en
en

Wniosek + Umowa

Dokumentacja aplikacyjna dla Działania 6.4 PO IG

 


Formalne wymogi przygotowania dokumentacji (pobierz wersję z maja 2010)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (pobierz wersję z września 2010)


 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU (pobierz wersję z lipca 2010)


Zał.1 Studium Wykonalności

- Zalecenia do Studium Wykonalnosci (pobierz wersję z lipca 2010)

- zał. A Harmonogram rzeczowo-finansowy (pobierz wersję z marca 2010)

- zał. B Elementy analizy finansowej (pobierz wersję 1.0)

- zał. C Elementy analizy ekonomicznej (analiza ryzyka i analiza wrażliwości) (pobierz wersję 1.0)

- zał. D Ocena wystepowania pomocy publicznej (pobierz wersję 1.0)

- zał. G Harmonogram zamowien w ramach projektu (pobierz wersję 1.0)

- Warianty rozwoju społeczno-gospodarczego Polski (fragment Wytycznych MRR)

Zał.2 Oświadczenie o dysponowaniu dokumentacją projektową (pobierz wersję z lipca 2010)

Zał.3 Ankieta i Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz wersję z 9 czerwca 2010)

Zał.4 Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej i de minimis (pobierz wersję z września 2010)

Zał.5 Umowa / porozumienie partnerskie w sprawie realizacji projektu - wymagane elementy (pobierz wersję 1.0)


 

DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA

 

Oświadczenie Beneficjenta wraz ze wzorem listy załączników - dokumentacja O.O.Ś. (pobierz)

Wykaz dokumentacji niezbędnej do dokonania oceny środowiskowej (pobierz)

Formularz Ia z Wytycznych MRR dot. O.O.Ś. (pobierz)

Formularz Ib z Wytycznych MRR dot. O.O.Ś. (pobierz)

Dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono przed dn. 15 listopada 2008, mają zastosowanie poniższe dokumenty:

Formularz Ia

Formularz Ib


 

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

 

Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz wersję z kwietnia 2011)

Zał.6 Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (pobierz wersję z marca 2010)

Zał.7 Harmonogram płatności (pobierz wersję z lutego 2012)

Zał.8 Oświadczenie Beneficjenta o otrzymanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis (jeżeli dotyczy) (pobierz wersję z marca 2010)

Zał.9 Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku od towarów i usług (VAT) oraz druk VAT-5 wystawiony przez właściwy organ podatkowy (pobierz wersję z sierpnia 2010)

Zał.10 Oświadczenie Beneficjenta dotyczące decyzji administracyjnych (pobierz wersję z sierpnia 2010)

Zał.11 Wzór deklaracji wekslowej oraz weksla in blanco (pobierz wersję z marca 2010)


Lista najczęściej popełnianych błędów (wniosek o dofinansowanie)

  • Większość błędów wynika z niestosowania się do zaleceń Instrukcji do wniosku o dofinansowanie. Beneficjent zanim przystąpi do wypełniania wniosku i załączników powinien odwiedzić stronę internetową POT, na której dostępne są wszystkie materiały dotyczące Działania 6.4 PO IG i sprawdzić, czy stosuje się do aktualnych wzorów dokumentów aplikacyjnych. IW publikuje niezwłocznie wszelkie zmiany tylko i wyłącznie na swojej stronie internetowej.
  • Wypełnienie nieaktualnego wzoru formularza wniosku. Projekt należy przedstawić na formularzu wniosku o dofinansowanie zgodnym z obowiązującym wzorem, dostępnym na stronie www.pot.gov.pl/fundusze.
  • Stosowanie niewłaściwych (nieaktualnych) wzorów załączników. Dołączane do wniosku załączniki należy przedstawiać do IW na obowiązujących wzorach, dostępnych na stronie www.pot.gov.pl/fundusze.
  • Beneficjenci zazwyczaj błędnie określają status i typ beneficjenta. W przypadku Beneficjentów –w większości jednostek samorządów terytorialnych – występują problemy w określeniu ich statusu. W takim przypadku, zgodnie z rozporządzeniem KE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., w rubryce dotyczącej Statusu podmiotu należy wskazać, że jest on przedsiębiorcą „innym”).
  • Błędne wpisywanie nazw kategorii wydatków kwalifikowalnych. Często są one niezgodne z nazwami zawartymi w Wytycznych lub odpowiednich programach pomocowych. W celu jednoznacznego ustalenia kwalifikowalności kosztów zaplanowanych w ramach projektu, w części budżetowej należy używać wyłącznie pełnych nazw poszczególnych pozycji kosztowych ujętych w Wytycznych MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (w tym zwłaszcza w szczegółowej liście dla Działania 6.4 PO IG) lub w adekwatnym dla projektu Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki.
  • Błędy rachunkowe w źródłach finansowania i budżecie projektu. Beneficjenci często podają cząstkowe dane (kosztów kwalifikowanych, niekwalifikowanych, VAT), których suma nie jest równa zapisom odpowiadających danych w załącznikach do Studium Wykonalności.
  • Wskaźniki produktu i rezultatu niezgodne z zapisami Instrukcji. Wskaźniki kluczowe, które Beneficjent wskaże jako adekwatne dla projektu muszą być w pełni zgodne z listą wskaźników występującą w Krajowym Systemie Informatycznym.
  • Kwoty występujące w załącznikach do Wniosku (a zwłaszcza Studium Wykonalności) są niespójne z danymi w formularzu wniosku. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby kwoty (cząstkowe i całkowite) zawarte w załącznikach były zgodne z odpowiadającymi im danym w formularzu wniosku.
  • Brak paraf i/lub podpisów i pieczęci na Załącznikach. Formularz wniosku o dofinansowanie powinien zawierać na każdej stronie parafkę osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta. Dodatkowo podpis/podpisy (wraz z pieczęcią imienną oraz pieczęcią instytucji) powinien/powinny zostać zamieszczony/zamieszczone na końcowych stronach wniosku, tj. pod Oświadczeniami Beneficjenta. Pierwszą stronę każdego z załączników należy opatrzyć podpisem (wraz z pieczęcią imienną) osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta, a każdą z następnych stron jej parafką. Ponadto, jeśli załącznik zawiera Oświadczenie Beneficjenta, pod jego treścią również powinien złożony podpis ww. osoby/osób.
Do góry