en
en

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej za rok 2014

Działając w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 1999 (Dz. U. Nr 62 poz. 689) o Polskiej Organizacji Turystycznej – zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej za 2014 rok.

Działając w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 1999 (Dz. U. Nr 62 poz. 689) o Polskiej Organizacji Turystycznej – zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej za 2014 rok.

Kryteria oceny ofert :

  • doświadczenie biegłego rewidenta minimum 7 lat w badaniu sprawozdań finansowych,
  • doświadczenie w badaniu jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek realizujących projekty z programów unijnych,
  • proponowana cena,
  • termin badania: od 01.04.2015 do 15.05.2015 r.

Podstawowe informacje o Polskiej Organizacji Turystycznej:

Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną powołaną ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 689 z późn. zm.) działającą od 01.01.2000 r. Statut organizacyjny nadany jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 80, poz. 559 z późn. zm.).
Ustawa i Statut znajdują się na stronie internetowej POT: www.pot.gov.pl.

Rodzaj prowadzonej działalności:

  • działalność statutowa m.in. w obszarze:

a) promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie,
b) zapewniania funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie,
c) inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

  • działalność gospodarcza: sprzedaż gadżetów, wydawnictw, map, itp.

Ponadto POT realizuje zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jako Instytucja Wdrażająca w Działaniu 6.4. PO IG prowadzi Pomoc Techniczną w realizacji projektu „Inwestycje w produkty o znaczeniu ponadregionalnym" oraz beneficjent systemowy
w Działaniu 6.3. PO IG w dwóch projektach „Promujmy Polskę Razem" oraz „Lubię Polskę".

Informacje finansowo-księgowe  Rok 2014*  Rok 2013
- Liczba zatrudnionych:  103  100
- Liczba zatrudnionych osób w dziale finansowo-księgowym  12  12
- Liczba Zagranicznych Ośrodków POT, będących jednostkami samobilansującymi.
  Księgowość prowadzona centralnie w POT Warszawa
 14  14
- Księgowość prowadzona komputerowo  tak  tak
- Suma aktywów:  15 500 000,00  17 785 426,05
- Przychód ze sprzedaży (w ramach działalności gospodarczej) 21 000,00  10 820,00
- Pozostałe przychody operacyjne 89 870 000,00  96 024 605,81
- Wynik finansowy netto:  
  Zysk 50 000,00  43 383,93
- Średnia miesięczna ilość dokumentów 2 000  2 000
- Ilość zadań inwestycyjnych brak brak
- Wartość należności z tytułu dostaw towarów i usług 700 000,00  715 389,20
- Wartość zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług 3 500 000,00  9 232 474,74

*Za 2014 rok podano wartości przewidywane

System rozliczania kosztów :
a. układ rodzajowy - tak
b. układ kalkulacyjny - tak

Ofertę wraz z ceną prosimy o przesłanie na adres email:
beata.baginska@pot.gov.pl lub fax 22-536-70-17 w terminie do dnia 04.12.2014 r.

Do góry