en
en

Przeprowadzenie bilansu otwarcia, tzw. audytu otwarcia.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest przeprowadzenie bilansu otwarcia, tzw. audytu otwarcia.

Polska Organizacja Turystyczna zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest przeprowadzenie bilansu otwarcia, tzw. audytu otwarcia.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

1. Przeprowadzenie usługi audytu w zakresie przeprowadzenia bilansu otwarcia w obszarze finansowym, tzw. audytu otwarcia.

2. Zadania wybranego Wykonawcy będą polegały na:

- przeglądzie mechanizmów kontrolnych wraz z oceną rzetelności i wiarygodności informacji finansowej i operacyjnej,

- analizie prawidłowości wyboru Wykonawców w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- przeglądzie zawartych umów wraz z oceną ich zasadności i gospodarności,

- ocenie prawidłowości, efektywności i gospodarności wydatków,

- analizie prawidłowości rozliczeń z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej oraz przyjętych form zatrudnienia,

- analizie prawidłowości i gospodarności wydatkowania środków na kampanie promocyjne oraz badania i analizy Projektu „Promujmy Polskę Razem” (Działanie 6.3. PO IG),

- analizie prawidłowości i gospodarności wydatkowania środków na kampanie wizerunkowo-produktowe Projektu „Lubię Polskę!" (działanie 6.3. PO IG).

3. Wynikiem audytu będzie przedstawienie wniosków z badania oraz rekomendacji dotyczących działań koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia efektywności działaniom POT.

4. Audytem otwarcia objęty będzie okres 2016 roku do marca 2017 roku w zakresie pkt. 2.a.-2.e. W zakresie pkt. 2.f. – 2.g. okres objęty Projektem.

5. Termin na wykonanie audytu nie powinien przekroczyć 6 tygodni od daty podpisania umowy.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu umowy w terminie do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

7. Polska Organizacja Turystyczna wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy dotyczące:

- terminu realizacji zadania - nie dłuższy niż 6 tygodni od daty podpisania umowy,

- warunków płatności - zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdanie jest podstawą do wystawienia faktury,

- terminu płatności - nie krótszy niż 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i przekazanej POT faktury,

- kar umownych z tytułu niewywiązania się z zakresu umowy i/lub terminu audytu – 5% wartości umowy.

 

Do pobrania dokument ze szczegółami zapytania ofertowego: 

Audyt otwarcia

Formuarz ofertowy

Do góry