en
en

Jak promować projekt ?

Wymóg rozpowszechniania informacji o unijnych źródłach dofinansowania oraz ich promowanie spoczywa na wszystkich uczestnikach procesu wdrażania funduszy strukturalnych, łącznie z beneficjentami poszczególnych projektów. Tablice informacyjne i pamiątkowe umieszczane na miejscu realizacji danego przedsięwzięcia, publikacje opatrzone logo UE, powiadamiające o współfinansowaniu kosztów ich wytworzenia przez Unię Europejską, to tylko niektóre z przykładów wywiązywania się z tego rodzaju obowiązków.

Szczegółowe zasady przestrzegania zasad informacji i promocji określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego, wydane na podstawie unijnych rozporządzeń. Zachęcamy do zapoznania się z tymi wskazówkami, jak również z poniższymi opracowaniami dotyczącymi tej tematyki.

Sprawdź kurs EURO do określenia wartości wkładu publicznego do projektu w kontekście wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Logotypy do pobrania


Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (wersje angielskie)

Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (wersje angielskie)

 Więcej informacji na temat zasad i dokumentów uzyskają Państwo na portalu Funduszy Europejskich

 Zob. jeszcze: Udzielanie zamówień publicznych na działania informacyjno-promocyjne (ekspertyza na zlecenie MRR)

 

Do góry