en
en

Zakres działania jednostek organizacyjnych „it”

PoprzedniSpis treściNastępny

Zakres działania jednostek organizacyjnych „it”

Placówki informacji turystycznej powinny aktywnie uczestniczyć w określaniu i realizacji zadań promocyjnych podejmowanych w województwie, powiecie, gminie lub regionie turystycznym, którego obszar nie musi pokrywać się z granicami administracyjnymi (czasami może mieć charakter transgraniczny). Realizacji tego postulatu sprzyjać powinny ogólnokrajowe, wojewódzkie (międzywojewódzkie), a także w miarę potrzeby regionalne spotkania kierowników placówek informacji turystycznej (np. regionalne forum informacji turystycznej).

Jednostki informacji turystycznej powinny realizować zadania zlecone przez organ założycielski, własne oraz inne wynikające m.in. ze wspólnie przyjętych ustaleń (np. dla całej sieci „it” lub dla sieci „it” w regionie). Mogą to być np. akcje promujące mniej znane formy turystyki i regiony a także wypoczynek poza głównymi sezonami turystycznymi. Zakresy i struktura baz danych powinny być jednolite. System informacji turystycznej, wraz z towarzyszącymi działaniami promocyjnymi, to zespół przemyślanych przedsięwzięć obejmujących, poza aktywną informacją także poradnictwo, pomoc merytoryczną i techniczno - organizacyjną dla organizacji i instytucji zainteresowanych promocją swoich ofert.

Niezbędne jest rejestrowanie i okresowe analizowanie zainteresowań klientów, wniosków branży turystycznej i ich organizacji, a także postulatów samorządów terytorialnych. Powinno to odbywać się bezpośrednio w placówce „it”. Tego rodzaju rejestracja ułatwia ukierunkowanie pracy jednostki „it” i podnosi jej prestiż.

Organizacją współpracy jednostek systemu informacji turystycznej zajmuje się Polska Organizacja Turystyczna. Poprzez koordynowanie działalności takich jednostek w kraju i za granicą oraz wprowadzanie odpowiednich narzędzi pracy. POT realizuje swoje zadanie statutowe, jakim jest zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i za granicą.

Przewiduje się funkcjonowanie następujących krajowych form organizacyjnych informacji turystycznej:

  • Wojewódzkie centra informacji turystycznej
  • Lokalne centra informacji turystycznej (powiatowe, gminne, miejskie, ewentualnie międzypowiatowe i międzygminne – np. zgodne z zasięgiem działania lokalnej organizacji turystycznej).
  • Punkty „it” – stałe, sezonowe i okazjonalne.
  • Multimedialne punkty informacyjne zlokalizowane w centrach i punktach „it” lub poza ich siedzibami.

Centra „it” powinny powstać we wszystkich miastach, powiatach i gminach o znaczeniu turystycznym. Istnieje również możliwość powoływania punktów informacji turystycznej, w których informatorzy będą wykonywali tę funkcję obok podstawowych obowiązków służbowych. Zgodnie z inicjatywami gmin i innych lokalnych instytucji punkty takie mogą powstawać np.: w bibliotekach, regionalnych pracowniach krajoznawczych, w domach kultury, ośrodkach sportu i rekreacji, muzeach, skansenach, towarzystwach regionalnych, parkach narodowych, w hotelach, na parkingach, stacjach benzynowych, kempingach, w centrach handlowych itp.

Istnieje potrzeba tworzenia okresowych punktów „it” np. w miejscowościach o typowo sezonowym charakterze ruchu turystycznego i z okazji ważnych imprez. Informatorami turystycznymi mogą być też m.in. specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze policji, strażnicy miejscy, taksówkarze, uczniowie i studenci szkół turystycznych.

PoprzedniSpis treściNastępny
Do góry