofonów bezprzewodowych do ręki i nagłownych typu Shure ULX-D – pasmo częstotliwości dozwolone na terenie UE;
• W celu odpowiedniego nagłośnienia materiału filmowego prezentowanego na ekranie wbudowanym w scenografię – 2 odtwarzacze CD + laptop z kartą dolby surround do odtwarzania efektów dźwiękowych, które towarzyszyć będą materiałowi filmowemu; rzutnik HD;
• Pliki muzyczne – muzyka towarzyszysz wydarzeniu przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu części oficjalnej – zaakceptowane przez Zamawiającego
W zakresie oświetlenia w tym aranżacyjnego:
• Min. 12 x głowic ruchomych z zawiesiami do istniejącego w Sali systemu trawersów; głowice typu Martin MAC Aura; każde z urządzeń sterowane o zmiennej temperaturze barwowej
z przeznaczeniem do oświetlenia elementów scenografii zwartej, elementów scenografii przestrzennej, prelegentów w części I wydarzenia oraz zespołu muzycznego KROKE a także dyskretnego oświetlenia części cateringowej podczas ostatniej części wydarzenia; dodatkowe ilości sprzętu muszą być ujęte w cenie oferty;
• Min. 20 x oświetlacze LED typu XEOS Pixelbar, min. 4 Chauvet PAR LED12 RGBWA oraz min. 12 PAR 64 LED RGB – z przeznaczeniem podświetlenia elementów scenografii; dodatkowe ilości sprzętu muszą być ujęte w cenie oferty;
• Dodatkowo niezbędne urządzenia sterujące - Hazer LOOK uniQue II, sterownik oświetlenia typu MA Lighting Grand MA micro.

W zakresie urządzeń uzupełniających:
• Zestaw okablowania DMX, sygnałowego audio, okablowanie sieciowe, zestaw 2 statywów do ww. mikrofonów
• Okablowanie + podstacja 32A
• Przedłużacze – min. 5 szt. o długości min. 20 m każdy; dodatkowe ilości sprzętu musza być ujęte w cenie oferty.
W zakresie realizacji i obsługi – również po stronie Wykonawcy:
• Transport – samochód dostawczy ze względów dostępności i rodzaju miejsca o tonażu maks. 3,5 T
• Noclegi
• Minimalna ilość osób z obsługi –4 osoby: realizator dźwięku, realizator światła, technik AV, technik AV i scenografii.

Wycena musi obejmować wszystkie opisane wyżej elementy.

Informacje dodatkowe:
• Montaż możliwy od godz.6:00 rano 18 maja, demontaż, bezpośrednio po wydarzeniu
• Na miejscu dostępny będzie technik obiektu
• Dostępność Sali – bezpośrednio osobnym wejściem z ulicy Tortona, jest rampa


 

Kryterium wyboru określa się cenę oraz jakość oferty w następujący sposób:
• Cena – maks. 60 pkt
• Nagłośnienie – maks. 10 pkt
• Oświetlenie aranżacyjne – maks. 12 pkt
• Urządzenia uzupełniające – maks. 10 pkt
• Wyposażenie dodatkowe – maks. 8 pkt - po 1 za każdy dodatkowy element

Przykłady wyposażenia dodatkowego: wytwornica dymu, LED TV, dodatkowe reflektory, oświetlacze ledowe, kolumny głośnikowe itp.
Oferty proszę przesyłać na adres: agnieszka.rynecka@pot.gov.pl do 17 kwietnia 2015 r. do godz. 11:00.

Uwagi:
1. Do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
2. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
b) Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) Zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt 3 wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziały w postępowaniu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Do góry