en
en

Zapytanie ofertowe na produkcję filmu promocyjnego, spotu reklamowego oraz spotów radiowych

W związku z planowanymi zdarzeniami w ramach kampanii promocyjnej 6.3. pt. „Promujmy Polskę razem", planuje się wyprodukowanie spotu reklamowego, spotów radiowych oraz filmu promocyjnego przedstawiającego walory turystyczne Polski. W związku z powyższym, Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyprodukowania powyższych elementów.

W związku z planowanymi zdarzeniami w ramach kampanii promocyjnej 6.3. pt. „Promujmy Polskę razem", planuje się wyprodukowanie spotu reklamowego, spotów radiowych oraz filmu promocyjnego przedstawiającego walory turystyczne Polski. W związku z powyższym, Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyprodukowania powyższych elementów.

 

Zamawiający:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

E-mail: dpm@pot.gov.pl

 

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie szczegółowego scenariusza, treatmentu oraz produkcja spotu reklamowego i filmu promocyjnego wraz ze spotami radiowymi ( w tym zakup majątkowych praw autorskich).

 

Specyfikacja:
Wymagania ( oczekiwania ) względem filmu promocyjnego i spotu reklamowego:
Ideą kampanii promocyjnej jest pokazanie Polski w sposób oryginalny i nietuzinkowy. Cel ten chcielibyśmy osiągnąć poprzez zaskakującą prezentację atrakcji turystycznych w Polsce, pokazanie miejsc ciekawych o niezwykłym klimacie, które rodziłyby pozytywne emocje wśród widzów. Pełen opis zamówienia Zamawiający zamieścił w dodatkowych załącznikach do zapytania ofertowego.

Załączniki:

Brief działania

Scenariusz filmu promocyjnego i spotu telewizyjnego

Scenariusz spotów radiowych

 

Termin realizacji zamówienia: pełne oddanie wszystkich materiałów nastąpi nie później niż 21 maja 2010.

 

Wymagania wobec Oferenta: W ramach podpisania Umowy Oferent zobowiąże się do zabezpieczenia zamówienia na kwotę 1 mln PLN. (tzn.: Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co oznacza, że Oferent posiada środki na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości 1.000.000 (słownie: jeden milion zł.) poprzez przedstawienie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Oferent posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, wystawionej nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.)

 

Ocenie podlegać będzie:
- cena realizacji całego przedsięwzięcia,
- szczegółowy kosztorys ( w tym zakup majątkowych praw autorskich),
- uszczegółowienie scenariusza (storyboard),
- atrakcyjność treatmentu reżyserskiego (Zamawiający wymaga przygotowania 1 treatmentu),
- dotychczasowe doświadczenie w produkcji filmów reklamowych na rzecz promocji Polski, regionu lub miasta.

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Polska Organizacja Turystyczna, p. Monika Szymańczyk

Email: monika.szymanczyk@pot.gov.pl, Termin : 20.04.2010 r. , godzina 11:00


Zapytania o przedmiot zamówienia:

p. Monika Szymańczyk, Email: monika.szymanczyk@pot.gov.pl


Zmiana w zapytaniu ofertowym
Do góry