en
en

Zasady przyznawania

Zasady przyznawania Patronatów Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
wydarzeniom z zakresu turystyki w Polsce.

 

I Założenia podstawowe
1. W celu podniesienia rangi wydarzeń turystycznych odbywających się w Polsce, tj. targów i innych imprez, projektów, inicjatyw związanych z turystyką lub jej rozwojem, na wniosek organizatora tych wydarzeń, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej może objąć je swoim patronatem.
2. Patronat Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej zostaje przyznany, w drodze rozpatrzenia wniosku złożonego przez organizatora wydarzenia turystycznego (wzór wniosku w załączeniu). Wstępna ocena wniosku dokonywana jest przez Departament Współpracy Regionalnej (DWR), zaś ostateczna decyzja w przedmiocie objęcia danego wydarzenia patronatem należy do Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. DWR w przypadkach wątpliwych może zasięgać opinii innych komórek organizacyjnych POT.
3. W każdym przypadku organizatorzy powinni otrzymać pisemną rekomendację Regionalnej Organizacji Turystycznej, działającej w województwie, na obszarze którego odbywa się dana impreza.
4. Wniosek o przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej należy złożyć (przesłać pocztą lub mailem - dwr@pot.gov.pl) w siedzibie POT, przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (XIX piętro), najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
5. Termin rozpatrywania wniosku wynosi 14 dni roboczych.
6. POT zastrzega możliwość nie przyznania Patronatu Prezesa POT.

 

II Założenia szczegółowe
1. W przypadku imprez targowych, o przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej mogą się ubiegać ich organizatorzy, jednakże ww. imprezy winny spełniać łącznie następujące warunki:
• w targach uczestniczy minimum 80 wystawców, z czego duża część prezentuje ofertę turystyki przyjazdowej lub krajowej, targi są organizowane co najmniej trzeci raz (III edycja), w ramach targów organizowane są imprezy towarzyszące typu: seminaria, konferencje, imprezy studyjne, konkursy itp.
2. W przypadku wydarzeń innego rodzaju niż imprezy targowe o przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej mogą się ubiegać organizatorzy tych wydarzeń, jeśli spełniają poniższe warunki:
• skala wydarzenia ma charakter co najmniej regionalny,
• dane wydarzenie lub jego inne poprzednie kreacje o tym samym charakterze realizowane jest od co najmniej 3 lat,
• wydarzenie stanowi przedmiot zainteresowania mediów, co najmniej o charakterze regionalnym, a jej organizator zabezpiecza jednocześnie patronaty medialne,
• wydarzenie wykorzystuje i promuje walory i atrakcje turystyczne destynacji, w których się odbywa.
3. W szczególnych przypadkach Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, mogą zostać objęte targi turystyczne i inne wydarzenia turystyczne, wskazane przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, charakteryzujące się wyjątkowym znaczeniem dla rozwoju i promocji polskiej turystyki.

 

III Założenia dodatkowe
1. Organizator imprezy, której przyznano Patronat Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej powinien (bezpłatnie), podczas jej trwania, umożliwić POT przeprowadzenie następujących działań:
• seminarium POT (temat do uzgodnienia),
• konkursów promocyjnych,
• innych imprez towarzyszących w uzgodnieniu z organizatorami imprez.
2. Polska Organizacja Turystyczna podczas trwania imprezy zastrzega też sobie prawo do:
• wystąpienia przedstawiciela POT,
• dystrybucji materiałów promocyjnych,
• emisji filmów promocyjnych,
• rozstawienia roll-upów.
3. Polska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie możliwość nie skorzystania ze wszystkich lub wybranych ww. praw.
4. Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników imprezy, że została ona objęta Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz do umieszczenia na stronie internetowej imprezy linku do wybranych stron internetowych POT.
5. Przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej łączy się dla organizatora z obowiązkiem umieszczenia logotypu POT (znak POLSKA, z dopiskiem Polska Organizacja Turystyczna), na materiałach związanych z danym wydarzeniem, zgodnie z zaleceniami i akceptacją POT.
W związku z powyższym organizator imprezy zobowiązany jest przed jej odbyciem, do przesłania do POT, celem akceptacji, propozycji graficznych nośnika(ów) z zaznaczonym miejscem umieszczenia logotypu POT. Nośnikami mogą być np.: folder, zaproszenie, plakat, film, okładka CD, gadżet, baner, stend, książka, strona www i inne). Dodatkowo potrzebna jest informacja o zasadach ich dystrybucji np. bezpłatne lub płatne, wersje językowe.

Załącznik
Formularz Patronat POT

 

Do góry