en
en

Wstęp

 Spis treściNastępny

Wstęp

Przemiany dokonujące się w Polsce w ciągu ostatnich lat przebiegają na różnych płaszczyznach. Obejmują one także turystykę. Otworzyły się granice państw a perspektywa włączenia Polski do Unii Europejskiej niesie ze sobą dalsze ułatwienia w rozwoju turystyki. Powstają biura podróży, stowarzyszenia turystyczne, hotele i obiekty konferencyjne. Zmienia właścicieli dotychczasowa baza noclegowa, co jednocześnie często oznacza zmianę standardu tej bazy i jej funkcji.

Tworzony jest nowy system zarządzania turystyką, powstają regionalne i lokalne organizacje turystyczne (ROT i LOT). Dotychczasowe obiekty atrakcyjności turystycznej stają się zarządzanymi atrakcjami turystycznymi działającymi zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymaga wdrożenia wielu standardów przyjętych w światowej turystyce. Procesy te już trwają. Coraz większą rolę w zarządzaniu turystyką odgrywają nowe techniki informatyczne. W ciągu najbliższych kilku lat Polska stanie się integralną częścią rynku turystycznego Unii Europejskiej. W coraz silniejszej konkurencji na turystycznym rynku na sukces mogą liczyć tylko te podmioty gospodarcze, które w swoich działaniach kierują się rzetelną analizą marketingową i które doceniają promocję, informację i reklamę. W tej sytuacji wzrasta rola profesjonalnych kadr, a więc zapotrzebowanie na ich kształcenie i doskonalenie.

Trzeba także zauważyć, że rola informacji i promocji turystycznej rośnie wraz ze wzrostem liczby twórców i współtwórców produktów turystycznych oraz komercyjnych promotorów turystyki (agencje promocji, agencje rozwoju regionalnego, fundacje, media itp.). Jednocześnie informacja i promocja polskiego produktu turystycznego przyczynia się do tworzenia miejsc pracy w regionach atrakcyjnych turystycznie, które są obecnie najbardziej dotknięte strukturalnym bezrobociem.

W dalszym ciągu jednak, często w ważnych ośrodkach czy regionach turystycznych nie prowadzi się profesjonalnej działalności promocyjnej. Nie powołuje się odpowiednich struktur organizacyjnych, w tym placówek informacji turystycznej. Brak koordynacji działań promocyjnych na szczeblu regionalnym czy lokalnym powoduje często dublowanie się niektórych inicjatyw, przy jednoczesnym pomijaniu istotnych tematów. Pamiętać przy tym trzeba, że niekiedy o efektach promocji nie decyduje wysokość środków, ale pomysłowość, konsekwencja i zgodne współdziałanie instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki.

Polska Organizacja Turystyczna powołana w styczniu 2000 roku jest odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie.

Do zadań POT należy również:

  • promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie,
  • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
  • tworzenie warunków do współpracy administracji państwowej, samorządu terytorialnego i przemysłu turystycznego.
 Spis treściNastępny
Do góry